Công văn 1240/TCT-CS

Công văn số 1240/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1240/TCT-CS chính sách thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1240/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng  03  năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 663/CT-THNVDT ngày 25/10/2007 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ưu đãi thuế TNDN tại Điều 33 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nhưng không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm l, mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên có được hưởng ưu đãi mới về thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ hay không?

Vấn đề vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp mà cục thuế hỏi như trên được căn cứ vào Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm 1 mục IV Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC có quy định: ''Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và đề nghị Cục thuế xem xét cụ thể cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp nào hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, ;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1240/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1240/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2008
Ngày hiệu lực 26/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1240/TCT-CS chính sách thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1240/TCT-CS chính sách thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1240/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 26/03/2008
Ngày hiệu lực 26/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1240/TCT-CS chính sách thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 1240/TCT-CS chính sách thuế TNDN

  • 26/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực