Công văn 1244/BTC-CST

Công văn 1244/BTC-CST giải đáp về chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1244/BTC-CST giải đáp chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/BTC-CST
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch P.K Việt Nam

Trả lời Công văn số 45/2011/R.KVN-CV ngày 11/11/2011 của Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch P.K Việt Nam về đề nghị giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế tài nguyên:

Tại điểm c, khoản 3, Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định về giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp cụ thể: “c) Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu”.

Tại điểm c, khoản 3, Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về giá tính thuế tài nguyên: “c) Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu đơn vị sản phẩm tài nguyên (FOB); trường hợp tài nguyên khai thác vừa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thì đối với phần tiêu thụ nội địa là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với phần xuất khẩu là giá xuất khẩu”.

Tại điểm 3.3, khoản 3, Điều 6 Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính quy định: “3.3. Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu đơn vị sản phẩm tài nguyên (theo giá FOB); trường hợp tài nguyên khai thác vừa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thì đối với phần tiêu thụ nội địa là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với phần xuất khẩu là giá xuất khẩu.

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải kê riêng sản lượng tài nguyên tiêu thụ nội địa, sản lượng tài nguyên xuất khẩu để khai thuế tài nguyên phải nộp trong tháng, khai quyết toán thuế tài nguyên theo quy định”.

Tại khoản 4, Điều 6 Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính quy định: “4. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch P.K Việt Nam thực hiện sản xuất đá khối (Block) đã cắt gọt 6 cạnh và đá xẻ (Slab, Tile) để xuất khẩu thì:

- Đối với phần sản lượng tài nguyên xuất khẩu thì giá tính thuế tài nguyên là giá xuất khẩu (FOB), không bao gồm thuế xuất khẩu.

- Đối với phần sản lượng tài nguyên tiêu thụ nội địa thì trường hợp khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà tiếp tục đưa vào chế biến thành sản phẩm khác, chưa xác định được giá bán tài nguyên hoặc trường hợp nếu xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định.

2. Về chính sách thuế GTGT:

Tại điểm 23 mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩm đá khối là tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu. Đối với sản phẩm đá vôi trắng cắt, xẻ kích thước đã mài bóng thành các sản phẩm hoàn thiện (đá ốp tường, lát sàn đá…) thì khi xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương để được xử lý cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch P.K Việt Nam, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Thuế, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (CST4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1244/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1244/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/02/2012
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1244/BTC-CST giải đáp chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1244/BTC-CST giải đáp chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1244/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành 01/02/2012
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1244/BTC-CST giải đáp chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 1244/BTC-CST giải đáp chính sách thuế

  • 01/02/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/02/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực