Công văn 1212/TCHQ-KTTT

Công văn số 1212/TCHQ-KTTT về việc trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1212/TCHQ-KTTT trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1212/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà
(Thị xã Lào Cai - Tỉnh Lào Cai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25CV-TM ngày 22/2/2005 của Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà về việc đề nghị chưa thu khoản nợ thuế do Công ty Thương mại Hồng Hà chuyển sang. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục IV, Phần B, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan và Mục 1 Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp nhà nước;

Doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng được giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ có các khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số thu tiền từ bán doanh nghiệp thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN. Doanh nghiệp được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN trong trường hợp này là những doanh nghiệp Nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty (trừ các doanh nghiệp là nông trường, lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám định). Hồ sơ để được xem xét xóa nợ gồm:

1- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện giao, bán (bản sao có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);

2- Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số thuế nợ đọng lũy kế đến thời điểm giao, bán;

3- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số lũy kế đến thời điểm giao, bán;

4- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh;

5- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có các khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu từ bán doanh nghiệp;

6- Quá trình xử lý số nợ của Công ty của cơ quan quản lý cấp trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà biết, kiểm tra xác định nếu thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và có đủ hồ sơ như hướng dẫn tại Thông tư 32/2002/TT-BTC thì gửi văn bản đề nghị xử lý xóa nợ trong đó nêu rõ số đề nghị xóa nợ, lý do đề nghị và bộ hồ sơ cho Cục thuế tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan tỉnh (thành phố) nơi có phát sinh nợ thuế XNK để kiểm tra xác nhận số nợ thuế và xử lý theo trình tự quy định tại Thông tư 32/2002/TT-BTC dẫn trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Cục thuế Lào Cai (để p/hợp);
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1212/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1212/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2005
Ngày hiệu lực01/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1212/TCHQ-KTTT trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1212/TCHQ-KTTT trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1212/TCHQ-KTTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýĐặng Thị Bình An
     Ngày ban hành01/04/2005
     Ngày hiệu lực01/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1212/TCHQ-KTTT trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1212/TCHQ-KTTT trả lời đề nghị được chậm thanh toán nợ thuế

        • 01/04/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/04/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực