Công văn 1174/TCT-CS

Công văn 1174/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1174/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1043/CT-THNVDT ngày 06/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Cà mau về quản lý thu thuế doanh nghiệp siêu nhỏ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1, Về phương pháp tính thuế GTGT:

Tại khoản 1 điều 12, khoản 1 điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.”

“1. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác (bao gồm cả tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý.

Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.”

Tại khoản 7 điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế, hướng dẫn như sau:

“7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

a) Các trường hợp chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ hướng dẫn trên, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc chuyển doanh nghiệp siêu nhỏ sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT là không có cơ sở.

2, Về việc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp siêu nhỏ:

Tại điểm 4 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế như sau:

“Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trong năm 2011:

- Trường hợp sau ngày 01/01/2012 doanh nghiệp còn hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng không có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp thực hiện hủy theo quy định tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

- Trường hợp sau ngày 01/01/2012 doanh nghiệp còn hóa đơn đã mua của cơ quan thuế và có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng. Sau khi sử dụng hết hóa đơn đã mua của cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải tự tạo hóa đơn (dưới hình thức đặt in, tự in) để sử dụng.”

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1174/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1174/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2012
Ngày hiệu lực 04/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1174/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1174/TCT-CS chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1174/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 04/04/2012
Ngày hiệu lực 04/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1174/TCT-CS chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 1174/TCT-CS chính sách thuế

  • 04/04/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/04/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực