Công văn 1191/TCT-CS

Công văn 1191/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1191/TCT-CS 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2807/CT-KTT ngày 06/12/2018 và công văn số 311/CT-KTT ngày 31/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 202 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”

Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

“2.…

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ngày 13/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu ký hợp đồng, lập hóa đơn chuyển nhượng tài sản và chuyển giao việc thuê lại quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH TongWei Đồng Tháp, ngày 23/01/2018, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, đến ngày 04/06/2018 Công ty Cổ phân Thương mại Á Âu mới có quyết định giải thể số 29/QĐ thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu không được bù trừ với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xử lý sau kiểm tra thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1191/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1191/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày hiệu lực 03/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1191/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1191/TCT-CS 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1191/TCT-CS 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1191/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày hiệu lực 03/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1191/TCT-CS 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 1191/TCT-CS 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

  • 03/04/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực