Công văn 10957/BTC-TCHQ

Công văn 10957/BTC-TCHQ năm 2018 xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10957/BTC-TCHQ 2018 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10957/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 493/HQHG-NV ngày 02/4/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty CP Xây dựng và tổng hợp Tuyên Quang. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công bị thiệt hại do hỏa hoạn

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu sự giám sát hải quan.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để gia công do bên thuê gia công cung cấp người nộp thuế không phải tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ hồ sơ Công ty CP Xây dựng tng hợp Tuyên Quang đã nộp cho cơ quan hải quan (hồ sơ hàng hóa nhập khu của các tờ khai nhập khu s101458688440 ngày 14/6/2017; số 101458708520 ngày 14/6/2017; số 101644898941 ngày 6/10/2017; s101458699310 ngày 14/6/2017; số 101458704210 ngày 14/6/2017; Biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, báo cáo giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, xác nhận của cơ quan bảo hiểm và các giấy tờ liên quan đến vụ hỏa hoạn), biên bản kiểm tra tại doanh nghiệp của cơ quan hải quan và cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra sổ sách, phiếu nhập xuất kho, các chứng từ kế toán có liên quan, trường hợp xác định số máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ hợp đồng gia công xuất khẩu của Công ty bị hư hỏng do hỏa hoạn, số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế nhập khẩu thì thực hiện giảm thuế nhập khẩu tương ứng đúng với tỷ lệ tổn thất thực tế.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công bị thiệt hại do hỏa hoạn

Căn cứ Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ Điều 6 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 quy định căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất thuế GTGT.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 quy định giá tính thuế GTGT như sau: “Đối với hàng hóa nhập khu là giá nhập tại cửa khu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khu;”

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

“Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khu được xác định theo quy định vgiá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhp khẩu được miễn, giảm thuế nhp khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhp khu cng (+) với thuế nhp khu xác đnh theo mức thuế phải np sau khi đã được min, giảm.”

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ quy định nêu trên để xác định số tiền thuế GTGT phải nộp của Công ty CP Xây dựng và tổng hợp Tuyên Quang.

3. Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm về việc xác định số tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo thực tế hồ sơ và thiệt hại của máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hư hỏng do hỏa hoạn.

Trường hợp Công ty đã kê khai, nộp thuế cho số nguyên liệu được giảm thuế nhập khẩu, thuế GTGT tính trên giá chưa được giảm thuế nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Hà Giang xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Trường hợp Công ty CP Xây dựng và tổng hợp Tuyên Quang thực hiện bán thanh lý số máy móc, thiết bị bị hỏa hoạn nêu trên phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Hà Giang (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (3).

TL. BTRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10957/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10957/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10957/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 10957/BTC-TCHQ 2018 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10957/BTC-TCHQ 2018 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10957/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10957/BTC-TCHQ 2018 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10957/BTC-TCHQ 2018 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn

            • 10/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực