Công văn 1213/UBDT-TT

Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/UBDT-TT
V/v điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Báo Tiền phong;
- Báo Nhi đồng;
- Báo Thiếu niên Tiền phong;
- Thông tin Cựu chiến binh (Hội CCB Việt Nam);
- Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Căn cứ Công văn số 4695/BGDĐT-GDDT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp danh sách các trường học được cấp báo, tạp chí; Theo đề nghị của Công ty Phát hành báo chí Trung ương tại Công văn số 275/PHBCTW-NV ngày 20/8/2014 về việc rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng báo chí theo Quyết định 1977/QĐ-TTg Ủy ban Dân tộc yêu cầu các cơ quan báo chí, đơn vị phát hành từ ngày 01/10/2014 thực hiện điều chỉnh số lượng đối tượng thụ hưởng một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 1977/QĐ-TTG ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Báo Tiền phong (điều chỉnh từ ngày 01/9/2014)

Số lượng phát hành: 3.424 tờ/kỳ. Trong đó, cấp cho: 69 huyện Đoàn của 69 huyện nghèo, 192 trường phổ thông trung học của 69 huyện nghèo, 294 Trường phổ thông trung học dân tộc nội trú, 978 Đoàn xã của 69 huyện nghèo, 1.126 Đoàn xã đặc biệt khó khăn ngoài 69 huyện nghèo, 675 Đoàn xã biên giới, hải đảo ngoài 69 huyện nghèo mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ; nộp lưu chiểu và gửi các cơ quan quản lý 90 tờ/kỳ.

2. Chuyên đề Măng non (Báo Nhi đồng)

Số lượng phát hành: 124.855 tờ/kỳ. Trong đó, cấp cho 124.741 lớp thuộc các trường tiểu học, trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo mỗi lớp 01 tờ/kỳ; nộp lưu chiểu và gửi các cơ quan quản lý 114 tờ/kỳ.

3. Chuyên đề Thiếu nhi Dân tộc (Báo Thiếu niên Tiền phong)

Số lượng phát hành: 56.386 tờ/kỳ. Trong đó, cấp cho 56.272 lớp thuộc các trường phổ thông trung học cơ sở, trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo mỗi lớp 01 tờ/kỳ; nộp lưu chiểu và gửi các cơ quan quản lý 114 tờ/kỳ.

4. Thông tin Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việt Nam)

Số lượng phát hành: 23.207 tờ/kỳ. Trong đó, cấp cho: 1.847 Hội cựu chiến binh xã đặc biệt khó khăn, 17.700 Chi hội cựu chiến binh thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, 2.826 Chi hội cựu chiến binh thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, 675 Hội cựu chiến binh xã biên giới, 69 Hội cựu chiến binh của 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ; nộp lưu chiểu và gửi các cơ quan quản lý 90 tờ/kỳ.

Công ty Phát hành báo chí Trung ương thực hiện cấp phát theo danh sách trên./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c);
- TT, PCN Nông Quốc Tuấn (b/c);
- Vụ TCHCSN, Cục QLG (Bộ Tài chính);
- Vụ Kế hoạch-Tài chính;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TT (03b)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN
Chu Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1213/UBDT-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1213/UBDT-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2014
Ngày hiệu lực05/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1213/UBDT-TT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýChu Tuấn Thanh
        Ngày ban hành05/11/2014
        Ngày hiệu lực05/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1213/UBDT-TT năm 2014 điều chỉnh số lượng đối tượng cấp phát báo chí

             • 05/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực