Công văn 1168/UBDT-PC

Công văn 1168/UBDT-PC kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1168/UBDT-PC kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/UBDT-PC
V/v kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Vụ Địa phương II;
- Vụ Địa phương III.

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc, căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban Dân tộc tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc ủy ban, đảm bảo thực hiện quy định theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC nói riêng và hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung.

2. Nội dung và cách thức kiểm tra

2.1. Nội dung

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2015 gồm các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC;

- Công tác kiểm soát quy định về TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: số lượng TTHC được đánh giá tác động, số lượng văn bản quy phạm pháp luật tham gia soạn thảo;

- Công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC: việc niêm yết TTHC đúng theo quy định, việc thực hiện giải quyết TTHC đúng quy trình hay không, số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết, các khó khăn vướng mắc (nếu có);

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

- Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các công tác khác có liên quan.

2.2. Cách thức

Các Vụ, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo các nội dung tại Mục 2.1 Kế hoạch này và các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có).

3. Vụ, đơn vị được kiểm tra

Vụ, đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc, gồm 02 đơn vị: Vụ Địa phương II và Vụ Địa phương III.

4. Thời gian thực hiện kiểm tra

Thực hiện kiểm tra trong tháng 10/2015.

Báo cáo bằng văn bản của Vụ, đơn vị gửi về Ủy ban Dân tộc (Vụ Pháp chế) trước ngày 31/10/2015, bản điện tử gửi về hộp thư: [email protected].

5. Trách nhiệm thực hiện:

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC của các Vụ, đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kết quả kiểm tra trước ngày 30/11/2015.

Các Vụ, đơn vị có tên trong kế hoạch kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Mục 2 Kế hoạch này để công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

(Mọi thông tin chi tiết (nếu cần) liên hệ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, số điện thoại: 043 2115173).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Ban CCHC UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1168/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1168/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1168/UBDT-PC

Lược đồ Công văn 1168/UBDT-PC kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1168/UBDT-PC kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1168/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1168/UBDT-PC kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1168/UBDT-PC kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 2015

         • 22/10/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/10/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực