Văn bản khác 1166/KH-HĐPH

Kế hoạch 1166/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1166/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1166/KH–HĐPH

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trong những năm qua, hoạt động kiểm tra đã được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ sẽ tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Nghị quyết số 32-CT/TW tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật">61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và việc triển khai Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các văn bản nói trên tại các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong cả nước để báo cáo Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ;

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

II. NỘI DUNG

Hoạt động kiểm tra tập trung đánh giá các nội dung sau:

- Việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và Quyết định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Việc tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện các văn bản trên tại các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương (hoạt động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; về lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung pháp luật được phổ biến; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai, trong đó tập trung đánh giá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả; việc đầu tư cơ sở, vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…);

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện;

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này cũng như việc phát huy vai trò chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Cách thức kiểm tra:

1.1. Kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ thành lập 03 đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cụ thể:

- Đoàn thứ nhất: Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Đoàn thứ hai: tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh do đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp.

- Đoàn thứ ba: tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, do đồng chí Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam.

 Tại mỗi địa điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc Lãnh đạo bộ, ngành ở Trung ương trong một buổi để nghe báo cáo. Sau đó các đoàn làm việc trực tiếp với 01 đơn vị cấp huyện và 01 hoặc 02 đơn vị cơ sở.

Ngoài các thành viên được chỉ định, tuỳ tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể cử thêm thành viên tham gia.

1.2. Hoạt động kiểm tra của các Ban của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Năm 2010, trên cơ sở kế hoạch hoạt động, các Ban của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ sẽ chủ động dự kiến kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng Ban và thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra về thời gian, địa điểm, cách thức, nội dung kiểm tra để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tổ chức thực hiện.

1.3. Hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương:

Cùng với hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và các Ban của Hội đồng, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp trên trực tiếp. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể báo cáo kết quả kiểm tra của địa phương, bộ, ngành mình về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp).

1.4. Hoạt động kiểm tra của các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Các thành viên của Hội đồng lồng ghép việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

2. Thời gian kiểm tra

Hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được thực hiện từ Quý II/2010.

Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2010, các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành việc kiểm tra và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ để tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong năm 2010. Báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đồng các cấp năm 2010 sẽ được gửi tới toàn thể các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương để định hướng chỉ đạo kịp thời, góp phần làm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, hiệu quả hơn trong năm tới.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại và việc ăn, ở theo quy định chung của nhà nước.

Đối với các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ: Cơ quan Thường trực hỗ trợ một khoản kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn của đoàn (khảo sát, tổng hợp kết quả, chuẩn bị báo cáo và các hoạt động khác phục vụ công tác kiểm tra). Khoản kinh phí này cơ quan Thường trực giúp chi hoặc hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ yêu cầu các Ban, các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương, Tổ chức Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (để tổ chức thực hiện);
- Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Tổ chức Pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các Trưởng đoàn kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Hà Hùng Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1166/KH-HĐPH

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1166/KH-HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/04/2010
Ngày hiệu lực 27/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1166/KH-HĐPH

Lược đồ Công văn 1166/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1166/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1166/KH-HĐPH
Cơ quan ban hành Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ
Người ký Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 27/04/2010
Ngày hiệu lực 27/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1166/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Lịch sử hiệu lực Công văn 1166/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  • 27/04/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/04/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực