Công văn 1219/TCHQ-GSQL

Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải qu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc triển khai thực hiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 333/HQQN-GSQL ngày 02/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác nhận đại lý đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan quy định tại Điều 7 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP được hiểu: Việc xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm xác nhận các nội dung:

- Ngành, nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Ít nhất một (01) nhân viên đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP;

- Điều kiện nối mạng máy tính theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2011/NĐ-CP">80/2011/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1219/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1219/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/03/2012
Ngày hiệu lực 13/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải qu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải qu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1219/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 13/03/2012
Ngày hiệu lực 13/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải qu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải qu

  • 13/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực