Công văn 1218/SXD-KTXD

Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng công trình cho phù hợp với hệ thống định mức xây dựng hiện hành do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình Quảng Bình


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/SXD-KTXD
V/v công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng công trình cho phù hợp với hệ thống định mức xây dựng hiện hành.

Quảng Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

Căn cứ Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn giá xây dựng, đơn giá khảo sát xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng (Phần xây dựng và lắp đặt) tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng (Phần xây dựng và lắp đặt sửa đổi, bổ sung) tỉnh Quảng Bình;

Sở Xây dựng công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng công trình cho phù hợp với hệ thống định mức xây dựng hiện hành như sau:

1. Về điều chỉnh nội dung quy định của Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình được công bố tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh:

Nội dung phần quy định áp dụng của Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 có đoạn: “Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cos ±0.00 theo thiết kế công trình đến cos £ 4m; £16m; £50m và từ cos ±0.00 đến cos >50m. Các loại công tác xây dựng trong Bộ đơn giá xây dựng không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v ... nhưng khi thi công ở độ cao £16m; £50m và >50m được sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.”;

Được điều chỉnh như sau: “Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cos ±0.00 theo thiết kế công trình đến cos £ 4m; £16m; <50m và từ cos ±0.00 đến cos >50m. Các loại công tác xây dựng trong Bộ đơn giá xây dựng không quy định độ cao như công tác trát, láng, ép, v.v ... nhưng khi thi công ở độ cao ³16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.”

2. Về chi phí bốc xếp, chi phí vận chuyển nội bộ công trình để xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng:

Phương pháp tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được Sở Xây dựng hướng dẫn tại Văn bản số 527/HD-SXD ngày 01/7/2011;

Qua rà soát các Văn bản công bố định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung, chi phí bốc xếp và chi phí vận chuyển vật liệu bằng thủ công tại Hướng dẫn số 527/HD-SXD (tham khảo Công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) nay điều chỉnh theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng như sau:

- Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công: tham khảo mã hiệu AM. 11000, AM. 12000, AM. 13000;

- Định mức vận chuyển các loại vật liệu bằng thủ công: tham khảo mã hiệu AM.21000;

3. Về quản lý đơn giá xây dựng công trình khi áp dụng các định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng công bố:

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành một số Quyết định sửa đổi, bổ sung các định mức dự toán xây dựng công trình, bao gồm:

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). Theo đó, bổ sung 76 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng đã được công bố tại Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung). Theo đó, sửa đổi 07 định mức, bổ sung 06 định mức và sửa đổi, bổ sung 02 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng đã được công bố tại Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). Theo đó, sửa đổi 18 định mức, bổ sung 18 định mức của các nhóm, loại công tác lắp đặt vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt đã được công bố tại Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). Theo đó, sửa đổi 03 định mức, bổ sung 05 định mức và thay thế, bổ sung 06 định mức, sửa đổi, thay thế 05 định mức, sửa đổi, thay thế, bổ sung 05 định mức của các nhóm, loại công tác lắp đặt vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt đã được công bố tại Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung). Theo đó, sửa đổi 01 định mức, bổ sung 15 định mức và thay thế 02 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng đã được công bố tại Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Tổ chức tư vấn, cá nhân khi lập các đơn giá xây dựng công trình phải phù hợp với các định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định nêu trên. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD;

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1218/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1218/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1218/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Hồng Tâm
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình Quảng Bình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1218/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình Quảng Bình

         • 15/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực