Công văn 1232/BGTVT–VP

Công văn số 1232/BGTVT–VP về việc đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1232/BGTVT–VP đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1232/BGTVT–VP
V/v: Đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT đã có Công văn số 8326/BGTVT-VP ngày 14/11/2008 gửi Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2008 và chương trình công tác năm 2009, trong đó Bộ GTVT dự kiến năm 2009 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 27 đề án.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, cũng như xuất phát từ yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành; sau khi rà soát lại, Bộ Giao thông vận tải xin được đăng ký danh mục các đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009 như sau:

1. Bổ sung các đề án vào Chương trình công tác năm 2009

1.1 Các đề án bổ sung mới (so với văn bản số 8326/BGTVT-VP ngày 14/11/2008 của Bộ GTVT)

- Nghị định quy định về việc lưu hành xe ô tô của người nước ngoài có tay lái bên phải vào Việt Nam.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không dân dụng (hoặc Nghị định thay thế).

- Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

1.2 Các đề án BGTVT dự kiến trình tháng 12/2008 chuyển sang Chương trình công tác năm 2009

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng: Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 693/TTr-BGTVT ngày 11/02/2009.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 1069/TTr-BGTVT ngày 27/02/2009.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải.

2. Xin rút khỏi Chương trình công tác năm 2009

Bộ GTVT xin rút đề án “Chiến lược tổng thể phát triển dịch vụ vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải toàn ngành” ra khỏi chương trình công tác, vì trong Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 đã có nội dung này.

Như vậy trong năm 2009, Bộ GTVT đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 34 đề án (Danh sách các đề án theo Phụ lục 1 kèm theo).

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ KTN, TH (VPCP);
- Các Vụ: TCCB, KHĐT, VT, PC, HTQT, KHCN, TC;
- Các Cục: HKVN, HHVN, ĐBVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, TH (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Thời gian Bộ trình CP, TTgCP

Ghi chú

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Tháng 2

 

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tháng 2

 

3

Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải.

Tháng 3

 

4

Nghị định ban hành Quy chế về quản lý mua tàu bay, động cơ, vật tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay

Tháng 4

 

5*

Nghị định về niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới

Tháng 5

 

6*

Nghị định về danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Tháng 5

 

7*

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tháng 5

 

8*

Nghị định quy định về việc lưu hành xe ô tô của người nước ngoài có tay lái bên phải vào Việt Nam

Tháng 5

 

9

Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 5

 

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 5

 

11

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Tháng 6

 

12

Điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Tháng 6

 

13*

Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tháng 6

 

14*

Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ

Tháng 6

 

15*

Nghị định về vận tải đa phương thức

Tháng 6

 

16

Đề án quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Tháng 6

 

17

Đề án cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt nam đến năm 2020

Tháng 6

 

18*

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tháng 7

 

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 7

 

20

Đề án quy hoạch chi tiết hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam

Tháng 7

 

21

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (hoặc Nghị định thay thế)

Tháng 9

 

22

Đề án điều chỉnh quy hoạch cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tháng 9

 

23

Quy hoạch đấu nối hệ thống giao thông Việt Nam – Cam Pu Chia

Tháng 9

 

24

Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải

Tháng 9

 

25

Đề án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc – Nam trên biển

Tháng 9

 

26

Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2010-2020

Tháng 9

 

27

Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Tháng 10

 

28

Đề án Nghiên cứu, đề xuất gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự liên quan đến thiệt hại ô nhiễm dầu, nhiên liệu từ tàu biển năm 2001 (Bunker 2001)

Tháng 10

 

29

Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn

Tháng 10

 

30

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia

Tháng 11

 

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không trên lãnh thổ Việt Nam

Tháng 12

 

32

Nghị định thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Tháng 12

 

33

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Tháng 12

 

34

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tháng 12

 

Ghi chú: Văn bản quy phạm pháp luật có dấu (*) là những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1232/BGTVT–VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1232/BGTVT–VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2009
Ngày hiệu lực06/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1232/BGTVT–VP

Lược đồ Công văn 1232/BGTVT–VP đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1232/BGTVT–VP đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1232/BGTVT–VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành06/03/2009
        Ngày hiệu lực06/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1232/BGTVT–VP đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1232/BGTVT–VP đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009

           • 06/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực