Công văn 1091/BBCVT-VT

Công văn số 1091/BBCVT-VT về việc qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1091/BBCVT-VT qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1091/BBCVT-VT
V/v qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp viễn thông, Internet.

Ngày 27 tháng 6 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có quyết định số 476/QĐ-BBCVT về việc cho phép triển khai dịch vụ điện thoại Internet (Internet Telephony) loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế đồng thời cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP) được triển khai cung cấp dịch vụ này cho công cộng kể từ ngày 01/7/2003.

Dịch vụ điện thoại trên Internet là một dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông, cho phép sử dụng Internet để truyền các cuộc liên lạc điện thoại. Dịch vụ điện thoại Internet cho phép người sử dụng dịch vụ viễn thông tăng thêm sự lựa chọn dịch vụ điện thoại giá rẻ đồng thời thúc đẩy phát triển ứng dụng Internet trong các hoạt động kinh tế xã hội. Dịch vụ điện thoại Internet cũng tăng thêm cơ hội và điều kiện phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp Internet và góp phần chống kinh doanh trái phép dịch vụ này tại Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ điện thoại Internet  nhìn chung chưa ổn định và chưa đảm bảo được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng so với dịch vụ từ dịch vụ điện thoại truyền thống sang dịch vụ điện thoại Internet thì ngoài việc ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông và việc phát triển mạng lưới viễn thông quốc gia, dịch vụ điện thoại Internet còn làm giảm chất lượng của dịch vụ điện thoại nói chung, nhất là đối với những dịch vụ đòi hỏi chất lượng cao như fax, truyền số liệu trong băng thoại,... và do đó ảnh hưởng dến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Bộ Bưu chính, Viễn thông xác định việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet cần được mở ra từng bước, đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước nhằm phát huy ưu điểm của dịch vụ mới đồng thời khắc phục những những nhược điểm của dịch vụ này.

Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn để các doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet theo các qui định sau:

1 - Loại hình dịch vụ: Dịch vụ Điện thoại Internet bao gồm 04 hình thức: PC-to-PC, PC-to-Phone, Phone-to-PC và Phone-to-Phone, trong đó:

a) "PC" được hiểu là 01 máy tính cá nhân có bao gồm thiết bị modem, loa và microphone hoặc các thiết bị tương đương cho phép người sử dụng truy nhập vào Internet thông qua hệ thống thiết bị của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), trước khi tiến hành cuộc điện thoại Internet;

b) "Phone" được hiểu là một máy điện thoại thông thường trao đổi tín hiệu tương tự với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN).

Bộ Bưu chính, Viễn thông xếp hình thức điện thoại Internet loại hình "PC-to-PC" trong nước và quốc tế (cả hai chiều đi và đến) và loại hình "PC-to-Phone" chiều đi quốc tế vào danh mục dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng. Dịch vụ này cho phép người sử dụng dịch vụ Internet ở Việt Nam sau khi truy nhập vào Internet (PC) được gọi đến một người sử dụng Internet khác đang truy nhập vào Internet ở bất cứ nơi nào trên thế giới (PC) hoặc gọi đến bất cứ máy điện thoại nào ở nước ngoài (Phone chiều đi quốc tế).

Bộ Bưu chính, Viễn thông chưa cho phép cung cấp các hình thức khác của dịch vụ điện thoại trên Internet.

2 - Đối tượng doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet nêu tại mục 1 trên đây cho công cộng bao gồm các doanh nghiệp đã được Tổng cục Bưu điện trước đây hoặc Bộ Bưu chính, Viễn thông hiện nay cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP). Doanh nghiệp OSP được phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế cho công cộng theo đúng thời hạn và các qui định ghi trong giấy phép OSP đã cấp cho doanh nghiệp và theo các qui định tại công văn này. Như vậy, việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet nêu tại mục 1 trên đây không cần giấy phép mới mà căn cứ trên giấy phép OSP đã được cấp cho doanh nghiệp.

3 - Về kết nối: Doanh nghiệp OSP không được thiết lập cổng (gateway) kết nối mạng lưới thiết bị Internet của mình với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) nhằm mục đích chuyển tiếp các cuộc điện thoại Internet đến các máy điện thoại thông thường. Như vậy, doanh nghiệp OSP không được phép chuyển tiếp các cuộc điện thoại trên Internet vào mạng điện thoại công cộng của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là không có cuộc điện thoại Internet nào được phép kết cuối vào mạng viễn thông công cộng của Việt Nam hay nói cách khác là tại Việt Nam, các cuộc điện thoại Internet chỉ được khởi phát và kết thúc trên các máy PC.

4- Về tài nguyên thông tin: Doanh nghiệp OSP phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin quốc gia đặc biệt là tần số vô tuyến điện, kho số viễn thông, tên miền, địa chỉ Internet.

5- Về việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet: Doanh nghiịep OSP cần trang bị hệ thống máy chủ điện thoại Internet đặt tại Việt Nam, trực tiếp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet công cộng thông qua hệ thống máy chủ do Doanh nghiệp OSP vận hành và khai thác. Như vậy, Bộ Bưu chính, Viễn thông không cho phép Doanh nghiệp làm đại lý dịch vụ điện thoại Internet cho doanh nghiệp nước ngoài và triển khai việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet thông qua hệ thống máy chủ Internet đặt tại nước ngoài.

Doanh nghiệp OSP có thể cung cấp dịch vụ điện thoại Internet cho người sử dụng thông qua hình thức trả trước hoặc trả sau. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ thông qua hình thức bán thẻ trả trước, thẻ phải được in ấn rõ ràng theo các qui định  hiện hành. Thẻ trả trước phải ghi rõ mệnh giá thẻ, qui định cước cuộc gọi, thương hiệu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cách sử dụng... Bộ Bưu chính Viễn thông nghiêm cấm việc phát hành, buôn bán các thẻ trả trước không rõ ràng, làm đại lý phát hành thẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trên lãnh thổ Việt Nam mà chưa được phép của Nhà nước Việt Nam là vi phạm các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet của các doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc buôn bán, phát hành thẻ không hợp pháp là vi phạm các qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

6- Về chất lượng dịch vụ: Doanh nghiệp OSP phải có biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng dịch vụ do mình cung cấp.

7- Về giá cước: Bộ Bưu chính Viễn thông không qui định giá cước đối với dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và cho phép doanh nghiệp tự qui định trên cơ sở các điều kiện của thị trường. Đối với giá cước dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế, trước mắt, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ thực hiện quản lý giá sàn mức cước thu khách hàng. Doanh nghiệp OSP phải tuân thủ các qui định về giá của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

8- Về an toàn mạng lưới và an ninh thông tin: Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp OSP thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo qui định hiện hành và phối phợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Tổng cục Bưu điện số 01/2001/TTLT-BCA-TCBĐ ngày 07/06/2001 hướng dẫn đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin.

Các doanh nghiệp OSP chỉ được phép chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi có văn bản kế luận của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế việc triển khai giấy phép đã được cấp trong đó có việc đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo qui định Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông.

9- Về thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại: Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các qui định hiện hành về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ, chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cung cấp dịch vụ cho công cộng.

10- Về chế độ báo cáo thông tin: Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình chuẩn bị, kế hoạch triển khai và tình hình triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet như sau:

- Trước khi cung cấp dịch vụ cho công cộng: Báo cáo cấu hình trang thiết bị máy chủ điện thoại Internet, mạng lưới, hệ thống thiết bị Internet, việc kết nối với mạng Internet; các thỏa thuận dịch vụ đã ký với các doanh nghiệp nước ngoài; dự kiến số lượng thẻ trả trước phát hành, mệnh giá thẻ, mức cước thu khách hành; kế hoạch cung cấp dịch vụ cho công cộng. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra thực tế và thông báo cho phép doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng.

- Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho công cộng: Doanh nghiệp OSP phải định kỳ hành tháng báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông thống kê lưu lượng dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế, lưu lượng điện thoại Internet loại hình Pc-oPhone đi quốc tế (theo từng nước), số lượng thẻ trả trước đã phát hành, tình hình thay đổi của mạng lưới, hệ thống thiết bị Internet, các thỏa thuận ký kết với các đối tác nước ngoài, các khiếu nại và giải quyết khiếu nại của khách hành, chất lượng dịch vụ cung cấp cho công cộng, tình hình thanh toán với các đối tác nước ngoài, tình hình thu cước phí của người sử dụng.

Văn bản báo cáo cần được gửi về Bộ Bưu chính, Viễn thông (Vụ Viễn thông) trước ngày 10 hàng tháng báo cáo số liệu của tháng trước.

Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành các qui định nêu tại công văn này. Mọi vi phạm sẽ được xử lý theo qui định của pháp luật. Trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với Bộ Bưu chính, Viễn thông (Vụ Viễn thông và Vụ Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn. Nếu có vướng mắc, doanh nghiệp cần kiến nghị với Bộ Bưu chính, Viễn thông để sửa đổi, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c),
- Tổng cục an ninh – Bộ Công an,
- Các đơn vị thuộc Bộ BCVT,
- Lưu VT, Vụ VT.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
Phạm Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1091/BBCVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1091/BBCVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2003
Ngày hiệu lực27/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1091/BBCVT-VT

Lược đồ Công văn 1091/BBCVT-VT qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1091/BBCVT-VT qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1091/BBCVT-VT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Phạm Hồng Hải
        Ngày ban hành27/06/2003
        Ngày hiệu lực27/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1091/BBCVT-VT qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1091/BBCVT-VT qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet

           • 27/06/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực