Công văn 1136/TCT-CS

Công văn số 1136/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1136/TCT-CS Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1136/TCT-CS
V/v Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 160108/QCV ngày 16/1/2008 của Công ty TNHH May và Quảng cáo Việt (sau gọi là Công ty Advina) hỏi về việc hoàn thuế GTGT của hàng gia công xuất khẩu và hạch toán vào chi phí năm 2004, 2005 khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT của hàng hóa gia công xuất khẩu

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Thuế suất 0% áp dụng đối với: … Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu. Trường hợp này là trường hợp cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài nhưng ký hợp đồng giao lại cho cơ sở khác gia công. Cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài chỉ hưởng hoa hồng trên tiền gia công…”.

Tại điểm 1.2 (đ.2) Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu gồm:

“- Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu ký với cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công hàng xuất khẩu với nước ngoài. Cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công với nước ngoài chỉ được hưởng hoa hồng ủy thác gia công xuất khẩu.

- Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác gia công xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công với nước ngoài và cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu có ghi rõ: số, ngày hợp đồng gia công hàng hóa ký với nước ngoài; số lượng, chủng loại sản phẩm gia công xuất khẩu, tiền gia công phải thanh toán, đã thanh toán; số, ngày tờ khai hải quan của hàng hóa gia công đã xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài thanh toán cho cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài với cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu.

- Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm d.3 Mục này.

- Hóa đơn GTGT của cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu lập cho hàng hóa gia công xuất khẩu.”

Theo trình bày của Công ty Advina tại công văn nêu trên thì trong năm 2005, 2006 Công ty TNHH KIDO Hà Nội trực tiếp ký hợp đồng gia công với nước ngoài sau đó ký hợp đồng giao lại cho Công ty Advina gia công. Hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu của Công ty Advina có đủ các điều kiện theo quy định nêu trên; riêng điều kiện thanh toán qua ngân hàng thì có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài thanh toán cho Công ty TNHH KIDO Hà Nội, chứng từ do Công ty TNHH KIDO Hà Nội thanh toán cho Advina (bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán khác).

Đối chiếu với các quy định về chính sách thì hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu của Advina ký với Công ty TNHH KIDO Hà Nội đủ thủ tục, hồ sơ được kê khai theo thuế suất 0% và Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến gia công xuất khẩu hàng hóa.

2. Về hạch toán chi phí phát sinh năm 2004 vào năm 2005

Tại điểm 5.8 Mục III Phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế có: “Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.”

Tại Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nguyên tắc phù hợp của kế toán cơ bản “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2004 Công ty Advina ký hợp đồng làm dịch vụ quảng cáo cho khách hàng, Công ty đã hạch toán (ghi nhận) doanh thu của hợp đồng này vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2004, 2005 thì chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng nêu trên có đủ hóa đơn hợp pháp thì được ghi nhận và hạch toán tương ứng vào chi phí của năm 2004, 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và đề nghị Cục thuế căn cứ vào tình hình cụ thể thực tế của Công ty để hướng dẫn đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH May và Quảng cáo Việt (Đ/c: 212 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội);
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1136/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1136/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/03/2008
Ngày hiệu lực 18/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1136/TCT-CS Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1136/TCT-CS Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1136/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 18/03/2008
Ngày hiệu lực 18/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1136/TCT-CS Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 1136/TCT-CS Hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

  • 18/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực