Công văn 11604TC/TCCB

Công văn số 11604 TC/TCCB ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư 2411/TT-BQP

Nội dung toàn văn Công văn 11604 TC/TCCB sửa đổi TT 2411/TT-BQP


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11604 TC/TCCB
V/v Sửa đổi một số điểm của Thông tư 2411/TT-BQP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
- Ban liên lạc cán bộ hưu trí và Ban liên lạc cán bộ ATK Bộ Tài chính,

 

Căn cứ Thông tư số 2411/TT-BQP ngày 17/10/2003 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11604 TC/TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2003 hướng dẫn thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế”. Quá trình triển khai thực hiện năm 2003, một số đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo Bộ xét duyệt đề nghị Bộ Quốc phòng xét tặng Huy hiệu nói trên cho 20 cán bộ đang công tác trong ngành.

Nay Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cămpuchia có Công văn số 09/TB-BLL ngày 24 tháng 9 năm 2004 thông báo về việc sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 2411/TT-BQP (văn bản kèm theo).

Nhận được công văn này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Ban liên lạc cán bộ hưu trí và Ban liên lạc cán bộ ATK Bộ Tài chính tổ chức phổ biến nội dung những điểm sửa đổi trong Thông tư số 2411/TT-BQP Đồng thời hướng dẫn các đối tượng trong diện quản lý viết bản kê khai cá nhân và tổng hợp danh sách báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 11 năm 2004 để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Thị Hoàng Diệu

 

 

 

BAN LIÊN LẠC CỰU CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP CAM-PU-CHIA
Số 09/TB-BLL
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 2411/TT-BQP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TẾ" CHO CHUYÊN GIA LÀM NHIỆM VỤ GIÚP CAM-PU-CHIA GIAI ĐOẠN 1979-1989

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 675/VPCP-VX ngày 17 tháng 2 năm 2003 về việc xét tặng mỗi cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cam-Pu-Chia một huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế”.

Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến giữa Bộ Quốc phòng, Viện thi đua khen thưởng Nhà nước và Ban liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-Pu-Chia, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư hướng dẫn. Nhiều vấn đề trong nội dung của Thông tư tương đối phù hợp với thực tế nên đã được sự nhất trí giữa Bộ Quốc phòng, Viện thi đua khen thưởng Nhà nước, Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-Pu-Chia. Nhưng vẫn còn một số điểm chưa phù hợp nên qua triển khai thực hiện, từ dưới cơ sở phản ánh lên có 2 vấn đề khó khăn, phức tạp cần sửa đổi, nếu không sửa đổi thì không thực hiện được và thực tế gần 1 năm nay hầu hết các đơn vị không triển khai được.

Sau khi Thường trực Ban liên lạc cựu chuyên gia bàn bạc lại với Viện thi đua khen thưởng Nhà nước và Cục chính sách Bộ Quốc phòng, cả 3 cơ quan đều nhất trí sửa đổi về thủ tục kê khai cá nhân và cơ quan tổ chức thực hiện, đồng thời giao cho Thường trực Ban liên lạc cựu chuyên gia hướng dẫn thực hiện mà không cần ban hành Thông tư sửa đổi của Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, Ban liên lạc xin thông báo những nội dung sửa đổi như sau:

1. Về thủ tục cá nhân kê khai (điểm IV của Thông tư) nói chung cần đảm bảo vừa đơn giản vừa chính xác. Vì vậy, việc kê khai chỉ yêu cầu:

- Mỗi cá nhân viết bản tự khai theo mẫu hướng dẫn chung và ký vào bản tự khai đó.

- Cơ quan có cán bộ được cử đi làm chuyên gia ký xác nhận và đóng dấu.

- Nếu cán bộ cựu chuyên gia đã nghỉ hưu thì phải có chính quyền nơi cư trú xác nhận về nhân thân và công dân không vi phạm pháp luật.

(Cán bộ cựu chuyên gia đang công tác chỉ cần cơ quan xác nhận là đủ).

Làm xong bản kê khai nộp cho cơ quan quản lý sử dụng chuyên gia để lập danh sách trình Bộ Quốc phòng.

2. Về tổ chức thực hiện (Điểm V của Thông tư).

Nguyên tắc: Cơ quan nào quản lý sử dụng chuyên gia đi giúp cách mạng Cam-Pu-Chia thì cơ quan đó lập danh sách, kể cả số cựu chuyên gia đã qua đời, làm tờ trình lên Bộ Quốc phòng (không phải qua một khâu trung gian nào khác).

Sau khi được xét duyệt, cơ quan có chuyên gia nhận huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” về tổ chức trao tặng cho cán bộ của cơ quan mình.

+ Ngoài ra có một số trường hợp cần lưu ý:

Nếu có cựu chuyên gia chuyển về nơi cư trú ở địa phương khác thì cơ quan quản lý sử dụng chuyên gia có trách nhiệm báo cho cựu chuyên gia kèm theo tờ khai để chuyên gia đó tự khai và xin xác nhận nhân thân của chính quyền địa phương nơi cư trú, rồi gửi về để cơ quan xác nhận và lập danh sách đề nghị Bộ Quốc phòng như mọi cán bộ chuyên gia của cơ quan.

Ngoài 2 vấn đề sửa đổi trên đây, các nội dung khác trong Thông tư không có gì thay đổi.

 

T.M BAN LIÊN LẠC CỰU CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP CÁCH MẠNG CPC
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Đệ

 

 

 

(Mẫu 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TẾ" CHO CHUYÊN GIA VIỆT NAM GIÚP CAM-PU-CHIA

(Giai đoạn 1979-1989)

Họ và tên…………………………………… (chữ in hoa) Năm sinh:…………………

Nguyên quán………………………………..………………………………..…………

Nơi ở hiện nay……………………………..……………………………………………

Đơn vị (Cơ quan) cử đi công tác (tại Cam-pu-chia) ………………………..……………

Đơn vị (Cơ quan) công tác (tại Cam-pu-chia) ………………………..…………………

Chức vụ: (Chức vụ cao nhất khi làm nhiệm vụ giúp Cam-pu-chia từ ngày…. tháng…. năm……… đến ngày…… tháng……. năm………)………………………..………………….

Hiện nay công tác tại cơ quan (nghỉ hưu) ………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Kê khai từ khi hoạt động ở Cam-pu-chia đến khi kết thúc nhiệm vụ về Việt Nam)

Từ ngày, tháng, năm

Đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, chức vụ - Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của xã phường
……………………………
Ông (bà):…………………
đang cư trú tại xã, phường là công dân không vi phạm pháp luật.
(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của xã phường
Ông (bà):…………………
là cán bộ của cơ quan quản lý sử dụng chuyên gia tại Cam-pu-chia.

T/m cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Khai tại:

Ngày… tháng... năm……
Người khai ký

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số :11604TC/TCCB
V/v Xét tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế”

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Bộ Quốc phòng có Thông tư số 2411/TT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cho chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Căm Pu Chia giai đoạn 1979-1989. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối tượng xét tặng Huy hiệu:

Là những chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đoàn chuyên gia (kể cả các đồng chí hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ hoặc đã nghỉ hưu sau đó từ trần) do UBND các tỉnh và các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cử sang giúp cách mạng Căm Pu Chia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước từ 07 tháng 01 năm 1997 đến 30 tháng 9 năm 1989.

2. Tiêu chuẩn:

Chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ giúp cách mạng Căm Pu Chia từ 06 tháng trở lên, trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Sau khi về nước luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì không tính thời gian.

3. Quyền lợi:

Người được tặng thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” được cấp giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Huy hiệu.

4. Tủ tục đề nghị xét tặng Huy hiệu:

a. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn, tự làm bản kê khai (theo mẫu số 1), UBND xã (phường) nơi đang cư trú thẩm định, xác nhận và lập danh sách đề nghị lên UBND huyện (quận) để làm tiếp các thủ tục.

b. Đối với cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:

- Cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn, làm bản kê khai quá trình công tác hoạt động ở Căm Pu Chia (theo mẫu số 1) lấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý cán bộ, gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài chính để tổng hợp danh sách trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng.

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng:

a. Đối với cá nhân: bản kê khai kèm theo bản phô tô:

- Lý lịch Đảng viên hoặc sơ yếu lý lịch cán bộ,

- Quyết định cử đi làm nhiệm vụ chuyên gia giúp cách mạng Căm Pu Chia (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 2 đồng chí cùng công tác được tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế”).

- Quyết định nghỉ hưu.

b. Đối với đơn vị: ngoài hồ sơ cá nhân, có thêm:

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ,

- Danh sách đề nghị xét tặng Huy hiệu (theo mẫu số 2, số 3)

Hồ sơ trên làm thành 3 bộ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20 tháng 11 năm 2003. Những đơn vị gửi hồ sơ sau ngày 30 tháng 11 năm 2003 sẽ chuyển làm vào đợt sau theo quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Nhận được công văn này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức phổ biến hướng dẫn các đối tượng trong diện quản lý viết bản khai cá nhân và tổng hợp danh sách, lập hồ sơ báo cáo Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Đức Kháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11604TC/TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11604TC/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2004
Ngày hiệu lực13/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11604TC/TCCB

Lược đồ Công văn 11604 TC/TCCB sửa đổi TT 2411/TT-BQP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11604 TC/TCCB sửa đổi TT 2411/TT-BQP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11604TC/TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Thị Hoàng Diệu
        Ngày ban hành13/10/2004
        Ngày hiệu lực13/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 11604 TC/TCCB sửa đổi TT 2411/TT-BQP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 11604 TC/TCCB sửa đổi TT 2411/TT-BQP

            • 13/10/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực