Công văn 11989/BTC-NSNN

Công văn 11989/BTC-NSNN năm 2018 về chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11989/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11989/BTC-NSNN
V/v chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Về việc y ban Dân tộc có Văn bản s 1073/UBDT-DTTS ngày 13/9/2018 đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến tham gia về kinh phí hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s (trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 240/BDT-TT ngày 01/8/2018 về việc tăng nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2018 đến năm 2020); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí thực hiện chính sách năm 2016 và năm 2017:

Căn cứ chế độ quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tưng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 và năm 2017 của tỉnh Bắc Giang, Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu từ NSTW (phần kinh phí NSTW hỗ trợ) cho ngân sách tỉnh Bắc Giang để thực hiện chính sách năm 2016 là 883 triệu đồng, năm 2017 là 877 triệu đồng.

2. Về kinh phí thực hiện chính sách năm 2018 và năm 2019, năm 2020:

Dự toán năm 2018, NSTW đã bố trí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Bắc Giang 880 triệu đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 14/6/2018, Bộ Tài chính có Văn bản số 7020/BTC-NSNN về việc hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại mục 5 của Văn bản số 7020/BTC-NSNN đã nêu rõ: Về nội dung chuyển tiếp: Dự toán NSNN năm 2018 được trung ương giao cho các địa phương, NSTW đã b trí kinh phí hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách đi với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo mức cũ). Vì vậy, kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn (còn thiếu), trước mt đề nghị các địa phương chủ động b trí kinh phí thực hiện. Kết thúc năm 2018, đnghị các địa phương tng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính đ xử lý theo quy định.

Đối với kinh phí thực hiện chính sách năm 2019 và năm 2020: Trên cơ sở nhu cầu kinh phí năm 2019, năm 2020 địa phương báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán năm 2019 và năm 2020 cho Tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Dân tộc tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính để trả lời Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắ
c Giang;
- STC Bắc Giang;
- Ban Dân tộc t
nh Bắc Giang;
- Lưu: VT, NSNN (9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đào Xuân Tuế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11989/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11989/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11989/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 11989/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11989/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11989/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐào Xuân Tuế
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11989/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11989/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

           • 02/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực