Công văn 1181/CTHN-TTHT

Công văn 1181/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1181/CTHN-TTHT 2021 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/CTHN-TTHT
V/v khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty CP chứng khoán Asean
(Đ/c: Tầng 4-18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
MST: 0105147426)

Ngày 16/12/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển s 1292/PC-TCT của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 237A/2020/CV- ASEANSC ngày 07/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 3 Điều 2 hướng dẫn về thu nhập từ đầu tư vốn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

...3. Thu nhp từ đầu tư vn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

...g) Thu nhập từ c tức trả bng c phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vn.

+ Tại Khoản 9 Điều 26 hướng dẫn về khai thuế, quyết toán thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn:

“Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

...9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng c phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải th doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyn nhượng vốn và thu nhập từ đu tư vn.”

- Căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế quy định về hồ sơ khai thuế như sau:

“Điều 7. Hồ sơ khai thuế

...5. Tổ chức, cá nhân thực kiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đi với người nộp thuế tại Nghị định này, bao gồm:

...d) Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận c tức bằng chứng khoán; cá nhân là c đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vn bằng bất động sản, phần vn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyn nhượng chứng khoán cùng loại, chuyn nhượng vốn, rút vốn. Cụ thể như sau:

d.1) Đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là c đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì t chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại như sau:

Đối với chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư.

Đối với chứng khoán không thông qua hệ thng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay như sau: chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; chứng khoán của công ty c phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách c đông thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông; chứng khoán không thuộc trường hợp quy định nêu tại đoạn này thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là tổ chức phát hành chứng khoán.

d.2) Đối với cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn thì t chức nơi cá nhân có vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyn nhượng vốn, rút vn.

d.3) Đối với cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán thì tổ chức nơi cá nhân góp vốn có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

d.4) Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay theo quy định tại đim d.1, d.2, d.3 khoản này đã giải th, phá sản mà chưa thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo quy định....”

+ Tại Khoản 1 Điều 42 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:

“Điều 42. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Công ty khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn, cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn được quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020) nêu trên.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung hưng dẫn trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Công ty có thể truy cập website trên để cập nhật các thông tin hỗ trợ từ Cục Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP chứng khoán Asean được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng TTKT8;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1181/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1181/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1181/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 1181/CTHN-TTHT 2021 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1181/CTHN-TTHT 2021 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1181/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1181/CTHN-TTHT 2021 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1181/CTHN-TTHT 2021 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu Hà Nội

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực