Công văn 11602/BTC-TCT

Công văn 11602/BTC-TCT năm 2016 triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11602/BTC-TCT ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11602/BTC-TCT
V/v triển khai thí Điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế.

 

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính hủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, thì song song với việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, từ năm 2016, Bộ Tài chính sẽ thí Điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh. Một trong những nội dung đó là sẽ thí Điểm thực hiện ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, cụ thể như sau:

Theo quy định đối với cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nộp thuế theo phương pháp khoán thì phải tự nộp tiền thuế vào cơ quan Kho bạc nhà nước hoặc chuyển Khoản qua ngân hàng để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, còn có một số bất cập, cụ thể: việc nộp thuế tập trung vào một số ngày cao Điểm gây quá tải tại các Điểm thu thuế, hộ kinh doanh phải bỏ kinh doanh để đi nộp thuế, có trường hợp nhờ cán bộ thuế nộp thuế hoặc cán bộ thuế thu thuế trực tiếp bằng biên lai đã tạo nên sự thiếu sự minh bạch trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực đối với cán bộ thuế.

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 92/2015/BTC-TT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì: Tại các địa bàn cá nhân chưa thực hiện nộp thuế qua phương thức điện tử, cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với Tổ chức được ủy nhiệm thu. Tổ chức được ủy nhiệm thu là các đơn vị như: các doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hoặc trên cả nước, có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ nộp thuế tốt cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh, kịp thời, bng phương thức điện tử, đáp ứng Điều kiện thuận lợi cho cá nhân nộp thuế vào ngân sách nhà nước, thông qua đó Tiết kiệm chi phí của người nộp thuế, chi phí của cơ quan thuế và chi phí chung của toàn xã hội, cụ thể: các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực,....

Việc triển khai thực hiện thí Điểm đã được thực hiện tại một số địa bàn của ba thành phố là: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Qua một thời gian triển khai thí Điểm tại ba địa phương trên đã đạt một số kết quả nhất định. Trên cơ sở kết quả đạt được, tiến tới triển khai mở rộng ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên toàn quốc, Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng triển khai thí Điểm tại 11 Cục Thuế gồm: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế.

Để triển khai thực hiện, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục thuế các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế nghiên cứu xây dựng Đề án thí Điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế nhằm đảm bảo Mục tiêu, yêu cu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo Điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa Điểm kinh doanh dễ thay đổi ...); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn....

Một snội dung chính của việc thí Điểm ủy nhiệm thu thuế;

(i) Phạm vi ủy nhiệm thu: hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kcả doanh thu theo hóa đơn);

(ii) Địa bàn thí Điểm: theo phụ lục đính kèm công văn này.

(iii) Thời gian thí Điểm: từ quý IV/2016.

(iv) Đơn vị chủ trì thí Điểm: Cục Thuế và các Chi cục Thuế tại các địa bàn nêu tại phụ lục đính kèm công văn này.

(v) Đơn vị đăng ký tham gia thí Điểm nhận ủy nhiệm thu: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn bưu chính vin thông Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Để việc thí Điểm triển khai thành công trên địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo tại các địa bàn triển khai thí Điểm như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, các cơ quan có liên quan trên địa bàn, phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện việc cơ quan thuế thí Điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đảm bảo không gây xáo trộn về việc kinh doanh và việc nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp giữa nhiệm vụ thu và chi ngân sách trên địa bàn.

2. Giao Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh:

- Chỉ đạo, giám sát Đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí tỉnh; thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh phối hợp với Cục Thuế; Chi cục Thuế thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai thí Điểm để xây dựng chuyên Mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về Mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai việc cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế (như: các hình thức nộp thuế, các dịch vụ hỗ trợ tạo Điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nộp thuế, các lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh, địa chỉ nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân trong quá trình thực hiện…),

- Giám sát nội dung tuyên truyền của đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế.

3. Giao Cục Thuế phối hợp với đơn vị ủy nhiệm thu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế triển khai thí Điểm đảm bảo: áp dụng các phương thc điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước...; chứng từ thu thuế do đơn vị nhận ủy nhiệm thu phát hành và được quản lý và sử dụng theo quy định như đi với hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn thông thường; không để phát sinh nợ thuế; đơn vị nhận ủy nhiệm thu bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành nếu chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thuế trên 5%, thực hiện đôn đc và thu nợ thuế, phối hợp với cơ quan thuế cưỡng chế thuế (nếu có); cấp mã số thuế khác cho đơn vị nhận ủy nhiệm thu để thực hiện nộp thuế thay cho hộ kinh doanh vào ngân sách nhà nước, tách riêng khỏi nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị nhận ủy nhiệm thu; kinh phí ủy nhiệm thu thuế trong thời gian thí Điểm từ ngun kinh phí của Tổng cục thuế; chậm nhất là ngày thứ 10 tháng thứ 2 của quý sau quý phát sinh việc ủy nhiệm thu thuế báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) về kết quả triển khai và các vướng mắc phát sinh (nếu có).

4. Giao cơ quan Kho bạc phối hợp với cơ quan Thuế và đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đi soát (nếu cn) trong quá trình thực hiện.

5. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

6. Yêu cu đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh như một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trên địa bàn.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế để triển khai thành công thí Điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đi với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nói riêng và công tác thu, chi ngân sách, của ngành Tài chính nói chung.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT (để triển khai);
- Cục thuế các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế (để triển khai);
- Website của BTC; TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN(2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐHoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT ĐỊA BÀN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
ính kèm công văn số 11602/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2016)

STT

Cục Thuế tỉnh, thành phố

Địa bàn thí Điểm

Thành phố

Huyện/Thị xã

1

Lào Cai

Lào Cai

Bảo Thắng

Văn Bàn

Si Ma Cai

2

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Yên Phong

Quế Võ

 

3

Hải Dương

Hải Dương

Chí Linh

Bình Giang

 

4

Đồng Nai

Biên Hòa

Long Khánh

Long Thành

 

5

Tây Ninh

Tây Ninh

Hòa Thành

 

 

6

Đắk Lắk

 

Buôn Hồ

Ea H'leo

Ea Kar

7

Bình Thuận

Phan Thiết

La gi

Phú Quí

 

8

Bình Định

Quy Nhơn

An Nhơn

Tuy Phước

 

9

Nghệ An

Vinh

Diễn Châu

Quỳnh Lưu

 

10

Bạc Liêu

 

Hòa Bình

Hồng Dân

Vĩnh Lợi

11

Thừa Thiên Huế

 

Hương Trà

Phong Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11602/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11602/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực19/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11602/BTC-TCT ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11602/BTC-TCT ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11602/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2016
        Ngày hiệu lực19/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11602/BTC-TCT ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11602/BTC-TCT ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán 2016

           • 19/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực