Công văn 11059/BCT-TCNL

Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 điện trong Chương trình mục tiêu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11059/BCT-TCNL
V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ngày 28 tháng 6 năm 2011 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kết luận của Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Công Thương ban hành một số nội dung chính về hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện nông thôn giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đang và sẽ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ như sau:

1. Phạm vi xem xét, đánh giá tiêu chí điện nông thôn

Tiêu chí về điện nông thôn (Tiêu chí số 4 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg nói trên) gồm hai nội dung chính, đó là:

(4.1): Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đối với lưới điện nông thôn;

(4.2): Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Trên cơ sở Quy định kỹ thuật điện nông thôn (QĐKT-ĐNT-2006), các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ cần nắm vững một số vấn đề cơ bản để áp dụng thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật điện nông thôn, làm cơ sở để đối chiếu, xây dựng và áp dụng đúng tiêu chí về điện nông thôn.

2. Các văn bản pháp lý áp dụng

- Luật Điện lực (số 28/2004/QH11, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005).

- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006.

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn (viết tắt là QĐKT-ĐNT-2006, ban hành theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 08 tháng 12 năm 2006).

- Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn điện (QCVN 01:2008/BCT) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 17 tháng 6 năm 2008, quy định các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện.

3. Về việc thực hiện nội dung (4.1) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với lưới điện nông thôn.

Hệ thống điện nông thôn bao gồm: các trạm biến áp phân phối, các tuyến đường dây trung áp, các tuyến đường dây hạ áp, công tơ đo đếm điện năng để phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong dân cư và phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn.

Hệ thống điện này phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong Quy định kỹ thuật điện nông thôn (viết tắt là QĐKT-ĐNT-2006), ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 08 tháng 12 năm 2006) và các văn bản pháp luật nêu trong mục 2 của hướng dẫn này.

Các hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật của nội dung này, Bộ Công Thương đã có văn bản số 5301/BCT-CNĐP ngày 09 tháng 6 năm 2009 về việc hướng dẫn cơ bản tiêu chí về điện đối với xã thí điểm xây dựng nông thôn mới.

4. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

- Các nguồn cấp điện cho nông thôn có thể là nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc gia, hoặc nguồn điện tại chỗ.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đối với xã nông thôn mới: theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về nội dung (4.2) phải đạt mục tiêu về tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên như sau:

+ Từ 99% trở lên đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ;

+ Từ 98% trở lên đối với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long;

+ Từ 95% trở lên đối với vùng trung du và miền núi phía Bắc.

5. Triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Sở, Ngành, các đơn vị quản lý lưới điện phân phối và bán lẻ điện nông thôn, căn cứ các quy định hiện hành và các hướng dẫn trong văn bản này triển khai thực hiện:

i) Đánh giá hiện trạng lưới điện trung áp cấp điện cho các xã; đánh giá hiện trạng về kỹ thuật lưới điện hạ áp, công tơ mua bán điện với các hộ sử dụng điện; về việc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn lưới điện theo các quy định hiện hành đối với các xã được đưa vào kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) thuộc Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

ii) Kiểm tra đối chiếu với các tiêu chí, quy định hiện hành về yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đảm bảo an toàn cung cấp điện khu vực nông thôn. Trường hợp các xã chưa đạt chỉ tiêu, quy định, cần tiến hành lập Dự án đầu tư đưa ra phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn để đáp ứng yêu cầu cấp điện an toàn cho giai đoạn trước mắt và cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương giai đoạn 2011-2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

iii) Tổng hợp nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện cho các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015, đề xuất phương án vốn, cơ chế, phương án tổ chức thực hiện.

iv) Triển khai sửa chữa, đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện theo các dự án được phê duyệt và tổ chức quản lý, vận hành.

Trên đây là những nội dung chính của hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan để thực hiện. Trong quá tình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương có ý kiến kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, TT&TT;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng;
- Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Công nghiệp địa phương;
- Các Vụ: KH, TTTN, TMMN;
- Các Tổng công ty Điện lực vùng, miền;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11059/BCT-TCNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11059/BCT-TCNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 điện trong Chương trình mục tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 điện trong Chương trình mục tiêu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu11059/BCT-TCNL
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành29/11/2011
       Ngày hiệu lực29/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 điện trong Chương trình mục tiêu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 điện trong Chương trình mục tiêu

          • 29/11/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/11/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực