Công văn 124/SXD-THKT

Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 124/SXD-THKT
“v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long”

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành tỉnh
- UBND các huyện, thị xã
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 433/UBND-KTTH ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng.
Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình xây dựng từ ngày 01/01/2008 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Dự toán xây dựng công trình được lập theo các tập đơn giá xây dựng công trình theo các văn bản ngày 25/12/2007 của sở Xây dựng: văn bản số 203/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm”; văn bản số 204/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; văn bản số 205/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đã tính theo mức lương tối thiểu là 350.000đồng/tháng với cấp bậc tiền lương theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

a- Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD, 204/SXD, 205/SXD được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 1,543.

b- Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD, 204/SXD, 205/SXD được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,134.

c- Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ % trong dự toán chi phí xây dựng công trình:

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định.

d- Một số khoản mục chi phí khác:

Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD = 1,25.

Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị: chi phí sử dụng xe máy & thiết bị trong giá dự toán dịch vụ công ích đô thị được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,134.

2. Các hệ số điều chỉnh theo văn bản này được áp dụng cho các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các hệ số điều chỉnh theo văn bản này.

3. Xử lý chuyển tiếp:

3.1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và các văn bản có liên quan của các Bộ ngành trung ương, của tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, tổng dự toán, công trình đã lập dự toán, tổng dự toán nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thì giá trị dự toán xây dựng các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

- Các công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán, tổng dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại tổng dự toán, dự toán và giá gói thầu theo hướng dẫn tại văn bản này.

- Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang:

+ Công trình, hạng mục công trình thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2007. Đối với khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2008 được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

+ Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2008 nhưng trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

3.2. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, công trình đã lập dự toán nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thì giá trị dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

- Trường hợp công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình.

- Các công trình, gói thầu đã ký kết hợp đồng kinh tế thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo điểm 4 - mục I – Thông tư số 03/2008/TT-BXD: việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

3.3. Đối với các công trình xây dựng đã lập đơn giá đơn giá xây dựng công trình riêng, chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng để xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tiêu đề.
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Viện Kinh tế XD- Bộ XD (báo cáo).
- UBND tỉnh Vĩnh Long (báo cáo).
- Ban GĐ Sở.
- Các phòng, ban thuộc Sở.
- Lưu VP – THKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC:

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ghi chú

Chi phí nhân công

(KĐCNC)

Chi phí máy thi công

(KĐCMTC)

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ/tháng lên 450.000đ/tháng

1,286

1,05

Hiệu lực đến 31/12/2007

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ/tháng lên 540.000đ/tháng

1,543

1,134

 Hiệu lực từ 01/01/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 124/SXD-THKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu124/SXD-THKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 124/SXD-THKT

Lược đồ Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu124/SXD-THKT
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
      Người kýĐoàn Thanh Bình
      Ngày ban hành25/02/2008
      Ngày hiệu lực25/02/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
      Cập nhật14 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

       Lịch sử hiệu lực Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình