Công văn 1191/TCHQ-TVQT

Nội dung toàn văn Công văn 1191/TCHQ-TVQT 2022 công khai thuyết minh dự toán ngân sách Quý 1


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/TCHQ-TVQT
V/v công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (website Hải quan)

Thực hiện chế độ công khai tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC , Tổng cục Hải quan đề nghị Cục CNTT&TKHQ (website Hải quan) đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2022 của Tổng cục Hải quan trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Cục CNTT&TKHQ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Cục KHTC để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
Đàm Viết Nghị

 

PHỤ LỤC I

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1191/TCHQ-TVQT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Hải quan)

Tng dự toán chi NSNN được Bộ Tài chính giao là 5.237 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn NSNN là 5.077 tỷ đồng;

- Dự toán chi từ phí Hải quan: 160 tỷ đồng;

Đến hết ngày 31/3/2022, toàn ngành Hải quan giải ngân được 725,944 tỷ đồng đạt 14,037%.

I. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động:

1. Chi hoạt động thường xuyên: dự toán được sử dụng 4.189,049 tỷ đồng đến hết ngày 31/3/2022 giải ngân 718,121 tỷ đồng đạt 17,143%.

2. Chi hỗ trợ đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: dự toán được sử dụng 887,951 tỷ đồng đến hết ngày 31/3/2022 giải ngân 7,823 tỷ đồng đạt 0,881%.

a. Các nội dung mua sắm: Dự toán giao 380,533 tỷ đồng, đến hết ngày 31/3/2022 giải ngân được 0,674 tỷ đồng đạt 0,177%.

Hiện các hợp đồng chuyển tiếp chưa đến hạn thanh toán nên chưa thực hiện giải ngân, còn đối với các gói thầu triển khai mới năm 2022, Tổng cục Hải quan đang thực hiện các thủ tục LCNT và các bước triển khai tiếp theo.

b. Chi ứng dụng CNTT: dự toán được giao 251,448 tỷ đồng, đến hết ngày 31/3/2022 toàn ngành đã giải ngân được 1,597 tỷ đồng đạt 0,635% .

c. Chi sửa chữa tài sản: dự toán được giao 255,970 tỷ đồng, đến hết ngày 31/3/2022 toàn ngành đã giải ngân được 5,552 tỷ đồng đạt 2,169%, trong đó:

+ Chi sửa chữa tài sản thiết bị: 3,195 tỷ đồng đạt 1,914%;

+ Chi cải tạo công trình các dự án có TMĐT dưới 5 tỷ đồng: 2,356 tỷ đồng đạt 2,648%;

II. PHÍ HẢI QUAN

1. Số thu phí hải quan được Bộ Tài chính giao: 267,685 tỷ đồng, đến hết ngày 31/3/2022, toàn Ngành thu được 40,597 tỷ đồng, đạt 15,166% dự toán thu được giao.

2. Số giao chi từ phí Hải quan năm 2022: 160 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/03/2022, toàn Ngành giải ngân được 9,151 tỷ đồng, đạt 22,54% trên tổng số phí hải quan thực thu; 5,7% trên dự toán giao thu.

 

PHỤ LỤC II

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1191/TCHQ-TVQT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tổng cục Hải quan báo cáo như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Thực hiện Quý I/2022

Tỷ lệ %

Thực hiện Quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

267.685

40.597

15,17

0,83

1.2

Phí Hải quan

267.685

40.597

15,17

0,83

2

Chi từ nguồn phí được để lại

160.000

9.151

5,72

5,72

2.1

Chi sự nghiệp

 

 

 

 

2.2

Chi quản lý hành chính

160.000

9.151

5,72

5,72

+

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

160.000

9.151

5,72

5,72

+

Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

-

-

-

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.077.000

725.944

14,30

(5,07)

1

Chi quản lý hành chính

5.077.000

725.944

14,30

(5,07)

1.1

Kinh phí thường xuyên

4.189.049

718.121

17,14

(3,89)

1.2

Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

887.951

7.823

0,88

(5,29)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1191/TCHQ-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1191/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2022
Ngày hiệu lực06/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1191/TCHQ-TVQT

Lược đồ Công văn 1191/TCHQ-TVQT 2022 công khai thuyết minh dự toán ngân sách Quý 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1191/TCHQ-TVQT 2022 công khai thuyết minh dự toán ngân sách Quý 1
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1191/TCHQ-TVQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐàm Viết Nghị
        Ngày ban hành06/04/2022
        Ngày hiệu lực06/04/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1191/TCHQ-TVQT 2022 công khai thuyết minh dự toán ngân sách Quý 1

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1191/TCHQ-TVQT 2022 công khai thuyết minh dự toán ngân sách Quý 1

              • 06/04/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực