Công văn 1153/TTg-NN

Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1153/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án nâng cấp đường Bắc Kạn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/TTg-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: số 3386/BNN-TCLN ngày 04 tháng 6 năm 2021, số 4626/BNN-TCLN ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 13,62 ha rừng tự nhiên (4,48 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, 9,14 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất, tại tiểu khu 106 (khoảnh 1, khoảnh 3, khoảnh 4, khoảnh 8, khoảnh 10, khoảnh 11, khoảnh 12), tiểu khu 111 (khoảnh 3, khoảnh 4), tiểu khu 108 (khoảnh 10), tiểu khu 109 (khoảnh 7), do Ủy ban nhân dân xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn quản lý) sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng An, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng như Báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: số 3386/BNN-TCLN ngày 04 tháng 6 năm 2021, 4626/BNN-TCLN ngày 23 tháng 7 năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật thông tin về nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất), tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ , tài liệu, số liệu, kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu ở mục 1 văn bản này chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đế triển khai Dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: GTVT, CA, TNMT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, CN;
- Lưu: VT, NN (02) KH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1153/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1153/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2021
Ngày hiệu lực13/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1153/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1153/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án nâng cấp đường Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1153/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án nâng cấp đường Bắc Kạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1153/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành13/09/2021
        Ngày hiệu lực13/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1153/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án nâng cấp đường Bắc Kạn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1153/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án nâng cấp đường Bắc Kạn

              • 13/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực