Công văn 1179/TCT-CS

Công văn 1179/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1179/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1179/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN và chi phí khấu hao TSCĐ  vô hình

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 52/CT-KTT ngày 13/01/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về ưu đãi thuế TNDN và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN:

Tại Điều 28 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản”.

Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Công ty mẹ) đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN có chuyển đổi thành Công ty Cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo Quyết định số 29/QĐ-BXD ngày 09/01/2008 của Bộ Xây dựng thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi về tổ chức tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức ưu đãi thuế mà Công ty mẹ đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoản thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi về tổ chức không tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO không được hưởng ưu đãi thuế TNDN như cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại điểm 4 Phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể các điều kiện ưu đãi, báo cáo quyết toán thuế TNDN thời điểm chuyển đổi mà Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đáp ứng để hướng dẫn cho phù hợp với thực tế thực hiện tại đơn vị.

2. Về khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng từ năm 2009 trở về trước quy định quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, không được trích khấu hao. Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao theo thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định và được hạch toán vào chi phí.

- Tại điểm 1, Điều 9 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính (thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC) áp dụng từ ngày 01/01/2010 quy định: “Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: … - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất”. Theo quy định nêu trên chưa hướng dẫn rõ trường hợp doanh nghiệp đang trích khấu hao TSCĐ là quyền sử dụng đất có thời hạn thì từ ngày 01/01/2010 có được tiếp tục trích khấu hao đối với giá trị còn lại của TSCĐ để hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2011 quy định: “Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định”.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế để tổng hợp trình Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 1179/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1179/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2011
Ngày hiệu lực 07/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1179/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1179/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1179/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Bùi Văn Nam
Ngày ban hành 07/04/2011
Ngày hiệu lực 07/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1179/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1179/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 07/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực