Công văn 1150/UBND-KTTH

Công văn 1150/UBND-KTTH năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1150/UBND-KTTH 2014 thực hiện 220/2013/TT-BTC đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Kon Tum, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Các Công ty TNHH MTV thuộc Tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 5580/BTC-TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Tài chính hướng dẫn các Công ty TNHH MTV thuộc Tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Giám đốc các Công ty TNHH MTV thuộc Tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính theo các chỉ tiêu, biểu mẫu quy định tại Văn bản số 5580/BTC-TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC (sao gửi văn bản kèm theo), kết quả thực hiện gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban quản lý đổi mới doanh nghiệp tỉnh);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Thuộc tính Công văn 1150/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1150/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Lược đồ Công văn 1150/UBND-KTTH 2014 thực hiện 220/2013/TT-BTC đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1150/UBND-KTTH 2014 thực hiện 220/2013/TT-BTC đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1150/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành15/05/2014
        Ngày hiệu lực15/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1150/UBND-KTTH 2014 thực hiện 220/2013/TT-BTC đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1150/UBND-KTTH 2014 thực hiện 220/2013/TT-BTC đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp Kon Tum

           • 15/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực