Công văn 1121/HTQTCT-HT

Công văn 1121/HTQTCT-HT năm 2017 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài đã được thay thế bởi Công văn 840/HTQTCT-HT 2019 giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự của người nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2019.

Nội dung toàn văn Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/HTQTCT-HT
V/v cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm bảo đảm thông tin về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch của Việt Nam (Ủy ban nhân dân cấp huyện) được cập nhật đầy đủ, chính xác, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã trao đổi, đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của 79 quốc gia tại Việt Nam cung cấp thông tin.

Trên cơ sở thông báo mới nhất của 28 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cập nhật thông tin về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sao gửi tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp trên địa bàn biết, triển khai thực hiện thống nhất ( Danh mục kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị có văn bản báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) hoặc phản ánh qua số điện thoại 024.62739487/024.62739498 để được hướng dẫn giải quyết.

Lưu ý: Đối với những quốc gia chưa có thông tin cập nhật tại Công văn này, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1185/HTQTCT-HT ngày 20/8/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục cập nhật thông tin trong trường hợp có thay đổi hoặc thông báo mới nhất của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Vụ Hợp tác quốc tế (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Dung)
.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC
GIẤY TỜ CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Kèm theo Công văn số 1121/HTQTCT-HT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

STT

QUỐC GIA

GIẤY TỜ CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

GHI CHÚ

A

B

C

D

1.

Cộng hòa Áo

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
(Ehefähigkeitszeugnis)

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch tại Áo cấp)

CQĐD không cung cấp mẫu

2.

Australia

Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân

(Do Bộ Ngoại giao và thương mại/Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Úc cấp cho công dân Úc hoặc người nước ngoài cư trú tại Úc)

Có mu kèm theo

3.

Ấn Độ

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

(Do Tòa án cấp quận của Ấn Độ cấp, trường hợp công dân Ấn Độ cư trú ở nước ngoài thì cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ sẽ cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân trên cơ sở Bản tuyên thệ độc thân của công dân Ấn Độ đã được cơ quan tòa án cấp quận ở Ấn Độ xác nhận1)

CQĐD không cung cấp mẫu

4.

Argentina

Giấy tờ có thông tin về tình trạng hôn nhân

(Do Đại sứ quán/Lãnh sự quán của Argentina cấp)

CQĐD không cung cấp mẫu

5.

Ba Lan

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

(Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do Thủ trưởng cơ quan dân sự tại Ba Lan cấp. Công dân có thể nhận được cả Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn do Thủ trưởng cơ quan dân sự/cơ quan lãnh sự của Ba Lan cấp)

Có mẫu kèm theo

6.

Belarut

Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch/Phòng Lãnh sự - Đại sứ quán CH Belarut cấp)

- Có mẫu kèm theo;

- Được miễn HPH/CNLS

7.

Braxin

Giấy khai sinh (được cấp không quá 6 tháng)/Giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận ly hôn/Giấy chứng tử/Thông cáo về tình trạng kết hôn2/Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do phòng đăng ký nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cấp

(Thông thường công dân Braxin sẽ nộp Giấy khai sinh có nội dung về tình trạng hôn nhân hoặc Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do Đại sứ quán/Lãnh sự quán/Cơ quan ngoại giao của Braxin cấp)

CQĐD không cung cấp mu

8.

Canada

Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân

(Tuyên thệ tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam/Phòng công chứng ở Canada)

CQĐD không cung cấp mẫu

9.

Cuba

Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân

(Giấy chứng nhận độc thân/giấy chứng nhận hôn nhân/Giấy chứng tử/Giấy chứng nhận ly hôn)

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc Bộ Tư pháp cấp)

- CQĐD không cung cấp mẫu;

- Miễn HPH/CNLS

10.

CHLB Đức

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

(Do cơ quan chức năng nơi đăng ký cư trú của công dân Đức cấp cho công dân Đức, k cả trường hợp công dân Đức thường trú ở nước khác).

Có mẫu kèm theo

11.

Hàn Quốc

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan tư pháp địa phương của Hàn Quốc cấp. Trường hợp công dân Hàn Quốc cư trú tại nước ngoài thì do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc cấp)

Có mẫu kèm theo

12.

Hoa Kỳ

Bản tuyên thệ về việc đủ điều kiện kết hôn

(Được công chứng bởi viên chức lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ)

CQĐD không cung cấp mẫu

13.

Hy Lạp

Giấy xác nhận/chứng nhận tình trạng gia đình
(Pistopiitiko Ekogeniakis Katastasis)3

(Do cơ quan có thẩm quyền của thành phố/đô thị, cơ quan đại diện ngoại giao/lãnh sự của Hy Lạp cp)

CQĐD không cung cấp mẫu

14.

Indonexia

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan địa phương của Indonexia cấp. Trường hợp công dân Indonexia cư trú ở nước ngoài thì giấy này được chứng nhận bởi Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán/Lãnh sự quán)

Có mẫu kèm theo

15.

Italia

Giấy chứng nhận độc thân/tình trạng hôn nhân + Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân

(Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân nơi công dân Italia cư trú tại Italia cấp/cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài nơi công dân Italia tạm trú hoặc thường trú cấp; Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân do Đại sứ quán Italia tại Hà Nội cấp)

mẫu kèm theo

16.

Lào

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan tư pháp (Sở Tư pháp) cấp, sau đó Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Lào sẽ chứng nhận)

- CQĐD không cung cấp mẫu;

- Miễn HPH/CNLS

17.

Liên bang Nga

Văn bản đăng ký tình trạng dân sự

(Do cơ quan đăng ký về tình trạng dân sự cấp; Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga có thể cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hoặc chứng thực chữ ký của công dân trong đơn về việc không cản trở kết hôn)

Có mẫu kèm theo

18.

Oman

Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân

(Do Vụ Công chứng - Bộ Tư pháp/Đại sứ quán Oman tại Việt Nam chứng nhận)

Có mẫu kèm theo

19.

Panama

Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân

(Do Cục Hộ tịch quốc gia Tòa án bầu cử Panama cấp)

Có mẫu kèm theo

20.

Cộng hòa Pháp

Giấy chứng nhận khả năng kết hôn
+ Giấy chứng nhận độc thân

(Do Đại sứ quán/Lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam cấp cho công dân Pháp, thông tin về tình trạng hôn nhân và việc đủ điều kiện kết hôn)

- CQĐD không cung cấp mẫu;

- Miễn HPH/CNLS

21.

Phần Lan

Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân

(Do cơ quan đăng ký tại địa phương cấp; trường hợp công dân Phần Lan cư trú ở nước ngoài thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp)

CQĐD không cung cấp mẫu

22.

Peru

Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

(Do Cục đăng ký quốc gia về nhân thân và tình trạng hôn nhân cấp. Trường hợp công dân Peru cư trú tại nước ngoài thì có thể nộp Bản tuyên thệ độc thân tại Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán)

CQĐD không cung cấp mẫu

23.

Singapore

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (thông qua kết quả tìm kiếm)

(Do cơ quan đăng ký kết hôn hoặc cơ quan đăng ký kết hôn hồi giáo cấp)

Có mẫu kèm theo

24.

Sudan

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan Tư pháp/Đại sứ quán cấp)

CQĐD không cung cấp mẫu

25.

Tây Ban Nha

Giấy chứng nhận còn sống và tình trạng hôn nhân + Tuyên thệ về tình trạng hôn nhân

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch cấp quận/cơ quan đại diện ngoại giao của Tây Ban Nha cấp)

Có mẫu kèm theo

26.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giấy tờ (giấy khai sinh) có thông tin về tình trạng hôn nhân

(Do Tổng cục/Cục dân số và các vấn đề công dân thuộc Bộ Nội vụ cung cấp. Sau đó, Đại sứ quán (tại bất kỳ quốc gia nào) trên cơ sở thông tin đó sẽ cấp giấy tờ chứng nhận)

Có mẫu kèm theo

27.

Thụy Sĩ

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

(Do văn phòng hộ tịch nơi cư trú của công dân Thụy Sĩ cư trú tại Thụy Sĩ cấp; văn phòng hộ tịch nơi đăng ký gốc cấp cho công dân Thụy Sĩ cư trú ở nước ngoài)

CQĐD không cung cấp mẫu

28.

Ả rập Saudi

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân/được phép kết hôn4

(Do cơ quan có thẩm quyền của rập Saudi hoặc Đại sứ quán Ả rập Saudi cấp/chứng nhận)

CQĐD không cung cấp mẫu

* Lưu ý: Mu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của một số quốc gia được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại địa chỉ http://qtht.moj.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch truy cập đ biết thêm thông tin.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 1 Bao gồm: Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Alien; Vương quốc Bỉ; Đan Mạch; Malaysia; Myanmar; Cộng hòa Nam Phi; Philippines; Cộng hòa Séc; Thụy Điển; Thái Lan.

1 Tuy nhiên, thông thường cơ quan đại diện ngoại giao chỉ chứng thực vào Bản tuyên thệ độc thân của công dân Ấn Độ đã được cơ quan tòa án cấp quận Ấn Độ xác nhận.

2 Do người yêu cầu điền và 02 nhân chứng ký tên với chữ ký đã được công chứng tại Braxin, trong đó chứng nhận không có bất cứ sự ngăn cản nào đối với việc kết hôn của 02 công dân.

3 Giấy này có thể được viết tay.

4 Công dân Ả rập Saudi trên 30 tuổi mới được phép kết hôn với người nước ngoài.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1121/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1121/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1121/HTQTCT-HT

Lược đồ Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1121/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1121/HTQTCT-HT 2017 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài