Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG

Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/LĐTBXH-BĐG
V/v báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất Chiến lược 2021 - 2030

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- Cơ quan trung ương c
a các đoàn th.

Thực hiện Quyết định s 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ca Thủ tướng Chính phvề việc ban hành Kế hoạch hành động quc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát trin bền vng và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 ca Thtướng Chính phvề việc điều chnh, bổ sung một snội dung ca Chiến lược quốc gia về bình đng giới giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trin khai xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược).

Để có căn cứ, thông tin cho việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph; cơ quan trung ương ca các đoàn th chđạo đơn vị chức năng xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và đề xuất các nội dung cho Chiến lược giai đon 2021-2030. Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đng giới) và gửi bản mềm qua địa ch thư điện t: [email protected] trước ngày 25/4/2020 để tổng hợp.

Đề cương báo cáo được đăng tải trên Cng thông tin điện tcủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chhttp://www.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết liên hệ: đng chí Nguyễn Vit Hải, Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 0983.084.703 hoặc 024.3825.3875.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- TT Thông tin (
để đăng ti);
- Lưu: VT
, BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC 1:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Công văn số 1103 /LĐTBXH-BĐG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

(Dùng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của các đoàn thể)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /....-......

..........  ......., ngày        tháng      năm 2020

 

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

I. Bối cảnh thực hiện

Phần này cần nêu những đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nói chung gắn với đặc điểm của ngành, lĩnh vực do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của các đoàn thể (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành) phụ trách để chỉ ra những cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (Chiến lược) từ năm 2011 đến nay.

II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược từ 2011 đến nay (ước thực hiện cho cả giai đoạn 2011-2020)

1. Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị

1.1. Các hoạt động giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị

1.2. Kết quả thực hiện mục tiêu:

a) Các Bộ, ngành thống kê số liệu tại cơ quan, đơn vị như sau:

- Số lượng/Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; so sánh với kết quả giai đoạn 2010-2015; tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Số lượng/Tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ và các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; tỷ lệ nữ quy hoạch các chức vụ lãnh đạo nhiệm kỳ tới;

- Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội: số lượng/tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ chốt.

1.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

1.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị giai đoạn 2021 - 2030

Riêng Bộ Nội vụ cần báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện mục tiêu 1 ở phạm vi quốc gia.

2. Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

2.1. Các hoạt động làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động

2.2. Kết quả thực hiện mục tiêu:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 2 tại Bộ, ngành, cơ quan

2.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

2.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm trong giai đoạn 2021-2030.

Riêng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, các các giải pháp thực hiện mục tiêu 2 ở phạm vi quốc gia.

3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3.1. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 3 tại Bộ, ngành, cơ quan (trong đó chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

3.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

3.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trong giai đoạn 2021-2030

Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện mục tiêu 3 ở phạm vi quốc gia.

4. Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

4.1. Các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

4.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 4 tại Bộ, ngành, cơ quan

4.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

4.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế trong giai đoạn 2021-2030

Riêng Bộ Y tế cần đánh việc thực hiện các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện mục tiêu 4 ở phạm vi quốc gia.

5. Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5

5.1. Các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin.

5.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 5

5.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

5.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa-thông tin trong giai đoạn 2021-2030

6. Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện mục tiêu 6 ở phạm vi quốc gia.

6.1. Các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

6.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 6

6.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

6.4. Đề xuất các chỉ tiêu/những vấn đề giới cần ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2030

7. Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

7.1. Các hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

7.2. Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của mục tiêu 7 trong phạm vi các bộ, ngành và trên phạm vi toàn quốc (nếu có)

7.3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên nhân

7.4. Đề xuất các chỉ tiêu gắn với mục tiêu 7 trong giai đoạn 2021 - 2030

Riêng Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu 7 ở phạm vi quốc gia.

II. Đánh giá việc triển khai các giải pháp chung thực hiện Chiến lược Căn cứ các giải pháp chung được nêu ra trong Chiến lược, các bộ, ngành rà soát lại các hoạt động đã triển khai đánh giá việc thực hiện, đồng thời cần tập trung một số nội dung chính sau:

1. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch giai đoạn 2011 - 2020

a) Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới

Đề nghị liệt kê các văn bản về bình đẳng giới được ban hành/trình ban hành theo thẩm quyền trong giai đoạn 2011 - 2020

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành/Cấp ban hành

Ngày ban hành

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

 

 

 

 

 

 

….

 

b) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (LGG) trong xây dựng chính sách, pháp luật

Đề nghị liệt kê các văn bản được ban hành/hoặc trình ban hành theo thẩm quyền

Stt

Tên văn bản được LGG

Nội dung LGG

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Cơ quan chủ trì soạn thảo

 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới trong giai đoạn 2011 -2020

Đề nghị nêu rõ số lượng hoạt động, đối tượng, mục đích truyền thông.

3. Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong giai đoạn 2011 - 2020

a) Số lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới (trong đó có phân tách giới tính nam và nữ)

b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới:

+ Số các lớp tập huấn được tổ chức, nội dung tập huấn;

+ Đối tượng tham gia;

+ Số lượng người tham gia (có phân tách giới tính nam và nữ).

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới

- Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra;

- Nội dung thanh tra, kiểm tra (ví dụ như: thực hiện chính sách, pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp, truyền thông, quảng cáo mang định kiến giới…);

- Số lượng các vụ việc bị xử phạt/ hình thức xử phạt/ mức xử phạt.

d) Công tác nghiên cứu, thống kê, công bố thông tin, số liệu

Nêu rõ số lượng các nghiên cứu, công bố thông tin, số liệu về bình đẳng giới

đ) Kinh phí dành cho hoạt động bình đẳng giới (từ ngân sách của cơ quan/đơn vị và huy động)

Năm

Tên hoạt động

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Chi thường xuyên

Huy động

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

….

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

Riêng Bộ Tài chính cần đánh giá thêm số liệu ở phạm vi quốc gia.

e) Hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Nêu rõ các hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới hoặc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được triển khai thực hiện.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá thêm số liệu và các hoạt động ở phạm vi quốc gia.

Năm

Tên cơ quan  tài trợ

Tên đơn vị nhận tài trợ

Tên dự án

Kinh phí tài trợ

Ghi chú

2011

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

2. Khó khăn, vướng mắc

 

PHẦN II

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Các vấn đề giới ưu tiên trong giai đoạn 2021 -2030

Nêu những vấn đề giới cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt là gắn với lĩnh vực do Bộ, ngành phụ trách (có thể mở rộng hơn so với các mục tiêu của giai đoạn 2011 - 2020).

2. Đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030

Đối với các chỉ tiêu đã được đề xuất trong phần đánh giá kết quả thực hiện không cần nêu lại, nêu các chỉ tiêu mới.

3. Đề xuất các giải pháp thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 – 2030

Đề xuất cụ thể các giải pháp, các Chương trình, Đề án, Dự án,… cần có để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Kèm theo Công văn số 1103 /LĐTBXH-BĐG ngày 27  tháng 3  năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

BỘ NỘI VỤ

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

 

 

 

 

 

 

3.

Tỷ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ

 

 

 

 

 

 

4.

Tỷ lệ cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có từ 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp/chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

3.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ (phân theo giới tính)

 

 

 

 

 

 

4.

Tỷ lệ nữ thạc sĩ và nữ tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

5.

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

 

 

 

 

 

 

6.

Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản

 

 

 

 

 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Số người được tạo việc làm mới (phân theo giới tính)

 

 

 

 

 

 

2.

Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về hưởng các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng

 

 

 

 

 

 

3.

Số lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới

 

 

 

 

 

 

4.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ số giới tính khi sinh

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản

 

 

 

 

 

 

3.

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lấy truyền HIV từ mẹ sang con

 

 

 

 

 

 

4.

Tỷ lệ phá thai

 

 

 

 

 

 

5.

Tỷ lệ người chưa thành niên có thai

 

 

 

 

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Số chương trình, số giờ chương trình, số giờ phát sóng chuyên mục phụ nữ và chuyên mục bình đẳng giới

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

 

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Số nạn nhân bạo lực được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực

 

 

 

 

 

 

2.

Số lượng, tỷ lệ người gây bạo lực được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Số liệu về nạn nhân bị buôn bán được phát hiện, báo cáo (phân tổ theo giới tính)

 

 

 

 

 

 

2.

Số liệu về nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng (phân tổ theo giới tính)

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.

 

 

 

 

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do nữ làm chủ

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ nữ đạt giải thưởng khoa học và công nghệ được trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ chi ngân sách cho các chương trình về giới

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt

Nội dung báo cáo

Kết quả thực hiện theo năm / giai đoạn

Giai đoạn 2011-2015

2016

2017

2018

2019

Ước 2016-2020

1.

Tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 – 60.

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

Là người dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1103/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2020
Ngày hiệu lực27/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(06/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG

Lược đồ Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1103/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành27/03/2020
        Ngày hiệu lực27/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (06/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

              • 27/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực