Công văn 1155/TCHQ-QLRR

Công văn 1155/TCHQ-QLRR năm 2017 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1155/TCHQ-QLRR giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/TCHQ-QLRR
V/v: giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố từ ngày 16/8/2016 đến ngày 15/12/2016, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và đã nghiên cứu, giải đáp (phụ lục đính kèm).

Để kịp thời ghi nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, Tổng cục yêu cầu các đơn vị khi gửi báo cáo về Tổng cục đồng thời gửi file mềm (bản word) qua trang tin thông tin quản lý rủi ro RMS để kịp thời tổng hợp, giải đáp.

Tổng cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình-PTCT (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR
  (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG, THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO

(Từ 16/8/2016-15/12/2016)

STT

Đơn vị

Nội dung vướng mc

Đxuất, kiến nghị

Trả li

1

Cục HQ Tp Cn Thơ (cv 1915/BC-HQCT ngày 18/10/2016)

Ngày 28/9/2016, Cục HQ Tp Cần Thơ đã có công văn mật số 49/HQCT-CBL v/v vướng mắc trong thực hiện QLRR đến nay vẫn chưa nhận được công văn hướng dẫn

 

Cục QLRR đã trả lời bằng công văn mật số 60/QLRR-P3 ngày 29/11/2016

2

Cục HQ Tp.Hà Nội (cv 3498/ BC-HQHN ngày 26/9/2016, cv 3882/BC-HQHN ngày 21/10/2016)

Hiện tại Hệ thống thông tin QLRR RMS, trong mục Hồ sơ doanh nghiệp/1.1. Nhập mới thông tin doanh nghiệp chưa có chức năng cập nhật DN không được phép mang hàng về bảo quản. Trong khi đó tại mục 5.2. Tra cứu thông tin doanh nghiệp vẫn có mục 5.2.9. Tra cứu doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản. Hiện tại Cục HQ Tp Hà Nội vẫn phải quản lý thủ công danh sách doanh nghiệp không được phép đưa hàng về bảo quản bằng file excel.

 

Tại mục 5.2.9. trên hệ thống RMS là danh sách doanh nghiệp đáp ứng 1/3 ch số tiêu chí quy định tại Quyết định số 200/QĐ-TCHQ (không phải là danh sách doanh nghiệp đáp ứng điều kiện đưa hàng về bảo quản). Hiện nay, Tổng cục đang tiến hành thu thập thông tin và nâng cấp hệ thống để xử lý tự động đưa ra danh sách doanh nghiệp được phép đưa hàng về bảo quản.

Nghị định 45/2016/NĐ-CP không có chế tài xử phạt đối với hành vi khai sai các tiêu chí trên tờ khai hải quan của doanh nghiệp.

Không có chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật và có rủi ro trong hoạt động hủy tờ khai hải quan.

- Hệ thống tự động đánh giá để phân luồng và cảnh báo đối với những trường hợp doanh nghiệp có lỗi trong khai báo hải quan (khai sửa đổi bổ sung trong thông quan nhiều lần trước hoặc sau khi cơ quan hải quan kiểm tra).

- Xây dựng hệ thống cảnh báo doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản.

- Cảnh báo, ngăn chặn việc doanh nghiệp truyền nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng hóa XK, NK.

TCHQ (Cục CNTT) hiện đang chủ trì rà soát bổ sung tổng thể các chức năng hệ thống. Cục QLRR ghi nhận phản ánh của Quý Cục để đề xuất xử lý.

3

Cục HQ tnh Hà Tĩnh (cv 1294/BC-HQHT ngày 19/9/2016 và cv 1477/BC-HQHT ngày 20/10/2016)

Doanh nghiệp ở xa, không làm thủ tục hải quan thường xuyên (một năm chỉ mở một tờ khai) nên rất khó trong việc thu thập thông tin từ các doanh nghiệp này. Một số doanh nghiệp không thuộc địa bàn quản lý nhưng vẫn được giao thu thập thông tin dẫn đến chồng chéo, gây khó khăn trong công tác thu thập thông tin.

 

TCHQ ghi nhận nội dung này và sẽ nghiên cứu, có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu DN phải thu thập năm 2017 cho phù hợp với thực tế. Hiện nay Tổng cục đang tiến hành nâng cấp hệ thống RM.

Đ tra cứu tờ khai được phân lung theo tiêu chí phân tích cấp Cục xây dựng đang thực hiện riêng lẻ từng mã tiêu chí, do vậy mất thời gian trong tra cứu.

Đề xuất b sung các chức năng tổng hợp báo cáo số liệu trên hệ thống Riskman tương ứng với các tiêu chí như trong báo cáo, đáp ng đúng mục tiêu hiện đại hóa hải quan.

 

Tra cứu s liệu tại chức năng EUC trên hệ thống VNACCS/VCIS thường báo “máy chủ đang thực hiện rất nhiều xử lý, hãy thực hiện lại sau ít phút” nên không thể thống kê số liệu tờ khai chuyển luồng trên hệ thng VCIS.

Đ công chức tại các đơn vị chủ động trong việc lấy số liệu báo cáo, đề nghị Cục QLRR xây dựng các chỉ tiêu để lấy số liệu trên Hệ thống RiskmanII.

Về lỗi báo "máy chủ đang thực hiện... sau ít phút" đề nghị, trước mắt, Cục HQ Hà Tĩnh chia nhỏ thời gian lấy dữ liệu để giảm dung lượng, lấy những trường chỉ tiêu thông tin cần thiết để đáp ứng được việc thống kê. Hiện nay, Tổng cục đang tiến hành nâng cấp hệ thống RM.

4

Cục HQ Hà Giang (cv 344/BC-HQHG ngày 20/9/2016 và cv 395/BC-HQHG ngày 18/10/2016)

 

Đxuất xếp hạng 7 đi với 12 doanh nghiệp và thương nhân chưa được xếp hạng, bao gồm:

1. Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang, MST: 5100409490.

2. Công ty TNHH Hà Thành, MST: 2800475045.

3. Công ty TNHH 1 TV Lưu Kho Thanh Thiên Bảo, MST: 5100423505.

4. Ngô Thị Loan, MST: 5100437882.

5. Nguyễn Thị Hiếm, MST: 5100421427.

6. Nguyễn Thị Thủy, MST: 5100439706.

7. Trương Định Sơn, MST: 5100440469.

8. Hà Thị Thủy, MST: 5100441293.

9. Vũ Quốc Khánh, MST: 8359171339.

10. Vũ Mạnh Đại, MST: 8130832490.

11. Bùi Duy Tiên, MST: 8275614457.

12. Nguyễn Diệu Hoài, MST: 8444226652.

Kiến nghị tạo hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống quản lý rủi ro, lý do tại chương trình Riskmanagement chưa có hồ sơ thông tin doanh nghiệp.

Đ nghị Cục HQ Hà Giang có công văn đề nghị điều chnh hạng (công văn mật) kèm theo mẫu 12/QLRR được quy định tại Điều 51 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

5

Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (cv 1303/BC-HQKH ngày 20/10/2016)

 

Đề nghị Ban QLRR xếp hạng cho công ty TNHH Trường Lợi- Ninh Thuận, MST 4500605473; Công ty CP Bia Sài Gòn-Khánh Hòa, MST 4201663910 mà đơn vị đã báo cáo tại công văn số 1012/BC-HQKH ngày 23/9/2016

Công văn số 1012/BC-HQKH không có nội dung đề xuất điều chỉnh hạng với 02 công ty như kiến nghị nêu trên. Đề nghị quý Cục rà soát lại và có công văn đề nghị điều chỉnh hạng (công văn mật) kèm theo mẫu 12/QLRR được quy định tại Điều 51 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

6

Cục HQ Lào Cai (cv 146/BC-HQLC ngày 22/9/2016 và cv 168/BC-HQLC ngày 25/10/2016)

Căn cứ mục VI Quyết định 57/QĐ-TCHQ ngày 29/02/2016 của TCHQ về việc phê duyệt chuyên đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động hủy sửa tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì thời hạn áp dụng chuyên đề từ ngày 01/3/2016 đến 30/8/2016.

Ngày 09/8/2016 Cục QLRR-TCHQ ban hành công văn số 05/QLRR-P5 về việc tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm soát rủi ro theo Quyết định 57/QĐ-TCHQ Như vậy đến thời điểm hiện tại có tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm soát rủi ro theo quy định tại Quyết định 57/QĐ-TCHQ hay không?

 

Cục QLRR hiện đang báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục về hướng triển khai chuyên đề trong thời gian tới.

7

Cục HQ Nghệ An (cv 1619/BC-HQNA ngày 19/10/2016)

Đu năm 2016, Chi cục Hải quan Vinh đã gửi phiếu thu thập cho 146 Doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn nhưng do các doanh nghiệp chưa tích cực phi hợp với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin nên số lượng hồ sơ doanh nghiệp được thu thập còn ít so với kế hoạch đã đề ra

 

Theo quy định tại điểm a3, khoản 1, điều 49 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ Cục HQ thực hiện xác nhận doanh nghiệp hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật. Đối với những DN không hợp tác trong việc cung cấp thông tin sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tuân thủ. Do vậy, đề nghị quý Cục giải thích, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016 để doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật.

8

Cục HQ tỉnh Quảng Trị (cv 1253/BC-HQQT ngày 20/9/2016)

Ngày 15 và 16/9/5016 Công ty CP Tng công ty Tân Hoàn Cầu, MST: 3000317359 đăng ký 04 tờ khai loại hình nhập đầu tư A12 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và được cấp số như sau:

- Tờ khai số 101032731810 và tờ khai số 101037460420 ngày 15/9/2016

- Tờ khai số 101037497960 và tờ khai 101037629600 ngày 16/9/2016

Theo thông tin khai báo của doanh nghiệp, các lô hàng trên thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 750000186310 ngày 12/9/2016 do Cục Hải quan Quảng Trị cấp và thuộc danh mục máy móc thiết bị đồng bộ số 347/HQCV ngày 15/9/2016 do Chi cục HQCK cảng Cửa Việt cấp theo Điều 8 Thông tư 14/2016/TT-BTC ngày 30/01/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mặt hàng đăng ký theo danh mục miễn thuế là tua bin phát điện gió V100-2MW đã được Cục Hải quan tnh Quảng Trị cho phép nhập khẩu thành nhiều đợt tại công văn số 1215/HQQT-NV Ngày 14/9/2016.

Qua tra cứu thông tin trên hệ thống VCIS từ tháng 09/2015 đến 9/2016 Công ty cổ phn Tổng công ty Tân Hoàng Cầu chưa có hoạt động xuất nhập khẩu (ảnh chụp màn hình)

Theo Chỉ số tiêu chí 11 thuộc Tiêu chí số 2, Mục C, Phn III và Chỉ s chỉ tiêu 14 thuộc tiêu chí s 2, Mục D, Phần III Bộ tiêu chí QLRR trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan ban hành kèm Quyết định 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc 4 tờ khai kể trên sẽ thuộc diện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, với 04 tờ khai này. Hệ thống đã phân luồng xanh (mã phân loại kiểm tra 01)

Tng cục Hải quan (Cục QLRR) cho ý kiến chỉ đạo việc thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp trên.

Vướng mắc này đã nêu trong công văn 1258/HQQT-CBL ngày 21/9/2016. Cục QLRR đã có công văn mật s 33/QLRR-P3 trả lời

9

Cục HQ Quảng Nam (cv 1040/BC- HQQNa ngày 20/9/2016 và cv 1152/BC-HQQNa ngày 19/10/2016)

Việc lấy số liệu đ đánh giá mức độ kiểm tra hải quan đối với tờ khai hải quan của các doanh nghiệp có hoạt động XNK trong kỳ báo cáo (theo biểu mẫu tại điểm 1.1.2 cv 1040/BC-HQQNa) theo phương pháp thủ công mất nhiều thời gian.

Đề nghị Ban QLRR hỗ trợ hướng dẫn phương pháp lấy số liệu nhanh, hiệu quả, không gây chậm trễ

Đnghị Quý Cục tham khảo tài liệu hướng dẫn khai thác dữ liệu VCIS trên hệ thống RMS và tham gia các khóa tập huấn do Cục QLRR tổ chức

Khi sử dụng nghiệp vụ EUC trên Hệ thống luôn báo lỗi “E0002- Máy chủ đang thực hiện rất nhiều xử lý…nên rất gây khó khăn trong việc lấy dữ liệu trong công tác thống kê, báo cáo.

Đề nghị TCHQ sớm nâng cấp nghiệp vụ EUC trên hệ thống VCIS

Việc nâng cấp hệ thống VCIS dự kiến sớm nhất vào năm 2018. Quý Cục khai thác dữ liệu tránh giờ cao điểm để đảm bảo yêu cầu công việc.

10

Cục HQ Thanh Hóa (cv 1134/HQTH-CBL ngày 19/9/2016)

Trên hệ thống Riskman hiện nay vẫn chưa tách thông tin tra cứu giữa Cục Hải quan Thanh Hóa và Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Vì vậy đơn vị vẫn lấy số liệu kết quả xếp hạng Doanh nghiệp theo số liệu thống kê trên hệ thống.

 

Đã xử lý, Hệ thống RM đã tách riêng thông tin giữa Cục HQ Thanh Hóa và Cục HQ Hà Nam Ninh.

Việc chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện theo công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.Theo đó, tất cả các lô hàng xuất khẩu thuộc các trường hợp nêu tại công văn này phải kiểm tra thực tế 100%. Tuy nhiên hơn 2 năm thực hiện, không phát hiện vi phạm. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, mặt khác việc kiểm tra toàn bộ lô hàng tiềm ẩn rủi ro cho công chức hải quan do phương pháp kiểm tra thực tế là phương pháp thủ công

Đ xuất Cục QLRR báo cáo Tổng cục Hải quan để sửa đi tỷ lệ kiểm tra thực tế trong công văn nêu trên. Theo đó, tỷ lệ kiểm tra thực tế do Lãnh đạo Chi cục quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

Vướng mc trong quá trình thực hiện công văn 12485/BTC-TCT 10024/BTC- TCT và các văn bản hướng dẫn khác của BTC về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế VAT của hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền đã được TCHQ phối hp với Tổng cục Thuế trình Bộ Tài Chính xử lý. TCHQ đã ban hành công văn mật số 212/TCHQ-QLRR hướng dẫn.

Trong tháng, có nhiu doanh nghiệp xin hủy tờ khai đã đăng ký trong những tháng trước nên việc quản lý, thống kê, phân tích dữ liệu tờ khai hủy, sửa theo từng tháng có nhiều bất cập nếu cứ căn cứ vào thời gian đăng ký tờ khai. Vì vậy đơn vị thực hiện tổng hợp tờ khai hủy sửa theo ngày hủy sửa trong tháng.

 

Hiện tại, đề nghị áp dụng thống nhất lấy dữ liệu căn cứ vào thời gian đăng ký tờ khai. Về đề xuất nêu bên, Cục QLRR sẽ nghiên cứu, xem xét.

11

Cục HQ tỉnh Cao Bằng (cv 1492/BC-HQCB ngày 18/11/2016)

Trong quá trình trao đi, phi hợp cung cấp thông tin với cơ quan Thuế, tại đơn vị phát sinh vướng mắc như sau:

Theo quy định tại điểm a.2, khoản 1, Điều 4 và số thứ tự 18, Mục A, phần I, phụ lục 1 Quyết định 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 thì thông tin về trạng thái doanh nghiệp được cơ quan Thuế trao đổi cung cấp theo hình thức Hệ thống tích hợp. Tuy nhiên, trong thời gian qua Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận thông tin về doanh nghiệp bằng đường công văn từ Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, doanh nghip ngng hoạt động. Sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan Thuế, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng (Phòng CBL & XLVP) đã tiến hành tra cứu trạng thái doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin rủi ro, cho thy trạng thái doanh nghiệp trên Hệ thống RMS là đang hoạt động nhưng khi tra cứu trạng thái doanh nghiệp trên website của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: gdt.gov.vn thì trạng thái doanh nghiệp đúng theo nội dung công văn Cục Thuế tỉnh Cao Bằng cung cấp, chi tiết (kèm theo danh sách doanh nghiệp của Cục HQ Cao Bằng).

- Đ việc trao đi, cung cấp thông tin về trạng thái của doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan được kịp thời theo đúng quy định, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đề nghị Cục QLRR xem xét và có hướng xử lý đối với trường hợp Hệ thống RMS chưa tích hp được trạng thái doanh nghiệp từ Hệ thống của cơ quan Thuế.

- Việc cập nhật, trao đổi thông tin doanh nghiệp qua hệ thống mạng của cơ quan quản lý Thuế với Hệ thống RMS còn chưa được thường xuyên, đầy đủ dẫn đến hạn chế trong việc nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Cần cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp giữa hai hệ thống của hai ngành để đồng nhất thông tin, tránh trường hợp thông tin không chính xác và không kịp thời.

- Đ thực hiện quy chế thực hiện phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan hải quan ban hành tại Quyết định 574/-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài Chính. Đề nghị Tổng cục Hải quan (Cục QLRR) cần có Kế hoạch tổ chức hội nghị hoặc hướng dẫn việc thực hiện để thống nhất phương pháp phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan hải quan tại cấp Cục và cấp Chi cục.

Về trạng thái DN trên RMS và website của Tổng cục Thuế có chênh lệch, TCHQ đã báo cáo Bộ để chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp đồng bộ dữ liệu khắc phục hạn chế này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế sẽ đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi Quyết định số 574/QĐ-BTC trong thời gian tới làm căn cứ cho cơ quan Thuế và Cục Hải quan các cấp thống nhất thực hiện.

12

Cục HQ tỉnh Hà Giang (cv 455/BC-HQHG ngày 23/11/2016 và cv số 506/BC- HQHG ngày 20/12/2016)

 

Đề xuất xếp hạng 7 đối với 06 doanh nghiệp và thương nhân chưa được xếp hạng, gồm:

- Công ty CP Giao thông xây dựng số, MST: 5100100800

- Công ty TNHH 1 TY Lan Khuê Hà Giang, MST: 5100442307.

- Công ty CP Công nghệ Cao Vĩnh Phúc, MST: 2500514695

- Công ty TNHH ĐHH MST: 0105099772

- Công ty TNHH MTV Lưu kho Thanh Thiên Bảo, MST: 5011423505

- Trần Đình Cương, MST: 8421530180.

Kiến nghị tạo hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống quản lý rủi ro, lý do tại chương trình riskmanagement chưa có hồ sơ thông tin doanh nghiệp.

- Đối với Công ty cổ phần giao thông xây dựng số (MST: 5100100800), Công ty TNHH 1 thành viên Lan Khuê Hà Giang (MST: 5100442307): hiện đã được hệ thống đánh giá xếp hạng và được ban hành tại Quyết định mật số 340/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tra cứu hạng doanh nghiệp trên hệ thống RMS tại mục 5.2.C-Tra cứu phân hạng doanh nghiệp.

- Đối với Công ty TNHH MTV Lim kho Thanh Thiên Bảo (MST: 5011423505): Qua tra cứu trên hệ thống, công ty này chưa có hoạt động xuất, nhập khẩu nên chưa được hệ thống đánh giá xếp hạng rủi ro.

- Đối với Công ty TNHH ĐHH (MST: 0105099772), Công ty CP Công nghệ Cao Vĩnh Phúc, MST: 2500514695; Trần Đình Cương, MST: 8421530180 để điều chỉnh hạng rủi ro, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thực hiện theo quy định cụ thể tại Điều 50 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan (Hồ sơ đề nghđiều chỉnh xếp hạng gửi về Tổng cục Hải quan theo chế độ mật).

13

Cục HQ Tp. Hà Nội (cv 4306/BC-HQHN ngày 22/11/2016, cv 4831/BC-HQHN ngày 21/12/2016)

 

Đề nghị TCHQ có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản, ví dụ:

- Cục Hải quan nào ban hành Quyết định doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản thì đơn vị quản lý rủi ro của Cục Hải quan đó sẽ chịu trách nhiệm cập nhật lên Hệ thống Riskman.

- Hoặc cân nhắc phương án TCHQ sẽ thiết lập các tiêu chí cảnh báo ngay trên hệ thống VNACCS để cán bộ công chức trên toàn quốc khi làm thủ tục cho doanh nghiệp có thể tiếp cận ngay thông tin này).

Các trường hợp thông báo xác định trước mã số thuế hàng hóa (doanh nghiệp làm thủ tục hoặc có trụ sở đóng tại địa bàn Cục Hải quan nào t đơn vị quản lý rủi ro của Cục Hải quan đó sẽ chịu trách nhiệm cập nhật lên hệ thống thông tin quản lý rủi ro Riskman).

Công chức hải quan có th tra cứu chức năng 5.2.9 hoặc 5.2.H trên hệ thống Riskman để biết DN có đáp ứng điều kiện được đưa hàng về bảo quản hay không.

Việc thông báo các trường hợp doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Hin nay, Tổng cục đang nghiên cứu để hệ thống xử lý tự động đưa ra danh sách doanh nghiệp đáp ứng điều kiện đưa hàng về bảo quản. Sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống, Tổng cục sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

 

- Đ ngh TCHQ quán triệt các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi nhập thông tin hồ sơ rủi ro, nếu hồ sơ có liên quan đến Cục Hải quan tnh, thành phố nào (ví dụ doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại nhiều Cục Hải quan) thì chia sẻ thông tin rủi ro cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố đó.

- Đề nghị TCHQ có hướng dẫn cụ th đối với hồ sơ rủi ro thu thập từ các phương tiện thông tin đại chúng, phân rõ thẩm quyền các trường hợp nào Cục Hải quan nhập thông tin.

Các trường hợp xác lập hồ sơ rủi ro bao gồm 03 trường hợp được quy định và hướng dẫn tại Tiết c.1, Điểm c, Khoản 1, Điều 15 của Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015

Đ nghị đơn vị Hải quan cấp Cục nghiên cứu, thiết lập HSRR theo thẩm quyền và chia sẻ thông tin HSRR về Cục QLRR và các đơn vị có liên quan (bao gồm các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục).

Tỉ lệ phân lung kiểm tra thực tế hàng hóa đi với doanh nghiệp hạng 4,5,6,7 còn thấp so với quy định tại Điều 10 Thông tư 38, ảnh hưởng đến công tác đánh giá tuân thủ doanh nghiệp.

Đ nghị Tng cục Hải quan có biện pháp kiểm soát rủi ro, phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với doanh nghiệp hạng 4,5,6,7 theo quy định.

Đ nghị Cục Hải quan Hà Nội tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin để áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 50 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015.

 

Đ nghị Tng cục Hải quan sớm ban hành chuyên đề doanh nghiệp trọng điểm để Cục Hải quan TP Hà Nội triển khai thực hiện.

Đ nghị Quý Cục nêu rõ tên chuyên đề doanh nghiệp trọng điểm.

Chưa phát hiện các trường hợp vi phạm sau khi thiết lập tiêu chí.

Vtriển khai chuyên đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động hủy, sửa tờ khai, kiến nghị: Hệ thống tự động đánh giá để phân luồng và cảnh báo đối với những trường hợp doanh nghiệp có lỗi trong khai báo hải quan (khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan nhiều làn trước hoặc sau khi cơ quan hải quan kiểm tra.)

Cảnh báo ngăn chặn việc doanh nghiệp truyền nhiều tờ khai hải quan cùng một lô hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đ trin khai chuyên đ KSRR có hiệu quả, cần xác định đối tượng trọng điểm rủi ro, từ đó áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro và biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Khi đã xác định đúng đi tượng rủi ro cần có hoạt động phân tích, đối chiếu, so sánh, do đó nếu để hệ thống tự đánh giá phân luồng và cảnh báo là không phù hợp.

- Chức năng cảnh báo tờ khai trùng đang được TCHQ nghiên cứu, xây dựng.

14

Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (cv 1403/BC-HQKH ngày 22/11/2016 và cv số 1654/BC-HQKH ngày 20/12/2016)

 

Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự, MST: 4201668972 tham gia hoạt động xuất nhập khẩu quá thời hạn 365 ngày, đề nghị xếp hạng doanh nghiệp để phù hợp với tình hình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đđiều chỉnh hạng rủi ro đối với doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định cụ thể tại Điều 50 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Hồ sơ đề nghị điều chỉnh xếp hạng gửi về Tổng cục Hải quan theo chế độ mật).

15

Cục HQ Long An (cv 2480/BC- HQLA ngày 18/9112016)

Trên Hệ thống Riskman không tra cứu được hạng của 40 doanh nghiệp (kèm theo danh sách doanh nghiệp đề nghị xếp hạng của Cục HQ Long An)

Đề nghị xem xét xếp hạng 40 doanh nghiệp này

Trong danh sách 40 doanh nghiệp nêu trên, có:

- 04 doanh nghiệp hiện nay chưa phát sinh tờ khai xuất, nhập khẩu, do vậy 04 doanh nghiệp này chưa được đánh giá xếp hạng trên hệ thống (gồm các MST sau: 1101828063, 8036709940, 0312972498, 8053635368).

- 36 doanh nghiệp còn lại, hiện đã được đánh giá xếp hạng trên hệ thống và ban hành kèm theo Quyết định mật số 340/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An tra cứu hạng doanh nghiệp trên hệ thống RMS tại mục 5.2.C - Tra cứu phân hạng doanh nghiệp.

- Để điều chỉnh hạng rủi ro đối với doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Long An thực hiện theo quy định cụ thể tại Điều 50 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Hồ sơ đề nghị điều chỉnh xếp hạng gửi về Tổng cục Hải quan theo chế độ mật).

16

Cục HQ Nghệ An (cv 2025/BC- HQNA ngày 20/12/2016)

Việc thống kê mức độ kiểm tra HQ đối với tờ khai HQ của các DN có hoạt động XNK trong kỳ báo cáo theo tiêu chí hạng doanh nghiệp rất khó thực hiện tại Chi cục Hải quan Vinh - Cục Hải quan Nghệ An do trong tháng Chi cục có nhiều tờ khai trong khi chương trình Ecustom không hỗ trợ thống kê theo tiêu chí này. Vì vậy, để phục vụ báo cáo phải thực hiện thống kê thủ công mất rất nhiều thời gian.

 

Đ thống kê mc độ kiểm tra hải quan đối với tờ khai của các doanh nghiệp có hoạt động XNK trong kỳ báo cáo theo tiêu chí hạng doanh nghiệp, đề nghị Cục HQ Nghệ An khai thác dữ liệu tờ khai tại các cơ sở dữ liệu sau đây:

EITK07A cơ sở dữ liệu thông quan - kiểm tra thông quan (NK) và EITK08A cơ sở dữ liệu thông quan - kiểm tra thông quan (XK) thuộc cấu phần EUC của hệ thống VCIS.

Hoặc: EIE047A cơ sở dữ liệu thông tin kiểm tra nhập khẩu (phần thông tin chung) và EIE055A cơ sở dữ liệu thông tin kiểm tra xuất khẩu (phần thông tin chung).

17

Cục HQ tỉnh Quảng Trị (cv 1808/BC-HQQT ngày 19/12/2016)

Ngày 08/12/2016, công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Vi Co Quảng Trị, MST: 3200384937 thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng xuất khẩu (loại hình B11) có mô tả hàng hóa là cát trắng đã qua tuyển ra chế biến, chưa sấy khô, SIO2: 99,60%, cỡ hạt <0,8mm, độ ẩm: 4,87%. (s lượng: 6000 tn+/-10%). Khai thác tại khu vực ngã 5, huyện Hải Lang, tỉnh Quảng Trị #& VN (mã hàng hóa: 2505100090) tại Chi cục Hải quan CK cảng Cửa Việt và được cấp số tờ khai là 301111274723. Hệ thống VNACCS/VCIS hướng dẫn phương pháp xử lý phân luồng tờ khai trên như sau:

Tại mục Mã tiêu chí phân luồng: Kiểm tra theo văn bản của Bộ chuyên ngành; tại mục Cần lưu ý: Theo Thông tư 04/2012/TT-BXD DMRR về giá - QĐ 3957/QĐ-TCHQ.

Qua rà soát tại các nguồn dữ liệu, văn bản hướng dẫn tại đơn vị thì Danh mục rủi ro (DMRR) về trị giá đối với hàng hóa XNK đang áp dụng hiện hành (thay thế các DMRR về trị giá đối với hàng hóa XNK ban hành trước đây) được ban hành tại Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 và được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số mặt hàng thuộc Danh mục tại các Quyết định: 196/QĐ-TCHQ ngày 31/8/2016, 243/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2016. Như vậy, việc hướng dẫn áp dụng DMRR về giá theo Quyết định số 3957/QĐ-TCHQ tại Mục Cần lưu ý đối với mặt hàng Cát trng tại tờ khai nói trên là chưa chính xác.

TCHQ (Cục QLRR) bổ sung, cập nhật thông tin về văn bản có hiệu lực hiện hành vào phần hướng dẫn tại mục Cần lưu ý đối với chỉ số tiêu chí lựa chọn áp dụng cho tờ khai số 301111274723 ngày 08/12/2016.

Tổng cục Hải quan - Cục Quản lý rủi ro tiếp thu ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và đã xử lý trên Hệ thống.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1155/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1155/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực27/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1155/TCHQ-QLRR giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1155/TCHQ-QLRR giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1155/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành27/02/2017
        Ngày hiệu lực27/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1155/TCHQ-QLRR giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1155/TCHQ-QLRR giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 2017

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực