Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2012 kế hoạch thưởng Tết 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11344/SLĐTBXH-LĐ
Về báo cáo tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành chức năng thành phố;
- Ban Quản lý các KCX – KCN thành phố;

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

 

Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp cuối năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện tốt việc trả lương vào thời điểm cuối năm 2012 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

1.1. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp công bố kế hoạch xét thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của đơn vị, cụ thể:

- Thông tin đầy đủ, kịp thời kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013 trước ngày 20/12/2012 để người lao động rõ về các nội dung như: về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác và thời điểm thực hiện chi trả…

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin trao đổi nhanh với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người lao động và báo cáo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp xử lý.

1.2. Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

1.3. Báo cáo tiền lương năm 2012 và tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013:

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm Công văn này và gửi trước ngày 10/12/2012 về địa chỉ sau:

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, Quận 3, điện thoại 38.295.900 – 38.202.634 - 38.209.638.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, điện thoại 38.232.575.

Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2012 để tổng hợp chung.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân nhân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố:

2.1. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013. Rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có hướng hỗ trợ kịp thời.

2.2. Tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp rà soát, đánh giá, điều chỉnh và đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2013 theo quy định của Chính phủ.

2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, trước hết ở những doanh nghiệp thường xảy ra việc vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo các số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn kịp thời ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB& XH (để báo cáo);
- Thành ủy (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Liên đoàn Lao động thành phố (để phối hợp)
- Ban Quản lý KCN-KCN; (để triển khai đến các
- Các Phòng LĐ-TB&XH; DN trên địa bàn)
- Đ/c Trần Trung Dũng - GĐ Sở (để báo cáo);
- Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Lưu: VP Sở, Phòng LĐ-TL-TC (Cg).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

- Tên doanh nghiệp:.............................................

- Địa chỉ:...............................................................

- Điện thoại:..........................................................

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NĂM 2012 VÀ

KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2013

(Báo cáo trước ngày 10/12/2012)

1. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:

1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất như lương):

Đơn vị tính

Thực hiện

năm 2011

Ước thực hiện

 năm 2012

1.1

Tiền lương bình quân (1)

1.000đ/người/tháng

………..

………..

 

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

Người/tháng

………..

………..

 

Tiền lương bình quân khối công nhân trực tiếp sản xuất

1.000đ/người/tháng

………..

………..

 

Tổng số công nhân trực tiếp sản xuất

Người/tháng

………..

………..

 

Tiền lương bình quân khối nhân viên văn phòng

1.000đ/người/tháng

………..

………..

 

Tổng số nhân viên văn phòng

Người/tháng

………..

………..

1.2

Tiền lương cao nhất

1.000 /người/tháng

………..

………..

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công/tháng)

1.000đ/người/tháng

………..

………..

 

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

Người/tháng

………..

………..

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Thực hiện Tết Dương lịch 2012

Ước thực hiện Tết Dương lịch 2013

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

………..

 

Tổng số lao động có mặt tại thời điểm xét thưởng

Người

………..

………..

 

Tổng số lao động được xét thưởng cuối năm

Người

………..

………..

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

………..

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

………..

 

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

Người

………..

………..

3

Tiền thưởng dịp Tết Âm lịch

Đơn vị tính

Thực hiện

Tết Âm lịch 2012

Ước thực hiện

Tết Âm lịch 2013

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

………..

 

Tổng số lao động có mặt tại thời điểm xét thưởng

Người

………..

………..

 

Tổng số lao động được xét thưởng cuối năm

Người

………..

………..

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

………..

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

………..

 

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

Người

………..

………..

2. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

§    Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước                                                                 

§    Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước                                            

§    Doanh nghiệp dân doanh                                                                                

§    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                                                          

3. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trên tổng doanh thu):………………………………………………………………………………………..

4. Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đã được đăng ký với cơ quan quản lý lao động tại địa phương hay chưa?

                         Có                                                    Chưa

5. Mức lương thấp nhất (bậc 1) trong hệ thống           ……………..…..………(1.000 đồng/tháng).

thang lương, bảng lương áp dụng kể từ ngày 01/10/2011

6. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2013 hay không?

                         Có                                                    Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

7. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2013 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe…):

                         Có                                                    Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày…….tháng…….năm 2012

Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1) Tiền lương bình quân: bằng tổng quỹ tiền lương cả năm (gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng từ quỹ lương và các khoản phụ cấp được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông) chia cho tổng số lao động thực tế bình quân sử dụng trong tháng, sau đó chia cho 12.

(2) Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng: được tính bằng tổng số lao động của 12 tháng cộng dồn chia cho 12.

(3) Tiền thưởng bình quân: bằng quỹ tiền thưởng (đối với thưởng Tết Dương lịch là tổng tiền thưởng Tết Dương lịch, đối với Tết Âm lịch là tổng tiền thưởng tết Âm lịch) chia cho tổng số lao động được xét thưởng cuối năm.

* Công văn số 11344/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/11/2012 về báo cáo tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013, doanh nghiệp có thể tải về từ trang điện tử của Sở theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn (đường dẫn: Văn bản pháp luật → Sở LĐTBXH phát hành → Lao động → Tiền lương – tiền công) ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11344/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2012 kế hoạch thưởng Tết 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2012 kế hoạch thưởng Tết 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11344/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2012 kế hoạch thưởng Tết 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11344/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương năm 2012 kế hoạch thưởng Tết 2013

              • 07/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực