Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH

Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1185/SGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm

Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trung tâm GDTX huyện, Tỉnh,
- Các trường THPT.

Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007, Quyết định số: 641/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm, để các đơn vị thực nghiêm túc, đúng Quy định về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tào hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

I. Tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm.

1. Thực hiện dạy thêm, học thêm.

- Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến đầy đủ tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nội dung: Quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Người học và người dạy phải tự nguyện.

- Học sinh được tự chọn giáo viên dạy thêm. Có đơn đăng ký học thêm theo quy định.

- Số học sinh được tự chọn giáo viên dạy thêm. Có đơn đăng ký học thêm theo quy định.

- Số học sinh mỗi lớp không vượt quá 40 học sinh.

- Nhà trường và cha mẹ học sinh thỏa thuận mức thu tiền học thêm.

- Tổ nhóm chuyên môn và giáo viên dạy thêm xây dựng chương trình nội dung dạy thêm, học thêm cho từng môn học của từng loại hình học thêm; số tiết dạy thêm mỗi môn không vượt quá 50% số tiết quy định trong chương trình chính khóa của môn học đó. Tổ trưởng chuyên môn ký xác nhận chương trình dạy thêm học thêm và trình Ban giám hiệu phê duyệt.

- Nhà trường quản lý dạy thêm, học thêm như quản lý dạy và học chương trình chính khóa.

2. Đối với cá nhân (thuộc nhà trường quản lý) thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, ngoài việc thực hiện điểm 1) của mục I cần lưu ý:

- Nhà trường phải kiểm tra điều kiện phòng học: đảm bảo đủ ánh sáng, điều kiện vệ sinh, đủ bàn ghế, kích thước bàn ghế phù hợp độ tuổi học sinh, số lượng học sinh phù hợp với kích thước phòng học.

3. Mức thu và sử dụng, tiền dạy thêm, học thêm (gọi chung là tiền học phí)

a) Mức thu tiền học phí:

- Căn cứ thu học phí:

+ Số tiết dạy thêm của mỗi môn học đã được nhà trường phê duyệt,

+ Mức chi trả 1 tiết dạy tăng giờ của mỗi giáo viên tham gia dạy thêm môn học đó.

+ Mức thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh.

- Nhà trường tính được tổng số học phí phải thu cho mỗi môn học thêm. Mức học phí mỗi học sinh phải đóng cho 01 môn học bằng tổng số thu học phí của môn học đó chia cho tổng số học sinh học thêm môn đó.

- Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn các đơn vị tạo điều kiện miễn giảm học phí.

b) Sử dụng tiền học phí

_ Dạy thêm học thêm trong nhà trường

+ Quản lý thu chi tiền học phí theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành của nhà nước.

+ Chi trả cho mỗi giáo viên dạy thêm: 75% tổng số thu tiền học phí theo lớp do giáo viên đó phụ trách.

+ Chi cho công tác quản lý 15% bao gồm: công tác quản lý của ban giám hiệu, công tác tổ chức lớp học, giáo viên chủ nhiệm lớp, nhân viên phục vụ trực tiếp, công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra.

+ Chi cho cơ sở vật chất: 5%

+ Đóng góp cho quỹ phúc lợi cơ quan: 5%

- Đối với lớp dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: chi trả cho công tác quản lý 8%.

4. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm

- Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm bao gồm:

+ Đơn xin cấp phép (có mẫu gửi kèm)

+ Biên bản thỏa thuận mức thu học phí: có chữ ký đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên giảng dạy (nếu giáo viên đó dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường) và Ban giám hiệu.

+ Chương trình dạy thêm, học thêm chi tiết từng tiết học (có xác nhận của Ban giám hiệu)

- Đối với các trường, cá nhân đang thực hiện dạy thêm học thêm hoàn tất thủ tục cấp phép trước khi mở lớp 10 ngày.

5. Chế độ báo cáo: các trường THPT, Trung tâm GDTX, phòng Giáo dục thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình dạy thêm học thêm về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH, GDTX)

+ Dạy thêm, học thêm trong hè: trước ngày 25/8

+ Dạy thêm, học thêm trong năm học: 3 tháng báo cáo một lần.

II. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công tác quản lý, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của các phòng Giáo dục, trường Trung học và giáo viên Trung học.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định điều kiện cấp phép dạy thêm, học thêm của các trường THPT, giáo viên THPT, Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công tác, quản lý, kiểm tra việc dạy thêm học thêm của các Trung tâm GDTX và giáo viên thuộc các Trung tâm GDTX.

- Tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra điều kiện cấp phép dạy thêm, học thêm của các Trung tâm GDTX, giáo viên các Trung tâm GGTX; Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo: xây dựng kế hoạch thanh tra, giám sát các hoạt động dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn Tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố cấp phép dạy thêm, học thêm cho các tổ chức cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm theo chương trình Trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý của phòng Giáo dục.

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Lãnh đạo các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị và các cá nhân do đơn vị quản lý. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua các phòng GDTrH, GDTX) để Sở có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Các phó Giám đốc,
- Phòng: GDTrH, GDTX, KHTC, TTr; VP
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Văn Quý

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

……ngày……tháng……năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép)………………….

Tên tổ chức, cá nhân:……………………..

Địa chỉ:………………………………………

Số điện thoại liên lạc:……………………..

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Quyết định số: 641/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định dạy thêm và Văn bản số…… ngày... tháng…năm….của sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm học thêm, trường (tôi nếu là cá nhân)…………đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm.

Địa điểm dạy thêm:…………………………………………………………

Số phòng……………………trong đó có:   ........... phòng loại.............. m2

                                                            ........... phòng loại.............. m2

                                                            .........................................

Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Danh sách giáo viên (kèm theo đơn đề nghị)

Thực hiện dạy thêm (dự kiến)

Lớp

Môn…………

Môn…………

Môn………...

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Phụ đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phí: ……………………đồng/tiết/01hs.

Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm tức các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Điện Biên, Văn bản hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm của sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

 

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

Tổ chức, cá nhân đề nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1185/SGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2007
Ngày hiệu lực29/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1185/SGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành29/08/2007
        Ngày hiệu lực29/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1185/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn Quy định dạy thêm, học thêm

             • 29/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực