Công văn 1218/UBND-KSTTHC

Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1218/UBND-KSTTHC
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phHồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;
- Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp;
- Sở Ngoại vụ; Công an thành phố.

 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012, theo đó Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, các quy định có liên quan của thành phố (Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố), đồng thời tiến hành rà soát 06 nhóm với 42 thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 và báo cáo kết quả rà soát kèm theo Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cảich thtục hành chính trình Chính phủ; y ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành thành phố nêu trên triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể như sau:

1. Giao Thủ trưởng các Sở, ngành chịu trách nhiệm trực tiếp chđạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch của y ban nhân dân thành phố; đồng thời tiến hành rà soát 06 nhóm với 42 thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo về chất lượng, chỉ tiêu được giao và tiến độ rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 đúng quy định và hướng dẫn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. (kèm theo danh mục)

2. Thủ trưởng các Sở, ngành được giao nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng báo cáo kết quả rà soát kèm theo Phương án đơn giản hóa mang tính khả thi, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý theo ngành của đơn vị; bảo đảm đạt chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được rà soát.

3. Đbảo đảm tiến độ và chất lượng kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012, Thủ trưởng các Sở, ngành có trách nhiệm cử và tạo điều kiện để cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị được tham dự đầy đủ khóa tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức trong 02 ngày 26/3/2012 và ngày 27/3/2012.

4. Giao Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra chất lượng, tổng hợp kết quả rà soát, theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở tiến độ thực hiện của các đơn vị; xây dựng báo cáo kết quả rà soát kèm theo Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của thành phố bảo đảm về chất lượng kết quả rà soát, thời gian theo quy định và chỉ tiêu được giao trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Chính phủ; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng kết quả rà soát và chỉ tiêu được giao; phê bình đơn vị, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng mức chi từ nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hot động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (kèm theo danh mục)
- Văn phòng Chính phủ;.
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các thành viên;
- TTUB: CT, các PCT;
-
SNội vụ (Cơ quan Thường trực BCĐCCHC TP);
- Sở Tài chính;
-
Ban Thi đua - Khen thưởng TP (Sở Nội vụ);
- Các cơ quan báo chí;
- Đài Truyền hình TP; Đài TNND TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; KTTV; KSTTHC (6 bản);
- Trung tâm tin học; Website TP;
- Lưu: VT, KSTTHC/H

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 263/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Công văn số 1218/UBND-KSTTHC ngày 21 tháng 3 năm 2012 của y ban nhân dân thành ph)

Số TT

Tên/nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thi gian hoàn thành

I.

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng): 17 thủ tục

1

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm tra cấp Giy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lựa chọn nhà thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận/Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng công trình

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

y ban nhân dân quận - huyện có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp chứng chỉ quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Giấy phép quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

7

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

8

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

9

Thủ tục, quy định có liên quan về Bản cam kết bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành có liên quan; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

10

Thủ tục, quy định có liên quan về Thu hồi giao đất, cho thuê đất

Sở Tài nguvên và Môi trường

Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

11

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kim soát thtục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

12

Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Sở, ban, ngành thành phố có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

13

Thủ tục, quy định có liên quan về Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

14

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

15

Thủ tục có liên quan về cấp Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

16

Thủ tục, quy định có liên quan về Phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng

Sở Tài chính

y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

17

Thủ tục, quy định có liên quan về Xác định tiền sử dụng đất/giá thuê đt

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

II.

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kinh doanh vận tải bằng ô tô: 12 thủ tục

18

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chưa có trong danh mục tuyến đã được công b

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tc hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

19

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

20

Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải cđịnh sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

21

Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải cố định liên tỉnh sau thời gian khai thác thử

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

22

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục tuyến

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

23

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

24

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

25

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp phù hiệu “Xe hp đồng”

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

26

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp phù hiệu xe Taxi

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

27

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Biển hiệu Xe vận chuyển khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

28

Thủ tục, quy định có liên quan về Xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

29

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

III.

Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong lĩnh vực quốc tịch: 07 thủ tục

30

Thủ tục, quy định có liên quan về Nhập quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

Công an thành ph; Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thtục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

31

Thủ tục, quy định có liên quan về Trở lại quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

Công an thành phố; Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kim soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

32

Thủ tục, quy định có liên quan về Thôi quc tịch Việt Nam (đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước và công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Sở Tư pháp

Công an thành phố; Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

33

Thủ tục, quy định có liên quan về Tước quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

Công an thành phố; Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

34

Thủ tục, quy định có liên quan về Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

Công an thành phố; Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

35

Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo có quc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

Sở Ngoại vụ; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

36

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Sở Ngoại vụ

Công an thành phố; Sở Tư pháp; y ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

IV.

Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến quản lý cư trú: 01 thủ tục

37

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến mã số công dân

Công an thành phố

Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Kim soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

IV.

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 03 thủ tục

38

Thủ tục, quy định thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công an thành phố

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

39

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện van ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Công an thành phố

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

40

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp Giấy chứng nhận an ninh, trật tự, kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Công an thành phố

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

VI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước: 02 thủ tục

 

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi đầu tư phát trin, cụ thể:

 

 

 

 

41

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

42

Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tchức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước

Sở Tài chính

 

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

Tổng cộng:

- 06 nhóm thủ tục, quy định có liên quan

- 42 thủ tục hành chính 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1218/UBND-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1218/UBND-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1218/UBND-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1218/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định 263/QĐ-TTg

           • 21/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực