Công văn 113/TY-TS

Công văn 113/TY-TS năm 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh và diện tích nuôi trồng thủy sản do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 113/TY-TS 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/TY-TS
V/v cung cấp thông tin về dịch bệnh và diện tích nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản/Nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản nhằm tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản bền vững; thực hiện các quy định của Luật thú y và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thú y, trong đó có Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 04), Cục Thú y đề nghị các đơn vị thực hiện việc tổng hợp và chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và tình hình nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

1. Chi cục Thú y/Chi cục Chăn nuôi và Thú y

a) Trước ngày 15 hằng tháng: Tổng hợp số liệu về diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, bị dịch bệnh (thời điểm từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó) để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y theo quy định tại Thông số 04 và Công văn số 1245/TY-TS ngày 24/6/2016 của Cục Thú y về việc thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản; đồng thời chia sẻ báo cáo với Chi cục Thủy sản/Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

b) Phối hợp với Chi cục Thủy sản/Chi cục Nuôi trồng thủy sản để tổng hợp số liệu về diện tích thả nuôi thủy sản và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y; tổng hợp, phân tích tình hình thiệt hại so với tổng diện tích nuôi trồng để đánh giá chính xác tình hình và đề xuất, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phù hợp với từng điều kiện của địa phương.

2. Chi cục Thủy sản/Chi cục Nuôi trồng thủy sản

Trước ngày 15 hằng tháng: Tổng hợp số liệu về diện tích nuôi trồng thủy sản của địa phương (số liệu được tổng hợp từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của của tháng liền kề trước đó) để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chia sẻ báo cáo và file mềm dữ liệu về diện tích nuôi với Chi cục Thú y/Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định tại khoản 6 Điều 29 của Thông tư số 04. Đề xuất Biểu mẫu tổng hợp như Phụ lục 1 đính kèm.

3. Các cơ quan Thú y vùng

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục thực hiện việc tổng hợp, báo cáo và chia sẻ dữ liệu về diện tích nuôi trồng thủy sản, diện tích bị thiệt hại, bị dịch bệnh.

- Định kỳ hằng tuần tổng hợp, chia sẻ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, bị dịch bệnh của các địa phương cho các Chi cục trong phạm vi vùng quản lý.

4. Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 15/02/2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Cục Thú y theo địa chỉ: Số 15, ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04. 36290284; Fax: 04. 36290286; E-mail: [email protected] để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản (để p/h);
- Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Tiến Thể

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ XUẤT BIỂU MẪU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẰNG THÁNG CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo công văn số 113/TY-TS ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Cục Thú y)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT………………..
CHI THỦY SẢN/NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:             /…………………

……..(Địa danh)……., ngày …. tháng … năm 20……..

 

BẢNG DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÁNG…………

TT

Loài thủy sản
(1)

Phương thức nuôi
(2)

Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo đang nuôi của tỉnh
(3)

Lũy kế diện tích nuôi (4)

Ghi chú

1

Tôm sú

Quảng canh, quảng canh cải tiến

1.050

 

 

2

Tôm thẻ

Thâm canh

1.000

 

 

3

Tôm hùm

Lồng

200

 

 

4

Cá tra

Thâm canh

300

 

 

5

…………

………..

……………

 

 

Hướng dẫn điền thông tin:

(1) Loài thủy sản: Mỗi loài thủy sản ghi một hàng.

(2) Phương thức nuôi: Ghi rõ là nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, quảng canh cải tiến, tôm - lúa, ...

(3) Diện tích (ha) hoặc số bể, lồng, bè, vèo đang nuôi của tỉnh: Thống kê tại thời điểm báo cáo.

(4) Lũy kế diện tích nuôi: Diện tích thả nuôi tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊA CHỈ GỬI BÁO CÁO CỦA CỤC THÚ Y VÀ CƠ QUAN THÚ Y VÙNG
(Ban hành kèm theo công văn số 113/TY-TS ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Cục Thú y)

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Email

Số điện thoại/Fax

1

Cục Thú y (Phòng Thú y thủy sản)

Phòng Thú y thủy sản, Số 15, Ngõ 78, Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

[email protected]

Điện thoại: 04.36290284

Fax: 04.36290286

2

Cơ quan Thú y vùng I

Số 50, Ngõ 102, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

[email protected]

Điện thoại: 04.38692627

Fax: 04.38685390

3

Cơ quan Thú y vùng II

Số 23, Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

[email protected]

Điện thoại: 031.3836511

Fax: 031.3551698

4

Cơ quan Thú y vùng III

Số 51, Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

[email protected]

Điện thoại: 038.3842786

Fax: 038.3584159

4

Cơ quan Thú y vùng IV

Số 12, Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

[email protected]

Điện thoại: 0511.3822515

Fax: 0511.3826926

5

Cơ quan Thú y vùng V

Tổ 5, Khối 8, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

[email protected]

[email protected]

Điện thoại: 0500.3877795

Fax: 0500.3877794

6

Cơ quan Thú y vùng VI

Số 521/1, Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

[email protected]

[email protected]

Điện thoại: 08.39483036

Fax: 08.39483031

7

Cơ quan Thú y vùng VII

Số 88, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

[email protected]

[email protected]

Điện thoại: 0710.3820203

Fax: 0710.3823386

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 113/TY-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu113/TY-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 113/TY-TS 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 113/TY-TS 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu113/TY-TS
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýDương Tiến Thể
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 113/TY-TS 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 113/TY-TS 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản

           • 20/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực