Công văn 1191/BHXH-TT

Công văn 1191/BHXH-TT về hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1191/BHXH-TT 2020 hướng dẫn công tác truyền thông


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1191/BHXH-TT
V/v hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2019, công tác truyền thông trong toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phn tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bo him xã hi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN). Nội dung, hình thức truyền thông được đổi mới cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các hình thức truyền thông trc tiếp đến người dân được quan tâm, chú trọng hơn nhằm tuyên truyền vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam chưa tchức tập huấn công tác truyền thông trong toàn Ngành. Đthực hiện thống nhất Kế hoạch thông tin truyền thông của Ngành, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, BHXH Việt Nam hướng dẫn công tác truyền thông như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

1. Các cơ quan, tchức có trách nhiệm lãnh đạo, chđạo, phi hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo quy định ca pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

3. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

4. Các cơ quan an sinh xã hội, tổ chc quốc tế; người lao động nước ngoài tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt chú trọng truyền thông người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung truyền thông thường xuyên

a) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, trọng tâm là Nghị quyết s28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết s20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020...

b) Tuyên truyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thng nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; sự chủ động, tích cực của BHXH Việt Nam, BHXH các cấp trong việc phối hp với các bộ, ban, ngành, đoàn ththực hiện chính sách BHXH, BHYT; truyền thông kết quả hp tác quốc tế về BHXH, BHYT, BHTN, kinh nghiệm quốc tế về BHXH, BHYT, BHTN...

c) Truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, tính ưu việt trong chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước.

d) Truyền thông nội dung cụ thể, chi tiết về từng chế độ BHXH, BHYT, BHTN: trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia, quyền lợi được thụ hưởng; mức đóng, phương thức đóng, sự thuận tiện trong thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; truyền thông vchính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí của Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương đối với người người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, bảo him thất nghiệp.... Qua đó thấy được tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta trong đảm bảo an sinh cho người dân.

đ) Truyền thông các quy định tại: Điều 214 Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 Tội gian lận BHYT, Điều 216 Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết s 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự; Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT...

Truyền thông về ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kết quả xét xử của tòa án các cấp về các tội về BHXH, BHYT.

e) Truyn thông kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, liên thông dliệu với các Bộ, ngành, các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiện ích phục vụ, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

g) Gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các sáng kiến hay, hữu ích, sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

h) Tiếp tục cảnh báo, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, tin sai sự thật về BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời chủ động phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Nội dung truyền thông cao đim

a) Truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tập trung tuyên truyền, vận động có trọng điểm hướng vào nhóm có thu nhập n định, hộ gia đình kinh doanh cá th; lao động trong các làng nghề, hộ gia đình làm nông nghiệp, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

b) Truyền thông về những thành tựu, kết quả đạt được trong 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

c) Truyền thông thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo Công văn s1007/BHXH-TT ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông các nội dung sau:

- Ý nghĩa, giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội.

- Nội dung các chính sách, quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT được hưởng, các dịch vụ được trợ giúp, hỗ trtrong bối cảnh dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam đã ban hành (chi tiết tại Phụ lục đính kèm) và các văn bản được ban hành tiếp theo (nếu có).

- Kết quả thực hiện các giải pháp, sự nlực cố gắng của toàn ngành BHXH trong thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phòng chng dịch Covid-19; những đánh giá, ghi nhận của tổ chức, cá nhân về kết quả thực hiện, nỗ lực của Ngành.

- Truyền thông về ý nghĩa, giá trị trước mắt và lâu dài của các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhất là chế độ hưu trí, tử tuất để người lao động không lựa chọn hưởng BHXH một lần.

- Tiếp tục truyền thông cảnh báo các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là các hành vi thu gom, mua bán sBHXH, lập các trang web mạo danh cơ quan BHXH đtrục lợi...

III. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông qua báo cáo kết quả thc hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Thường xuyên báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về kết quả thực hiện chính sách đtranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

2. Truyền thông trc tiếp

Truyền thông trực tiếp đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thông qua các hình thức: Tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp; chia thành nhóm nhỏ đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

3. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phi hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để sản xuất, đăng tải các tin bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, talk show, game show, phim ngắn, tiểu phẩm truyền thanh...để truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chính sách; chú trọng truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

4. Truyền thông trên mạng xã hội

Thực hiện truyền thông trên mạng xã hội theo chiến dịch, đăng tải các tin, bài, phóng sự, phim ngắn, video, clip, viral clip, motion graphic, inforgraphic ... nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa, lợi ích của các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đăng tải, chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động, gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong cộng đồng mạng; khuyến khích công chức, viên chức sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN.

5. Tiếp tục duy trì các hình thức truyền thông khác

Truyền thông qua mạng điện thoại di động, qua hệ thống dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN, qua các sản phẩm, tài liệu truyền thông, các phương tiện trưng bày, pano, áp phích, bảng hiệu....

Lưu ý: Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 và thực tiễn tại địa phương, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19. Hình thức truyền thông trực tiếp chỉ được thực hiện khi cấp có thm quyền công bố hết dịch Covid-19, đồng thời khi thực hiện phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

6. Truyền thông theo chiến dịch

Căn cứ tình hình thực tiễn, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn riêng về truyền thông theo chiến dịch, lễ ra quân vận động phát trin đối tượng tham gia BHXH tự nguyn, BHYT hộ gia đình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ chi phí qun lý BHXH, BHYT, BHTN.

2. S dụng và quản lý kinh phí

Thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 914/BHXH ngày 18/03/2016 về việc hướng dẫn, quản lý kinh phí tuyên truyền; Công văn số 384/BHXH-KHĐT ngày 11/02/2020 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu chi năm 2020; Công văn s 545/BHXH-KHĐT ngày 24/02/2020 về việc bsung nội dung hướng dẫn tchức thực hiện dự toán thu, chi năm 2020”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tại BHXH Việt Nam

a) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và quy định tại Quyết định s 1116/QĐ-BHXH ngày 14/9/2018 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách cho Trung tâm Truyền thông; tham dự hội nghị cung cấp thông tin, tham gia ghi hình, trlời phỏng vấn theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngành; thẩm định nội dung tài liệu, sản phẩm truyền thông thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ động đ xut nội dung truyn thông từng tháng, nội dung truyền thông theo chuyên đề, nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gửi Trung tâm Truyền thông.

- Kịp thời cung cấp, cập nhật những nội dung, quy định, hướng dẫn mới thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Trung tâm tuyền thông để truyền thông trước, trong, sau khi ban hành.

- Chủ trì, phối hp với Trung tâm truyền thông tổ chức đối thoại với người lao động, người sử dụng lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; theo dõi, kim soát thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách, tham gia xử lý sự cố truyền thông (nếu có).

b) Trung tâm Truyền thông

- Đầu mối tham mưu lãnh đạo Ngành về công tác truyền thông; Chủ trì tổng hợp, biên tập thông tin, kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí; thực hiện điểm báo hàng ngày báo cáo lãnh đạo Ngành, gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh; đầu mối phối hợp với các đơn vị biên soạn tài liệu, nội dung, thiết kế các thông điệp, ấn phẩm truyền thông.

- Phối hp với cơ quan báo chí, các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành, tchức chính trị xã hội, tổ chức xã hội... ký hợp đồng truyền thông v BHXH, BHYT, BHTN.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện Chiến dịch “Truyền thông Xúc cảm” trên mạng xã hội; truyền thông theo chiến dịch lễ ra quân phát động tham gia BHXH, BHYT, truyền thông trên phương tiện lưu động...

- Phối hp với các đơn vị tổ chức lớp đào tạo, bồi dưng kiến thức, knăng cho cán bộ làm công tác truyền thông trong toàn Ngành.

c) Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện t BHXH Việt Nam

Chủ động sản xuất các tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, BHTN; thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam, BHXH địa phương; chủ động cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn mới về BHXH, BHYT, BHTN để có kế hoạch truyền thông trước, trong, sau khi ban hành văn bản.

2. BHXH tỉnh

- Chủ động xin ý kiến, tranh thủ sự chđạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông trên địa bàn; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể ở địa phương đtuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN.

- Chủ động sản xuất các tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT; thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam, BHXH địa phương; chủ động cập nhật các quy định, hướng dẫn mới về BHXH, BHYT, BHTN; cập nhật địa ch, số điện thoại đại lý thu BHXH, BHYT... trên Cổng/Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

- Phối hp với Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tư vấn, đi thoại trực tiếp, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Đào tạo, bồi dưng kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông thuộc BHXH tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tchức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông cho nhân viên bưu điện, đại lý xã, phường, đoàn thể.

- Bố trí viên chức có trình độ, vững chuyên môn nghiệp vụ làm công tác truyền thông.

- Thực hiện truyền thông nội bộ tại BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện; chủ động kiểm soát thông tin, dư luận xã hội thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý các thông tin sai lệch v BHXH, BHYT; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo thm quyền.

- Cập nhật Thông tin báo chí, Bản tin 24 giờ của BHXH Việt Nam do Trung tâm Truyền thông gửi từ hộp thư trungtamtruyenthong.bhxhvn@vss.gov.vn để thông tin, truyền thông phù hp với tình hình địa phương.

- Quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng nội dung chi, định mức chi; phân bổ kinh phí tuyên truyền cho BHXH cấp huyện tchức các hội nghị đối thoại trực tiếp, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trên đây là hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác truyền thông năm 2020, yêu cầu BHXH tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyn thông, số điện thoại 024.36285231 hoặc 024.36285232) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC:

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BHXH VIỆT NAM TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm theo Công văn số    /BHXH-TT ngày    tháng   năm 2020 của BHXH Việt Nam)

Stt

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

1

280/BHXH-CSYT

31/01/2020

V/v phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona

Ban CSYT

2

362/BHXH-CSYT

10/2/2020

V/v thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra

Ban CSYT

3

779/BHXH-CNTT

12/3/2020

V/v triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử

Trung tâm CNTT

4

820/BHXH-VP

13/3/2020

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Văn phòng

5

860/BHXH-BT

17/3/2020

V/v hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban Thu

6

902/BHXH-CSYT

20/3/2020

V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19

Ban CSYT

7

956/BHXH-VP

25/3/2020

V/v phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Văn phòng

8

972/BHXH-TCKT

25/3/2020

V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Vụ TCKT

9

1007/BHXH-TT

27/3/2020

V/v truyền thông thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm Truyền thông

10

1020/BHXH-TCKT

30/3/2020

V/v bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện

Vụ TCKT

11

1046/BHXH-CSYT

31/3/2020

V/v sử dụng kinh phí CSSKBĐ để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch Covid-19

Ban CSYT

12

1058/BHXH-TCCB

31/3/2020

V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch Covid- 19

Vụ Tổ chức Cán bộ

13

1059/TB-BHXH

31/3/2020

V/v tiếp công dân trong tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID- 19)

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

14

1061/BHXH-PC

31/3/2020

V/v tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid- 19

Vụ Pháp chế

15

1068/BHXH-PC

1/4/2020

V/v hướng dẫn thay thế mục 2, Công văn số 1061/BHXH-PC về tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

16

1071/BHXH-BT

1/4/2020

V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT

Ban Thu

17

1072/BHXH-CSYT

1/4/2020

V/v đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19

Ban CSYT

18

504/CNTT-HTA

2/4/2020

V/v sử dụng CNTT để làm việc trong phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm CNTT

19

1164/BHXH-CSXH

13/4/2020

V/v thực hiện Công văn số 2858/VPVP- NC về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH

Ban CSXH

20

1165/BHXH-ST

13/4/2020

V/v lạm dụng chính sách BHXH của NLĐ

Ban Sổ thẻ

21

537/CNTT-HTA

14/4/2020

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng khi sử dụng CNTT làm việc trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

Trung tâm CNTT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1191/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1191/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2020
Ngày hiệu lực20/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1191/BHXH-TT 2020 hướng dẫn công tác truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1191/BHXH-TT 2020 hướng dẫn công tác truyền thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1191/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành20/04/2020
        Ngày hiệu lực20/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1191/BHXH-TT 2020 hướng dẫn công tác truyền thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1191/BHXH-TT 2020 hướng dẫn công tác truyền thông

             • 20/04/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/04/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực