Công văn 1211/UBDT-PC

Công văn 1211/UBDT-PC năm 2015 về tham gia ý kiến dự thảo Luật biểu tình do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1211/UBDT-PC tham gia ý kiến dự thảo luật biểu tình 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/UBDT-PC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Luật biểu tình

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công an

Phúc đáp Công văn số 2217/BCA-V19 ngày 06/10/2015 của Bộ Công an về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Luật biểu tình. Sau khi nghiên cứu, y ban Dân tộc nhất trí với dự thảo Tờ trình và có một số ý kiến góp ý dự thảo Luật biểu tình như sau:

1. Về Điều 2 (Đối tưng áp dụng)

Đ cho đầy đủ và thống nhất với Điều 33 của dự thảo Luật biu tình (sau đây gọi là dự Luật) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc b sung t chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài vào đối tượng áp dụng tại Điều 2 của dự Luật.

2. Về Điều 3 (Giải thích từ ngữ)

Để cho đầy đủ và chính xác hơn về khái niệm “biểu tình” đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm đặc điểm “tự nguyện” của công dân vào khái niệm này, cụ thể như sau:

“1. Biểu tình là việc công dân tự nguyện, công khai bày tỏ nguyện vọng, yêu cầu hoặc phát biểu ý kiến...”

3. Về Điều 7 (Các hành vi bị nghiêm cấm)

- Đ cho dễ hiu và áp dụng trong thực tiễn đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định cụ thể khái niệm “đồ vật phát ra âm thanh hoặc gây tiếng động lớn” không được mang theo, sử dụng khi tiến hành biểu tình tại khoản 5, Điều 7 dự Luật.

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo ghép khoản 11, Điều 7 vào khoản 4, Điều 7 dự Luật cho ngắn gọn hơn.

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung “hành vi đe dọa, chia rẽ, gây cản trở hoặc ngăn cản cuộc biểu tình hp pháp” vào các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7 dự Luật cho đy đủ.

4. Về Điều 12 (Trình tự, thủ tục đăng ký biểu tình)

Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định cụ thể Ủy ban nhân dân nơi bt đầu hay kết thúc biểu tình (trong trường hp biểu tình diễn ra hoặc đi qua nhiu huyện, quận, thị xã, thành ph của một tỉnh hoặc nhiu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có thẩm quyền nhận đơn đăng ký biểu tình tại khoản 3, Điều 12 của d Lut.

5. Về Điều 13 (Thẩm quyền, thi hạn xem xét, quyết định cho đăng ký biểu tình)

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu và quy định cụ thể trường hp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đăng ký biểu tình mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ không có văn bản trả lời cho hoặc không cho đăng ký biểu tình thì việc biểu tình có được tiến hành hay không? Vì quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 của dự Luật chưa quy định nội dung này mà thực tế trường hp này có thể xảy ra.

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định cụ thể hình thức “thông báo ngay cho y ban nhân dân cấp huyện” trong trường hợp do yêu cầu thực tế đột xuất cần t chức gấp hoạt động biu tình quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 13 của dự Luật để dễ triển khai trên thực tế.

6. Về Điều 14 (Ngưi không được biểu tình)

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại khoản 9, Điều 14 dự Luật theo hướng chỉ cấm những người đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn công cộng thì không được biểu tình.

- Đ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung “Trẻ em” vào một trong nhng người không được biểu tình tại Điều 4 của dự Luật. Vì trẻ em chưa đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để thể hiện ý kiến, nguyện vọng, yêu cầu của mình và việc cho phép trẻ em tham gia biểu tình có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của “Trẻ em”.

Trên đây là ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật biểu tình, y ban Dân tộc xin gửi Quí Bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
T
HỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1211/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1211/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1211/UBDT-PC tham gia ý kiến dự thảo luật biểu tình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1211/UBDT-PC tham gia ý kiến dự thảo luật biểu tình 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1211/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1211/UBDT-PC tham gia ý kiến dự thảo luật biểu tình 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1211/UBDT-PC tham gia ý kiến dự thảo luật biểu tình 2015

              • 30/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực