Công văn 11878/BTC-QLCS

Công văn 11878/BTC-QLCS năm 2015 về gia hạn xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11878/BTC-QLCS xử lý xe biển số ngoại giao nước ngoài dự án sử dụng nguồn ODA


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11878/BTC-QLCS
V/v gia hạn xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5972/VPCP-KTTH ngày 30/07/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với số xe ô tô mang bin số ngoại giao, nước ngoài do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của dự án đã kết thúc trước 01/01/2015 nhưng đến nay chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước trước ngày 31/12/2015 (trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với số xe ô tô nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 393/BTC-QLCS ngày 13/01/2015).

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lý thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước đề nghị Quý cơ quan khẩn trương thực hiện thủ tục đổi biển số và thực hiện xử lý theo quy định, thông báo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2016.

2. Đối với xe ô tô của các dự án kết thúc sau ngày 31/12/2015 thì thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định v thẩm quyn, thủ tục xác lập quyn sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyn sở hữu nhà nước, Thông tư số 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước">159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 29/2014/NĐ-CP và Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của Dự án sử dụng vốn nhà nước.

Mong nhn đưc s quan tâm, hp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TR
ƯỞNG
Nguyễ
n Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11878/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11878/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2015
Ngày hiệu lực 27/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11878/BTC-QLCS xử lý xe biển số ngoại giao nước ngoài dự án sử dụng nguồn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11878/BTC-QLCS xử lý xe biển số ngoại giao nước ngoài dự án sử dụng nguồn ODA
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11878/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 27/08/2015
Ngày hiệu lực 27/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 11878/BTC-QLCS xử lý xe biển số ngoại giao nước ngoài dự án sử dụng nguồn ODA

Lịch sử hiệu lực Công văn 11878/BTC-QLCS xử lý xe biển số ngoại giao nước ngoài dự án sử dụng nguồn ODA

  • 27/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực