Công văn 12167/BTC-TCDN

Công văn 12167/BTC-TCDN năm 2017 về báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12167/BTC-TCDN 2017 báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12167/BTC-TCDN
V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 và công văn số 911/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020, Bộ Tài chính đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

1. Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước báo cáo:

- Tình hình xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyt phương án cơ cấu lại;

- Tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó bao gồm tình hình cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp theo mẫu biểu kèm theo;

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo:

- Tình hình phê duyệt/thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách;

- Tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó bao gồm tình hình cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp theo mẫu biểu kèm theo.

- Các Bộ báo cáo tình hình triển khai xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phục vụ cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo phân công tại Quyết định số 707/QĐ-TTg.

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

3. Thời gian báo cáo:

- Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vn tại doanh nghiệp về cơ quan chủ quản, đồng gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

- Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính tình hình cơ cấu lại, cphần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xây dựng, nộp báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định./.

Chi tiết liên hệ: Đoàn Đức Hiểu, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, email: doanduchi[email protected], sđiện thoại: 0904558433

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TCDN
(200b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu


Biểu 1
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Ủy ban nh
ân dân các tnh, thành phố thuộc Trung ương; Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước:

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CPHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MTV DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo công văn số 12167/BTC-TCDN ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp

QĐ công bgiá trị doanh nghiệp

QĐ Phê duyệt phương án CPH

Tình hình thc tế triển khai phương án cổ phần hóa bán cổ phần lần đầu

S

Ngày phê duyệt

Giá trị thực tế DN

Giá trị thực tế phần vốn góp NN/DNNN tại DN

SQĐ

Ngày phê duyệt QĐ

Vốn điều lệ

Giá trị NN/DNNN nắm giữ

Giá trị bán cho nhà đầu chiến lược (nếu có)

Giá trbán cho người lao động

Giá trị bán cho Tổ chức công đoàn (nếu có)

Giá trị bán công khai

Ngày bán đu giá công khai cphần lần đầu (LPO)

Giá trị vn NN/DNNN nắm giữ sau khi bán cphần ln đu

Bán cho NĐT chiến lược

Bán cho người Iao động

Bán cho TC

Giá trị số cổ phần bán ra theo mệnh giá

Giá trị thực tế thu về

Giá trị số cổ phần bán ra theo mệnh giá

Giá trị thực tế thu v

Giá trị số cổ phần bán ra theo mệnh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

Danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc công văn s 991/TTg - ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc công văn s 991/TTg -ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên doanh nghiệp

 

Ngày đại hội Cổ đông ln đu

Ngày được cấp giy đăng ký kinh doanh lần đầu

Quyết toán quá trình cổ phần hóa tại thời điểm đăng ký kinh doanh lần đầu

công đoàn

Bán đấu giá công khai

Vốn điều lệ

Giá trị vn NN/DNNN nm giữ

Giá trị cổ đông chiến  lược nm giữ

Giá trị tổ chức công đoàn nắm giữ

Giá trị cán bộ, công nhân viên nm giữ

Giá trị ccổ đông khác nắm gi

Chi phí c phần  hóa được duyệt

Chi phí hỗ trợ dôi dư

Giá trị vn NN/DNNN tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký kinh doanh lần đầu

Số phải nộp về HTSXDN

Giá trị thực tế thu về

Giá trị số cổ phần bán ra theo mệnh giá

Giá trị thực tế thu về

Số lao động dôi dư được hỗ tr

Số tiền htrợ

Số phải np về Quỹ HTSXDN

Số đã nộp

S còn phi nộp

1

2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

A

Danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc công văn s 991/TTg - ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc công văn s 991/TTg -ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

Cột 17-24; Báo cáo theo thực tế triển khai bán cổ phần ln đầu

Cột 37-39: Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước báo cáo số nộp tiền về Quỹ HTSXDN trung ương

 

Biểu 2
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Ủy ban nh
ân dân các tnh, thành phố thuộc Trung ương; Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước:

 

 

TÌNH HÌNH THOÁI VỐN TẠI DOANH NGHIỆP

(Kèm theo công văn số 12167/BTC-TCDN ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016

Giá trị vốn của Nhà nước/chủ Sở hữu tại thời điểm 31/12/2016

Giá trị phải thoái tại thời điểm 31/12/2016 theo sổ sách kế toán

Tình hình thoái vn Quý báo cáo/Năm báo cáo

Lũy kế số thoái từ 01/01/2017 đến Quý báo cáo

Giá trị còn phi thoái

Ghi chú

Giá trị đã thoái

Đầu tư thêm (nếu có)

Giá trị đã thoái

Đầu tư thêm (nếu có)

Giá trị sổ sách

Giá trị thu được

Giá trị sổ sách

Giá trị thu được

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

Tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Tình hình thoái vốn tại doanh nghiệp theo Phương án cấu lại được cấp có thm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12167/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12167/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12167/BTC-TCDN

Lược đồ Công văn 12167/BTC-TCDN 2017 báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12167/BTC-TCDN 2017 báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12167/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12167/BTC-TCDN 2017 báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12167/BTC-TCDN 2017 báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp

           • 13/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực