Công văn 1086/BNN-TCCB

Công văn 1086/BNN-TCCB năm 2014 báo cáo công tác tuyển sinh năm 2013 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1086/BNN-TCCB báo cáo công tác tuyển sinh 2013 dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1086/BNN-TCCB
V/v Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2013 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2014

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Các trường dạy nghề thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 252/TCDN-DNCQ ngày 25/02/2014 của Tổng cục dạy nghề về việc báo cáo công tác tuyển sinh năm 2013 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các trường có đào tạo nghề trực thuộc Bộ báo cáo theo các nội dung sau:

1. Kết quả tuyển sinh năm 2013 và dự kiến năm 2014 (theo mẫu 01, mẫu 02 kèm theo);

2. Tình hình liên kết đào tạo (nếu có - theo mẫu 03)

3. Những thuận lợi, khó khăn trong tuyển sinh năm 2013;

4. Nêu những giải pháp để thực hiện công tác tuyển sinh năm 2014;

5. Kiến nghị, đề xuất.

Các trường tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm và gửi bản chính về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 7/3/2014, đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: [email protected].gmail.com để kịp thời tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN

Mu 01

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TUYỂN SINH NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỀN SINH HỌC NGHỀ NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 1086/BNN-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo tình hình tuyển sinh năm 2013 và dự kiến tuyển sinh năm 2014)

STT

Tên trường và Tên nghề đào tạo

Số lượng thực tế đã tuyển sinh năm 2013 (tính đến 31/12/2013)

Kế hoạch tuyển sinh năm 2014

Tỉnh

Tổng s

S lượng tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

Vùng tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh

Trong đó nữ

CĐN

TCN

SCN

Dưới 3 tháng

Tổng số

CĐN

TCN

SCN

Dưới 3 tháng

Tuyển mới

Liên thông

Tốt nghiệp THCS

Tt nghiệp

Tuyển mới

Liên thông

Tốt nghiệp THCS

Tốt nghiệp THPT

(A)

(B)

1=2+3+4 +5+6+7

 

2

3

4

5

6

7

8=9+10+11 +12+13+14

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Tên cơ sở dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên, đóng dấu )

 

Ghi chú:

- Đối với trình độ TCN, CĐN đề nghị ghi rõ Tên nghề, Mã nghề đào tạo theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 11/2012/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2012 ban hành bổ sung danh mục nghề vào bng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

- Những nghề đào tạo trình độ TCN, CĐN không đúng với tên nghề theo Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì không được phép đào tạo nghề.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN

Mu 02

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TUYỂN SINH NĂM 2013 THEO CÁC ĐỐI TƯỢNG
(Kèm theo công văn số 1086/BNN-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo tình hình tuyển sinh năm 2013 và dự kiến tuyển sinh năm 2014)

 

STT

Tên trường

CĐN

TCN

SCN và dạy nghề dưới 3 tháng

Tổng số nữ

Số lượng HS, SV được vay tín dụng theo QĐ 157

Số lượng HS, SV được cử tuyển

Số lượng HS, SV là con em người có công, hộ nghèo

Số lượng HS, SV là người dân tộc thiểu số

S lượng HS, SV được đặt hàng đào tạo

Tổng số nữ

Số lượng HS, SV được vay tín dụng theo QĐ 157

Số lượng HS, SV được c tuyển

Số lượng HS, SV là con em người có công, hộ nghèo

Số lượng HS, SV là người dân tộc thiểu số

Số lượng HS, SV được đặt hàng đào tạo

Tổng số nữ

Dạy nghề cho lao động nông thôn

Đối tượng khác

Đối tượng nhóm 1

Đối tượng nhóm 2

Đối tượng nhóm 3

(A)

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường A:....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trường Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường A:....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Các cơ sở dạy nghề khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Tại cột (B): Đề nghị ghi rõ địa chỉ, điện thoại/ Fax và Email ở ngay phía dưới tên cơ sở dạy nghề.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN

Mu 03

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
(Kèm theo công văn số 1086/BNN-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo tình hình tuyển sinh năm 2013 và dự kiến tuyển sinh năm 2014)

TT

Cơ sở tổ chức liên kết

Cơ sở phối hợp liên kết

Nghề đào tạo

Năm được cấp phép đào tạo

Thời gian đào tạo

Số Iượng học sinh/ sinh viên

Hình thức đào tạo

Hình thức liên kết

Tên trường/trung tâm

Địa chỉ

Tên

Địa chỉ

Trong nước

Nước ngoài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Trường A:....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trình độ CĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trình độ TCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trình độ SCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trường B:....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trình độ CĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trình độ TCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trình đ SCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Tại cột (2), cột (4): Đ nghị ghi rõ điện thoại/ Fax và Email ở ngay phía dưới tên cơ sở dạy nghề.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1086/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1086/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1086/BNN-TCCB báo cáo công tác tuyển sinh 2013 dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1086/BNN-TCCB báo cáo công tác tuyển sinh 2013 dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1086/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1086/BNN-TCCB báo cáo công tác tuyển sinh 2013 dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1086/BNN-TCCB báo cáo công tác tuyển sinh 2013 dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2014

           • 03/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực