Công văn 1186/TCT-CS

Công văn số 1186/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1186/TCT-CS chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1186/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 4600/CT-TT ngày 7/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán tư vấn, thiết kế tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở thực hiện cơ chế khoán cho tập thể, cá nhân kinh doanh theo phương thức tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh thì tập thể, cá nhân nhận khoán phải trực tiếp đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nơi kinh doanh.”

Điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng”.

Điểm 5.5 Mục III Phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: Chi phí dịch vụ mua ngoài của nhà thầu chính, bao gồm cả chi phí trả cho nhà thầu phụ (nếu có) được xác định là chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.

Điểm 3.3.1.1. Mục III Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền thưởng); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; tiền thù lao do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo, hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản tiền chi trả thuộc diện chịu thuế khác.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2005, 2006 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định (sau gọi là Công ty) ký hợp đồng lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát kỹ thuật xây dựng với các chủ đầu tư sau đó ký hợp đồng khoán lại cho một số cá nhân trong và ngoài Công ty theo hình thức khoán gọn thì xử lý như sau:

- Trường hợp Công ty kê khai doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN là toàn bộ giá trị hợp đồng ký kết (bao gồm cả phần doanh số giao cho các cá nhân nhận khoán) thì chi phí chi trả cho các cá nhân nhận khoán theo từng hợp đồng được coi là chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ hợp đồng và được hạch toán vào chi phí nếu có đủ chứng từ hợp lệ. Công ty có trách nhiệm khấu trừ 10% tiền thuế TNCN trên tổng thu nhập trả cho các cá nhân này theo quy định tại điểm 3.3.1.1 Mục III Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 nêu trên.

- Trường hợp Công ty kê khai doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN không bao gồm doanh số giao khoán cho các cá nhân thì các cá nhân nhận khoán là đối tượng phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên phần doanh số nhận khoán theo quy định tại Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC, điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên. Trường hợp này Công ty không được tính chi phí chi trả cho các cá nhân nhận khoán theo từng hợp đồng vào tổng quỹ lương của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1186/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1186/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/03/2008
Ngày hiệu lực 24/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1186/TCT-CS chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1186/TCT-CS chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1186/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 24/03/2008
Ngày hiệu lực 24/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1186/TCT-CS chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán

Lịch sử hiệu lực Công văn 1186/TCT-CS chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán

  • 24/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực