Công văn 1149/BTP-BTTP

Công văn 1149/BTP-BTTP năm 2014 thực hiện Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/BTP-BTTP
V/v triển khai thực hiện Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 07/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2014. Để Thông tư đi vào cuộc sống và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ các quy định của Thông tư đến các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và cơ sở đào tạo nghề luật sư.

1.2. Khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, kế hoạch bồi dưỡng năm 2014 và phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư.

1.3. Hướng dẫn các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, kế hoạch bồi dưỡng.

1.4. Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình, tài liệu, kế hoạch bồi dưỡng năm 2014 được phê duyệt, các tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng quy định tại Điều 11 của Thông tư xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, kế hoạch bồi dưỡng của mình, thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 12 của Thông tư.

1.5. Sớm xây dựng, ban hành khung mức thu học phí của luật sư tham gia lớp bồi dưỡng, đối tượng miễn, giảm học phí tham gia lớp bồi dưỡng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và Điều 13 của Thông tư.

1.6. Hướng dẫn Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xem xét, quyết định danh sách các tổ chức hành nghề luật sư đủ năng lực, điều kiện thực hiện lớp bồi dưỡng để công bố trên trang thông tin điện tử của Đoàn luật sư hoặc thông báo tại trụ sở của Đoàn luật sư.

1.7. Quy định cụ thể về hành vi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng và hình thức xử lý kỷ luật tương ứng theo quy định tại Điều 15 của Thông tư, làm cơ sở để các Đoàn luật sư xem xét, quyết định kỷ luật luật sư, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư Việt Nam.

1.8. Đôn đốc các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ báo cáo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư.

1.9. Chấp hành chế độ báo cáo Bộ Tư pháp về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng của luật sư trong phạm vi cả nước theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 của Thông tư.

1.10 Chủ động triển khai thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ các quy định của Thông tư đến các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư tại địa phương.

2.2. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định tại Điều 6 của Thông tư.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nhằm thi hành có hiệu quả Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, kính gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1 trước ngày 30/6/2014 và các nhiệm vụ quy định tại các điểm 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.2 trước ngày 30/12/2014.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam quan tâm, phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1149/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1149/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1149/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

             • 21/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực