Công văn 11177/BTC-QLCS

Công văn 11177/BTC-QLCS năm 2015 thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11177/BTC-QLCS 2015 thực hiện xác định thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11177/BTC-QLCS
V/v thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ về tháo g khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xu; các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất cũng như các giải pháp v giảm, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất góp phần quan trọng đưa chính sách mới vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, qua báo cáo và khảo sát, nm bt tình hình thực tin tại một s địa phương cho thấy công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một s mặt hạn chế như: chưa xác định kịp thời giá đt để tính thu tin sử dụng đất, thu tiền thuê đất; nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn khá cao; nhiều trường hp cơ quan thuế chưa quản lý, theo dõi, đôn đc thu nộp được do chưa nhận được hồ sơ từ cơ quan quản lý chuyên ngành chuyển sang; có tình trạng sử dụng đất mà không thực hiện đy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước do chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về đất đai hoặc c tình không chấp hành; việc xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo thu nộp còn chậm do khi lượng hồ sơ tồn đọng từ trước ngày 01/7/2014 và công tác phi hợp, trao đi thông tin giữa cơ quan thuế - cơ quan tài nguyên và môi trường còn vướng mắc; giảm tiền thuê đất, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất theo các Nghị quyết của Chính ph chưa đúng với thời hiệu của Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các ngành trong luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đt tại một số địa phương chưa thống nhất, kịp thời; công tác tuyên truyn, ph biến chính sách pháp luật về đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đến các đối tượng sử dụng đất còn hạn chế...

Đề khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và góp phn hoàn thành dự toán ngân sách được giao, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:

1. Khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành (tài nguyên môi trường, tài chính, thuế...) trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai ca người sử dụng đất; đẩy mạnh ci cách thủ tục hành chính, rút ngn thời gian xác định giá đất cụ thể, luân chuyển h sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đi thông tin giữa các ngành và thực hiện xác định, quản lý, theo dõi, đôn đc thu nộp các khon nghĩa vụ tài chính về đất đai.

2. Thực hiện rà soát, xác đnh cụ thể tất cả các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, giao cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; chn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; đi với trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đt thì vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tin thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cn thiết đ quan thuế xác đnh nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất đảm bảo tt  cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

3. Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đôn đốc, thu nộp s tin sử dụng đất, tin thuê đất còn nợ đọng đã được cơ quan thuế ra thông báo.

4. Không xem xét, quyết định giảm tin thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, h trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định s2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết đnh số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành; nếu có phát sinh các trường hợp sau ngày Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ hết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hp, đề xuất phương án xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và thu tiền sử dụng đất, tin thuê đất nói riêng đảm bảo người sử dụng đất nắm bắt đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc giải quyết khiếu nại về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, trong thời gian giải quyết khiếu nại, người sử dụng đất vn phải nộp đủ tin sử dụng đất, tin thuê đất theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để cơ quan thuế có cơ sở xác định tiền sử dng đất, tiền thuê đất và thông báo cho người sử dụng đất theo quy định.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
S TC, Sở TNMT, Cục Thuế các tnh, tp trực thuộc TW;
-
TCT;
-
Các vụ: PC, CST;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
N
guyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11177/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11177/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11177/BTC-QLCS 2015 thực hiện xác định thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11177/BTC-QLCS 2015 thực hiện xác định thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11177/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 11177/BTC-QLCS 2015 thực hiện xác định thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai

Lịch sử hiệu lực Công văn 11177/BTC-QLCS 2015 thực hiện xác định thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai

  • 14/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực