Công văn 1087/TCT-KK

Công văn 1087/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1087/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1087/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 654/CV-THNVDT ngày 28/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thuế đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Hố Nai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Điều 5 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu;

Căn cứ Điểm 1 Công văn số 16053/BTC-CST ngày 26/11/2010 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu về vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên: Trường hợp hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu của Công ty TNHH Hố Nai 2 thiếu chứng từ thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu do bên nước ngoài (Công ty Homeline Furniture INC) bị phá sản, mất khả năng thanh toán, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 16053/BTC-CST ngày 26/11/2010, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty TNHH Hố Nai 2 thực hiện theo công văn 16053/BTC-CST nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (Vũ Văn Trường - Phó Tổng cục Trương);
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC (1b), CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1087/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1087/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/03/2012
Ngày hiệu lực 27/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1087/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1087/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1087/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành 27/03/2012
Ngày hiệu lực 27/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1087/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1087/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

  • 27/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực