Công văn 11533/BTC-QLG

Công văn 11533/BTC-QLG năm 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11533/BTC-QLG
V/v Điều hành kinh doanh xăng dầu

Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính ph về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế gii trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành (chưa tính mức sử dụng Quỹ Bình n giá đối với xăng) và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 19/7/2014 đến 17/8/2014 các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/Iít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giásở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.810

24.218

+ 592

2. Dầu điêzen 0,05S

22.170

22.095

+ 75

3. Dầu hỏa

22.320

22.259

+ 61

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.440

18.359

+ 51

Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thp hơn giá Cơ sở; giá bán hiện hành ly theo giá bán hin hành của Tập đoàn xăng du Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo như sau:

1. Về Quỹ Bình n giá;

- Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành;

- Ngừng sử dụng Quỹ Bình n giá đối với mặt hàng xăng (Từ 300 đồng/lít như hiện hành xuống còn 0 đồng/lít).

2. Về giá bán: Sau khi thực hiện các biện pháp như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mi chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định đ giảm giá bán các mặt hàng xăng, du trong nưc phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 24.218 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.095 đồng/lít; du hỏa: 22.259 đồng/lít; du madút 180CST 3,5S: 18.389 đồng/kg).

3. Về thời gian thực hiện:

- Đối với Quỹ Bình ổn giá: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2014.

- Đối với điều chỉnh giảm giá bán: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2014.

Bộ Tài chính thông báo đ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo
Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN (BCT);
- Cục TCDN, Thanh tra TC, Vụ CST (BTC);
- Hiệp hộ
i xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu
: VT, QLG (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính văn bản 11533/BTC-QLG
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11533/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/08/2014
Ngày hiệu lực 18/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Lược đồ văn bản

Công văn 11533/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11533/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11533/BTC-QLG
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 18/08/2014
Ngày hiệu lực 18/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 18/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực