Công văn 1212/UBDT-PC

Công văn 1212/UBDT-PC năm 2015 góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1212/UBDT-PC phổ biến công ước pháp luật Việt Nam chống tra tấn cán bộ công viên chức nhân dân 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/UBDT-PC
V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hp quc về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 3490/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc lấy ý kiến vào dự thảo Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”.

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với sự cần thiết xây dựng Đề án, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của dự thảo Đ án, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án. Về thể thức, trình bày, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, thống nhất sử dụng từ “Nhân dân” viết hoa trong tất cả các dự thảo Tờ trình, dự thảo Đ án và dự thảo Quyết định cho phù hp với quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Trên đây là ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Đ án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đ án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hp quốc về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện t của UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
T
HỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1212/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1212/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1212/UBDT-PC phổ biến công ước pháp luật Việt Nam chống tra tấn cán bộ công viên chức nhân dân 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1212/UBDT-PC phổ biến công ước pháp luật Việt Nam chống tra tấn cán bộ công viên chức nhân dân 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1212/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1212/UBDT-PC phổ biến công ước pháp luật Việt Nam chống tra tấn cán bộ công viên chức nhân dân 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1212/UBDT-PC phổ biến công ước pháp luật Việt Nam chống tra tấn cán bộ công viên chức nhân dân 2015

           • 30/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực