Công văn 1144/UBND-TNMT

Nội dung toàn văn Công văn 1144/UBND-TNMT 2022 đính chính Quyết định 36/2021/QĐ-UBND Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/UBND-TNMT
V/v đính chính nội dung Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Yên Bái, ngày 19 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 9 Điều 10 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 142/TTr-STNMT ngày 08/4/2022 về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đính chính tiêu đề Điều 2 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

"Bãi bỏ các Bảng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020"

2. Đính chính khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

"1. Bãi bỏ các Bảng 4, 5, 10 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái.

2. Bãi bỏ các Bảng 2, 3, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái."

Lý do đính chính: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- T
òa án nhân dân tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Yên Bái;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT (…..).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1144/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1144/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2022
Ngày hiệu lực19/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1144/UBND-TNMT

Lược đồ Công văn 1144/UBND-TNMT 2022 đính chính Quyết định 36/2021/QĐ-UBND Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1144/UBND-TNMT 2022 đính chính Quyết định 36/2021/QĐ-UBND Yên Bái
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1144/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Thanh Tú
        Ngày ban hành19/04/2022
        Ngày hiệu lực19/04/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1144/UBND-TNMT 2022 đính chính Quyết định 36/2021/QĐ-UBND Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1144/UBND-TNMT 2022 đính chính Quyết định 36/2021/QĐ-UBND Yên Bái

              • 19/04/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/04/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực