Công văn 1112/UBND-KTTH

Công văn 1112/UBND-KTTH năm 2015 về tạm thời phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1112/UBND-KTTH 2015 phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/UBND-KTTH
V/v tạm thời phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng.

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 577/TTr-SXD ngày 10/4/2015 về việc tạm thời phân cấp thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Hiện nay, Chính phủ và Bộ Xây dựng đang dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật. Để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng 2014 trong khi chờ có văn bản quy định, hướng dẫn.

Đối với thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng được thực hiện như sau:

I. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

a) UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế của địa phương giao Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư.

b) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a) UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế của địa phương giao Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư.

b) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở của dự án nhóm B, nhóm C và Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trừ các thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

3. Đối với dự án sử dụng vốn khác:

Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đối với các dự án có công trình cấp I, cấp đặc biệt.

II. Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng:

1. Thẩm quyền và quy trình thẩm định thiết kế, dự toán được áp dụng theo quy định về thẩm quyền và quy trình thẩm tra thiết kế tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng">09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Điều chỉnh thiết kế xây dựng và thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng 2014.

3. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng 2014.

Người quyết định đầu tư xem xét, thực hiện quyền được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 72 Luật Xây dựng 2014 về Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

III. Tổ chức thực hiện:

Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại Điểm b, mục 2, phần III của Công văn số 398/UBND-KTN ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được thay thế bởi quy định về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại văn bản này.

Quy định này được thực hiện tạm thời đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị gửi phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, giao Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT;
- Như trên (60); Web;
- LĐVP, Hg, Thg, Km, TH; QT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1112/UBND-KTTH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1112/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2015
Ngày hiệu lực 14/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1112/UBND-KTTH 2015 phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1112/UBND-KTTH 2015 phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bình Dương
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1112/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Văn Nam
Ngày ban hành 14/04/2015
Ngày hiệu lực 14/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1112/UBND-KTTH 2015 phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Công văn 1112/UBND-KTTH 2015 phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bình Dương

  • 14/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực