Công văn 1205/TCT-CS

Công văn số 1205/TCT-CS về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1205/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:1205/TCT- CS
V/v: chính sách ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 216/CT-TTHT ngày 28/2/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục V Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH An Gia Lợi nếu thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế để tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm năm 2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1205/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1205/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2008
Ngày hiệu lực 25/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1205/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1205/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1205/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1205/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 25/03/2008
Ngày hiệu lực 25/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1205/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1205/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 25/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực