Công văn 124/VTLTNN-NVTW

Công văn 124/VTLTNN-NVTW về báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 124/VTLTNN-NVTW báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 124/VTLTNN-NVTW
V/v báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91;
- Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia (2001 - 2010) nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới và có cơ sở để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ trình Quốc hội.

Để chuẩn bị nội dung tổng kết, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đề nghị Quý cơ quan, tổ chức báo cáo tình hình tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh theo Đề cương đính kèm.

Đề nghị gửi Báo cáo về: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, số 12 Đào Tấn – Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội trước ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ số điện thoại: 043667212 hoặc 0934479879 (chuyên viên Nguyễn Anh Thư) để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (3b);
- Website Cục VTLTNN;
- Lưu: VT, NVTW.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

10 NĂM THI HÀNH PHÁP LỆNH LƯU TRỮ QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số 124/VTLTNN-NVTW ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước)

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện chức năng quản lý về văn thư, lưu trữ theo thẩm quyền

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ:

Các hội nghị tổng kết hoặc tập huấn về văn thư, lưu trữ đã tổ chức từ năm 2001 đến 2010 (năm tổ chức, thành phần, nội dung).

b) Các văn bản quy định về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi quản lý do cơ quan ban hành từ năm 2001 đến 2010, ví dụ:

STT

Nội dung của văn bản

Thời gian ban hành

1

Quy định (Quy chế) công tác văn thư, lưu trữ 

2001, sửa đổi năm 2009

2

Danh mục hồ sơ cơ quan

2005

3

Bảng thời hạn bảo quản tài liệu

2006

4

Quy định về khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

2007

5

Các văn bản khác

c) Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

Số lượt, đối tượng kiểm tra, hướng dẫn từ năm 2001 đến 2010.

d) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV và 14/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

đ) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ

e) Tình hình tổ chức, biên chế và cán bộ làm văn thư, lưu trữ hiện nay:

- Tên tổ chức văn thư, lưu trữ của cơ quan;

- Số lượng và trình độ chuyên môn của cán bộ làm văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ lưu trữ.

g) Các hình thức khen thưởng về công tác lưu trữ từ năm 2001 – 2010 (Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc của Bộ quản lý ngành; Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước).

Năm

Tên đơn vị được khen thưởng

Danh hiệu, hình thức khen thưởng

Cơ quan quyết định

Số, ngày, tháng, năm Quyết định khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thực hiện quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc

- Quy trình quản lý văn bản đi, đến; giải quyết văn bản và lập hồ sơ công việc trong cơ quan.

- Số lượng văn bản đi, đến trung bình hàng năm từ 2001 – 2010.

3. Thực hiện quản lý tài liệu lưu trữ

a) Tình hình tài liệu đang bảo quản (báo cáo theo biểu mẫu), ví dụ:

Giao nộp tài liệu vào LTCQ từ 2001 – 2010 (số m; số đơn vị nộp/tổng số đơn vị)

Giao nộp tài liệu vào Trung tâm LTQG từ 2001 - 2010

Tài liệu lưu trữ hiện có trong kho Lưu trữ cơ quan

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị từ 2001 – 2010

TL giấy

TL khác

TL giấy

TL khác

Tổng số (m)

Đã chỉnh lý

Tổng số (m)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

175 m/07 phông

2.746 ảnh; 992 băng ghi âm; 76 đĩa CD-ROM

76,9m (679 cặp)

1.836 băng ghi âm

235m; 12.000 ảnh; 36 băng VIDEO; 207 CD-ROM; 01 DVD

80,85% 235 m

26,9m (79 cặp)

b) Bảo quản tài liệu (báo cáo theo biểu mẫu), ví dụ:

Diện tích và địa điểm

Chế độ vệ sinh tài liệu

Kho

Phòng đọc

Kho

Tài liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

50 m2
tại tầng... hoặc nhà cấp 4

15 m2
(phòng riêng/chung phòng làm việc/trong kho tài liệu)

01 tuần/01 lần

01 tháng/01 lần

c) Tổ chức sử dụng tài liệu:

Công cụ tra cứu hiện có

Số lượng độc giả

Số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ

Các hình thức khai thác sử dụng

Mục lục

Cơ sở dữ liệu

Hàng năm

Từ 2001 – 2010

Hàng năm

Từ 2001 – 2010

Số lượng, nội dung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tên ML

Tên CSDL

 

 

 

 

 

4. Đánh giá tình hình thi hành Pháp lệnh lưu trữ quốc gia

Đánh giá kết quả, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện các nội dung:

- Vấn đề tổ chức, bố trí cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng người làm lưu trữ;

- Thực hiện lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan;

- Thực hiện giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia;

- Tổ chức chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu;

- Bố trí kho tàng, trang thiết bị bảo quản, phòng chống cháy, nổ;

- Chế độ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Về tổ chức, cán bộ;

- Về kinh phí, kho tàng, trang thiết bị;

- Về thu thập, chỉnh lý tài liệu;

- Về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong văn thư, lưu trữ;

- Các vấn đề khác.

III. KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

- Về cơ chế chính sách (nêu các nội dung đề nghị);

- Về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ;

- Về các vấn đề khác./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 124/VTLTNN-NVTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu124/VTLTNN-NVTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2011
Ngày hiệu lực09/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 124/VTLTNN-NVTW báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 124/VTLTNN-NVTW báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu124/VTLTNN-NVTW
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýVũ Thị Minh Hương
        Ngày ban hành09/03/2011
        Ngày hiệu lực09/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 124/VTLTNN-NVTW báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 124/VTLTNN-NVTW báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

             • 09/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/03/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực