Công văn 1085/UBND-ĐT

Công văn số 1085/UBND-ĐT về áp dụng Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố (theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1085/UBND-ĐT
Về áp dụng Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố (theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban – ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố.

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6037/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm2006 và Công văn số 191/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 01 năm 2007), đề nghị của Sở Xây dựng (Công văn số 10926/SXD-TĐTKCS ngày 27 tháng 11 năm 2006); đề nghị của Sở Giao thông – Công chính (Công văn số 3045/SGTCC-GT ngày 12 tháng 12 năm 2006); ý kiến của Sở Tư pháp (Công văn số 41/STP-VB ngày 04 tháng 01 năm 2007) và ý kiến các Sở - ngành liên quan tại cuộc họp ngày 20 tháng 12 năm 2006 về xử lý chuyển tiếp chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Trong thời hạn chờ chỉnh sửa toàn diện Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước, để việc triển khai các dự án trên địa bàn thành phố được liên tục, thông suốt, tránh những xáo trộn lớn làm ảnh hưởng đến tình hình đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp tục áp dụng Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND cho đến khi chỉnh sửa, thay đổi mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị điều chỉnh toàn diện Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND (Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo tại Công văn số 351/VP-TH ngày 18 tháng 01 năm 2007), có lưu ý tổng hợp, cập nhật toàn bộ các nội dung mới sửa đổi của các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở đã được ban hành và dự thảo Nghị định về Quy chế quản lý đầu tư công sắp được Chính phủ ban hành.

Trong quá trình chuẩn bị điều chỉnh toàn diện Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì lấy ý kiến Sở - ngành, quận – huyện và căn cứ quy định pháp luật hiện hành để xây dựng quy trình quản lý dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, có bước đi đồng bộ, hợp lý, áp dụng biện pháp chế tài hiệu lực, hiệu quả để việc giải quyết thủ tục đầu tư của từng Sở - ngành theo nhiệm vụ được giao phải đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu thời gian theo đúng quy định.

2. Về xử lý chuyển tiếp chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố:

2.1. Đối với các dự án đầu tư được quyết định đầu tư trước ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại dự án (kể cả các trường hợp điều chỉnh làm thay đổi nhóm dự án theo phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP) các đơn vị đã được giao làm chủ đầu tư dự án sẽ tiếp tục làm chủ đầu tư để thực hiện dự án cho đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

2.2. Do danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006, vì vậy các công trình chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2007 cũng sẽ được giao vốn chuẩn bị đầu tư cho các chủ đầu tư đã được xác định như hiện nay. Trong trường hợp chủ đầu tư không phải là đơn vị quản lý, sử dụng công trình thì đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư để quản lý đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng công trình khi hoàn thành (thực hiện theo quy định tại khoản 1 – Điều 1 – Nghị định số 112/2006/NĐ-CP).

2.3. Giao Sở Xây dựng xin ý kiến Bộ Xây dựng, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở - ngành liên quan nghiên cứu, chuyển đổi bộ máy, tổ chức Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng của quận – huyện, Ban Quản lý các Sở - ngành để phù hợp với quy định mới.

Lộ trình chuyển đổi có thể chọn thí điểm một số quận, huyện để triển khai nghiên cứu theo hướng:

- Nghiên cứu chuyển đổi một phần mô hình Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng của quận – huyện hiện nay thành Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên hoặc đơn vị sự nghiệp kinh tế tự chủ tài chính.

- Nghiên cứu việc đổi tên Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng của quận – huyện, Ban Quản lý dự án các Sở - ngành thành các Ban Quản lý công trình hoặc Khu Quản lý công trình (thực hiện chức năng của chủ đầu tư) hoặc tên khác phù hợp với chức năng và quy định hiện hành.

- Nghiên cứu việc giao Giám đốc các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành Quyết định thành lập các Ban Quản lý công trình hoặc Khu Quản lý công trình trên cơ sở chuyển đổi bộ máy các Ban Quản lý dự án các Sở - ngành, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng của quận – huyện hiện nay. Các Ban Quản lý công trình hoặc Khu Quản lý công trình sẽ thực hiện chức năng của chủ đầu tư để có Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án (một phần hoặc toàn bộ dự án) tùy thuộc tính chất của mỗi dự án.

Trong phương án chuyển đổi cần chú ý đến việc xử lý chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án được cho phép tiếp tục thực hiện theo quy định trước đây.

3. Để chuẩn bị cho việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án nhóm C theo mức giá trị vốn đầu tư quy định của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Sở - ngành, quận – huyện để củng cố, kiện toàn năng lực của chủ đầu tư, năng lực quản lý dự án của các Sở - ngành, quận – huyện.

4. Về điều kiện, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu (theo quy định của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP không cho phép điều chỉnh dự án đối với trường hợp này): Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 9233/UBND-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2006 trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo, việc điều chỉnh dự án đối với trường hợp này cần thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: VT, (ĐT -Th)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1085/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1085/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2007
Ngày hiệu lực26/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1085/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành26/02/2007
        Ngày hiệu lực26/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố

           • 26/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực