Công văn 1184/VPCP-PC

Công văn số 1184/VPCP-PC ngày 16/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 1184/VPCP-PC triển khai thực hiện CV 248/CP-PC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1184/VPCP-PC
V/v triển khai thực hiện Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Phó Chủ nhiệm VPCP
- Các đồng chí Vụ trưởng các Vụ thuộc VPCP

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 248/CP-PC về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật.

Để giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ giao các đồng chí Phó Chủ nhiệm và các đồng chí Vụ trưởng triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hàng tháng, các đồng chí Phó Chủ nhiệm làm việc với các đồng chí Vụ trưởng thuộc phạm vi mình phụ trách để rà soát việc soạn thảo và trình các văn bản được ghi trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Danh mục các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và Bảng phân công các Phó Chủ nhiệm, các Vụ của Văn Phòng Chính Phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương ban hành kèm theo Công văn này; xác định rõ văn bản nào các Bộ, ngành, địa phương đã trình đúng hạn, văn bản nào do Văn Phòng Chính Phủ đang xử lý và tình hình xử lý.

2. Các đồng chí Vụ trưởng phải thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn hàng quý, hàng tháng; phải theo dõi, phát hiện các vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách Vụ để báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng phụ trách các nhóm công tác theo sự phân công tại Công văn này.

3. Hàng quý, các Phó Chủ nhiệm chủ động làm việc với lãnh đạo các Bộ, cơ quan để đôn đốc, kiểm tra tiến độ soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Vào ngày 22 hàng tháng, các đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách các khối công tác được phân công báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng phụ trách các nhóm việc được Chính phủ phân công tại Công văn số 248/CP-PC về kết quả soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được ấn định trong tháng. Báo cáo nêu rõ thực hiện của các Bộ, ngành và lý do các Bộ, ngành chưa trình, đồng thời báo cáo cụ thể kết quả việc tiếp nhận, xử lý ở Văn Phòng Chính Phủ.

4. Giao Phó Chủ nhiệm Vũ Đình Thuần chịu trách nhiệm chung việc chỉ đạo các Vụ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 248/CP-PC ngày 23 tháng 02 năm 2004; giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức các cuộc họp giao hàng quý với các Bộ, cơ quan có liên quan để chỉ đạo quá trình soạn thảo và công tác phối hợp trong việc soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

5. Giao Vụ Pháp chế tổng hợp chung từ báo cáo của các Vụ thuộc Văn Phòng Chính Phủ để Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ về tình hình các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh để Chính phủ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định (Bộ Tư pháp) và cơ quan thẩm tra (Văn Phòng Chính phủ).

6. Trong Danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được ban hành (kèm theo Công văn số 248/CP-PC ngày 23 tháng 02 năm 2004) còn nhiều văn bản để các Bộ, ngành chưa ghi thời gian trình Chính phủ hoặc mới ghi trình Chính phủ vào các quý của năm 2004, chưa ấn định vào tháng nào, các Vụ trao đổi cụ thể với các Bộ, ngành để xác định thời gian trình cụ thể và bổ sung vào Chương trình công tác hàng tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BẢNG PHÂN CÔNG

Các Phó chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ và các Vụ thuộc VPCP theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật,pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

(Kèm theo Công văn của Văn Phòng Chính Phủ số 1184/VPCP-PCngày 16 tháng 3 năm 2004)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 248/CP-PC ngày 23 tháng 02 năm 2004 về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ phân công các đồng chí Phó Chủ nhiệm VPCP và các Vụ giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ theo cột 5 của Danh mục như sau:

(Hiện nay có văn bản đã được ban hành và một số văn bản mới được bổ sung nên số lượng văn bản tại Danh mục này có sự thay đổi so với Danh mục kèm theo Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004)

Nhóm I

Do Thủ tướng Phan Văn Khải phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở nhóm I Danh mục này như sau:

Số TT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

Các Phó Chủ nhiệm VPCP, các Vụ theo dõi, đôn đốc

1

2

3

4

5

1

Bộ Quốc phòng

Luật biên giới quốc gia

1. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật biên giới quốc gia

Bộ Tư pháp đang thẩm định

Phó Chủ nhiệm (PCN) Nguyễn Văn Lâm; Vụ Nội chính (NC)

2

Bộ Quốc phòng

Pháp lệnh động viên công nghiệp

2. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh động viên công nghiệp

Đang soạn thảo: sẽ trình tháng 4/2004

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ NC

3

Bộ Công an

Luật Phòng, chống ma tuý

3. Nghị định của Chính phủ về  tổ chức lực lượng làm công tác phòng, chống ma tuý

Bộ đã trình, hiện  VPCP đang xử lý

PCN Trần Quốc Toản; Vụ Văn xã (VX)

 

nt

4. Nghị định về thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý; quản lý thông tin về các tội phạm ma tuý

Quý III/2004

nt

 

nt

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành công an, công nghiệp, y tế, tài chính, thương mại về việc quản lý tiền chất

Quý III/2004

nt

4

Bộ Công an

Luật Phòng cháy, chữa cháy

6. Nghị định về xử phạt hành chính các hành vi vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Quý I/2004

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ NC

 

nt

7. Nghị định về bảo hiểm cháy nổ

Quý III/2004

nt

 

nt

8. Nghị định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Quý II/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ Nông nghiệp (NN)

5

Bộ Công an

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

9. Nghị định về cưỡng chế hành chính

Quý III/2004

PVN Nguyễn Văn Lâm; Vụ NC

 

nt

10. Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành việc áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Quý II/2004

nt

 

nt

11. Nghị định về quản lý đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Quý IV/2004

nt

 

nt

12. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Quý II/2004

nt

 

Bộ Quốc phòng

13. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam

Bộ TP đang thẩm định

nt

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

14. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn đô thị

Đang tiếp tục thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo NĐ

PCN Vũ Đình Thuần; Vụ Pháp chế

6

 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

 

 

 

Bộ Công an

15. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

3/2004

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ NC

 

nt

16. Nghị định ban hành Quy chế về Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

Quý II/2004

nt

7

 

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003

 

 

 

Bộ Nội vụ

 

17. Nghị định sửa đổi Nghị định 174/CP về số lượng và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân

Tháng 01/2004

PCN Vũ Đình Thuần; Vụ III.

 

nt

18. Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Tháng 6/204

PCN Vũ Đình Thuần; Vụ tổ chức cán bộ (TCCB)

 

nt

19. Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Tháng 6/2004

nt

 

nt

20. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Tháng 8/2004

nt

 

nt

21. Nghị định vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Tháng 8/2004

nt

 

nt

22. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Tháng 8/2004

nt

 

nt

23. Nghị định về văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Tháng 3/2004

nt

8

Bộ Nội vụ

Luật thi đua khen thưởng

24. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng

Tháng 5/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ TCCB

9

 

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

 

 

 

Bộ Nội vụ

25. Nghị định về công tác văn thư

Đã trình hiện nay VPCP đang xử lý

PCN Vũ Đình Thuần; Vụ Hành chính

 

nt

26. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Bộ NV đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

nt

10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật Các tổ chức tín dụng

27. Nghị định về hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức hoạt động tại Việt Nam

Tháng 6/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ Kinh tế tổng hợp (KTTH)

11

Bộ Tài chính

Luật Kinh doanh bảo hiểm

28. Nghị định quy định thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quý IV/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

12

 

Luật Hải quan

 

 

 

Bộ Tài chính

29. Nghị định quy định về khai hải quan điện tử và trao đổi số liệu điện tử

Quý IV/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

 

nt

30. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Đã trình, hiện nay VPCP đang hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng ký, ban hành

nt

13

Bộ Tài chính

Luật Kế toán

31. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Kế toán

Quý I/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

14

 

Pháp lệnh phí, lệ phí

 

 

 

Bộ Tài chính

32. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Trình sau năm 2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

 

nt

33. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, khí thải sử dụng than và các loại nhiên liệu đối

Trình sau năm 2004

nt

 

nt

34. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn

Trình sau năm 2004

nt

 

nt

35. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng

Trình sau năm 2004

nt

 

nt

36. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản khác

Quý IV/2004

nt

15

Bộ Tài chính

Pháp lệnh giá

37. Nghị định về thẩm định giá

Quý IV/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

16

 

Luật doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

38. Nghị định hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

Quý II/2004

PCN Nguyễn Minh Thông; Vụ Đổi mới doanh nghiệp

 

nt

39. Nghị định hướng dẫn thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty nhà nước

Quý I/2004

nt

 

nt

40. Nghị định về sản phẩm, dịch vụ công ích

Quý II/2004

nt

 

nt

41. Nghị định hướng dẫn về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Quý II/2004

nt

 

Chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị và giao cho một Bộ nào đó

42. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đại diện chủ sở hữu nhà nước ký hợp đồng với Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

 

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

43. Nghị định về quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong công ty nhà nước

Quý III/2004

nt

 

nt

44. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhà nước

Quý III/2004

nt

 

nt

45. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ trách nhiệm đối với Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

 

nt

 

Bộ Tài chính

46. Nghị định về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác

Quý II/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

 

nt

47. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Quý II/2004

nt

17

 

Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

48. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã

Quý II/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ NN

 

nt

49. Nghị định ban hành mẫu hướng dẫn các HTX phi nông nghiệp viết điều lệ

Quý II/2004

nt

 

nt

50. Nghị định về chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Quý II/2004

nt

 

Bộ NN&PTNT

51. Nghị định ban hành mẫu hướng dẫn các HTX nông nghiệp viết điều lệ

Quý II/2004

nt

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

52. Nghị định ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các chức danh quản lý hợp tác xã, xã viên và người lao động làm việc cho hợp tác xã

Quý II/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX.

 

 

nt

53. Nghị định ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nông dân, người lao động tự do và những người lao động trong hợp tác xã không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quý II/2004

nt

18

 

Pháp lệnh Thủ đô

 

 

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

54. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô

Quý III/2004

PCN Vũ Đình Thuần; Vụ Địa phương

 

 

Nghị định quy định về một số vấn đề trong quản lý nhà nước cần phải xin ý kiến UBTVQH

 

Bộ Công an

55. Nghị định của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

Bộ CA đã trình CP tại phiên họp tháng 11/2003. Hiện nay Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến TVCP để hoàn chỉnh văn bản và trình lại

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ II

Nhóm II

Do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phụ trách; các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hanh luật, pháp lệnh ghi ở Nhóm II Danh mục này như sau:

Số TT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

Các Phó Chủ nhiệm VPCP, các Vụ theo dõi, đôn đốc

1

2

3

4

5

19

 

Luật Xây dựng

 

 

 

Bộ Xây dựng

56. Nghị định về xử ly vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và quản lý đô thị

Đã trình tháng 3/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ Công nghiệp (CN)

 

nt

57. Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng vf quản lý đô thị

Tháng 6/2004

nt

 

nt

58. Nghị định về quản lý chất lượng công trình

Tháng 6/2004

nt

 

nt

59. Nghị định về quản lý quy hoạch xây dựng

Tháng 6/2004

nt

 

nt

60. Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng

Tháng 8/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ TCCB

 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Công an, NN&PTNT

61. Nghị định về xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp

 

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ CN

 

Bộ Tài chính

62. Nghị định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất và khung giá đất

Trình quý I/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

20

 

Nghị quyết của Quốc hội số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về nhà đất do Nhà nước quản lý, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

 

Bộ Xây dựng

63. Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Bộ Xây dựng đang xin ý kiến các Bộ, ngành; sẽ trình tháng 5/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ CN

21

 

Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

64. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Tháng 4/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ NN

 

nt

65. Nghị định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai

Tháng 3/2004

nt

 

nt

66. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Tháng 4/2004

nt

 

Bộ Tài chính

67. Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Tháng 6/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

 

nt

68. Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tháng 6/2004

nt

22

 

Luật Bảo vệ môi trường

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

69. Nghị định sửa đổi NĐ 26/CP ngày 26/4/1996 về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Bộ TNMT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

23

 

Luật Giao thông đường bộ

 

 

 

Bộ Giao thông vận tải

70. Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Bộ GTVT đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ TCCB

 

nt

71. Nghị định về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phạm vi đất dành cho đường bộ

Bộ GTVT đang tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ CN

24

 

Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông

 

 

 

Bộ Bưu chính, Viễn thông

72. Nghị định quy định về Bưu chính

Đang tập hợp ý kiến các Bộ, ngành; sẽ trình trong quý I/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ CN

 

nt

73. Nghị định quy định về Viễn Thông

Bộ BCVT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

nt

25

 

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

74. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Quý II/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ NN

26

 

Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

75. Nghị định quy định hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Tháng 3/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ TCCB

27

 

Luật Thuỷ sản

 

 

 

Bộ Thuỷ sản

76. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản

Quý II/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ NN

 

nt

77. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản

12/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ TCCB

28

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

78. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Quý I/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ NN

29

Bộ Công nghiệp

Luật Dầu khí

79. Nghị định ban hành hợp đồng dầu khí mẫu

Quý IV/2004

PCN Nguyễn Công Sự; Vụ DK

30

 

Pháp lệnh Cơ yếu

 

 

 

Ban Cơ yếu Chính phủ

80. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 40 Pháp lệnh cơ yếu

Quý II/2004

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ NC

 

nt

81. Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Cơ yếu

Quý IV/2004

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ TCCB

Nhóm III

Do Phó Thủ tướng Vũ Khoan phụ trách, các thành viên gồm có các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp luật ghi ở Nhóm III Danh mục này, hiện nay còn 02 văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Du lịch chưa được ban hành. Tuy số lượng ít nhưng công việc còn rất nhiều, đặc biệt hiện nay đang tiến hành sửa đổi Luật Thương mại và xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật thương mại khi dự án Luật được Quốc hội thông qua; chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, soạn thảo các văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh cho phù hợp với tiến trình gia nhập WTO. Cụ thể như sau:

Số TT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

Các Phó Chủ nhiệm VPCP, các Vụ theo dõi, đôn đốc

1

2

3

4

5

31

 

Pháp lệnh Du lịch

 

 

 

Tổng cục Du lịch

82. Nghị định của Chính phủ ban hàng Quy chế quản lý khu du lịch, tuyến, điểm du lịch

Quý II/2004

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ KTTH

 

nt

83. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Tháng 3/2004

nt

Nhóm 4

Do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm  phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở nhóm IV Danh mục này như sau:

Số TT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

Các Phó Chủ nhiệm VPCP, các Vụ theo dõi, đôn đốc

1

2

3

4

5

32

 

Bộ Luật lao động

 

 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

84. Nghị định về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

Bộ LĐTBXH đã trình. PTTg Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tạm dừng và sẽ trình sau khi sửa NĐ số 01/1995/NĐ-CP về giao khoán đất cho nông lâm trường

PCN Trần Quốc Toản;Vụ VX

 

nt

85. Nghị định ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bộ LĐTBXH đã trình, hiện nay VPCP đang chuẩn bị trình ký ban hành, nhưng Bộ đề nghị chưa ban hành

nt

 

nt

86. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về bảo hiểm thất nghiệp

Chưa trình

nt

 

nt

87. Nghị định về giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật lao động

Bộ LĐTBXH chưa trình

PCN Nguyễn Văn Lâm; Vụ II

 

nt

88. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Bộ LĐTBXH đã trình,VPCP đang xử lý để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

 

nt

89. Nghị định hướng dẫn việc tham khảo ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động

Bộ LĐTBXH đã trình,VPCP đang xin ý kiến Thành viên CP

nt

33

 

Pháp lệnh Phòng, chống tệ nạn mại dâm

 

 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

90. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm

Đã trình ngày 05/3/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

34

 

Luật Giáo dục

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

91. Nghị định về xử lý hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Tháng 4/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ Khoa giáo (KG)

 

nt

92. Nghị định ban hành quy định về phân cấp giáo dục

Bộ GD&ĐT đã trình, VPCP đang xử lý

nt

 

nt

93. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kết hợp đào tạo, giảng dạy và NCKH - CN giữa các trường ĐH và Viện NCKH

Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị,  trình tháng 3/2004

nt

 

nt

94. Nghị định quy định về quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT đã trình, hiện nay VPCP đang xin ý kiến thành viên Chính phủ

PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ Quan hệ quốc tế.

 

nt

95. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trường đại học tư thục

Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị,  trình tháng 4/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ KG

 

nt

96. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trường Đại học bán công

Tháng 4/2004

nt

 

nt

97. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD ĐT đã trình, PTTg Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến, Bộ sẽ trình lại vào 5/2004

nt

35

 

Luật Khoa học, công nghệ

 

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

98. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Bộ KHCN đã trình, hiện nay VPCP đang xin ý kiến Thành viên CP

PCN Trần Quốc Toản; Vụ KG

 

nt

99. Nghị định về thông tin

Bộ KHCN đã trình vào tháng 4/2003, VPCP đề nghị sửa và trình lại, Bộ sẽ trình vào tháng 6/2004

nt

36

 

Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá

 

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

100. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Pháp lệnh chất lượng hàng hoá

Bộ KHCN đã trình.Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến và giao Bộ KHCN tiếp thu ý  kiến thành viên CP và Bộ TM, hoàn thiện trình PTTg. Hiện Bộ chưa trình lại

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

37

 

Pháp lệnh Thể dục thể thao

 

 

 

Uỷ ban Thể dục thể thao

101. Nghị định về thanh tra chuyên ngành thể dục, thể thao

Uỷ ban TDTT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

38

 

Pháp lệnh Dân số

 

 

 

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

102. Nghị định về đăng ký dân số và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Uỷ ban DSGĐTE đã trình một lần, PTTg Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến và yêu cầu Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em  tiếp tục hoàn thiện; sẽ trình CP vào 3/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

39

 

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

Bộ Y tế

103. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Đã trình ngày 01/3/2004

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

40

 

Nghị quyết của Quốc hội số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố hành chính và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

104. Nghị định quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý

Bộ Tư pháp đã thẩm định

PCN Trần Quốc Toản; Vụ VX

 

nt

105. Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Đang xin ý kiến Thành viên Chính phủ

nt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1184/VPCP-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1184/VPCP-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2004
Ngày hiệu lực16/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1184/VPCP-PC

Lược đồ Công văn 1184/VPCP-PC triển khai thực hiện CV 248/CP-PC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1184/VPCP-PC triển khai thực hiện CV 248/CP-PC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1184/VPCP-PC
     Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
     Người kýĐoàn Mạnh Giao
     Ngày ban hành16/03/2004
     Ngày hiệu lực16/03/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1184/VPCP-PC triển khai thực hiện CV 248/CP-PC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1184/VPCP-PC triển khai thực hiện CV 248/CP-PC

           • 16/03/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực