Công văn 1256/SNV-CBCC

Công văn 1256/SNV-CBCC năm 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1256/SNV-CBCC 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV Đắk Lắk


UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/SNC-CBCC
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố BMT,

 

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc bãi bỏ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Triển khai thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ, về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;

Để đảm bảo thống nhất việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành; Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

I. Về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm làm kế toán trưởng:

1. Phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Chương II Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

2. Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5, Chương II Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

II. Bố trí phụ trách kế toán:

1. Các đơn vị dự toán cấp 1 có đơn vị kế toán trực thuộc hoặc đơn vị dự toán cấp III có tổ chức đơn vị kế toán thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng; trường hợp các đơn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán và chỉ được bố trí người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là 01 năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp sau 01 năm mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán trưởng theo quy định pháp luật.

2. Các đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật là đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa thì được kéo dài thời gian phụ trách kế toán nhưng phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp.

3. Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không bị giới hạn về thời gian phụ trách kế toán.

III. Hồ sơ, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

1. Bổ nhiệm kế toán trưởng:

1.1. Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh:

Đơn vị lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ, gửi về Sở Nội vụ Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị.

Sau khi thẩm tra, Sở Nội vụ có văn bản thỏa thuận; Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị, Văn bản được gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính để kiểm tra trong quá trình thực hiện.

1.2. Đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; đơn vị lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng để phòng Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định bổ nhiệm; Văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính để theo dõi trong quá trình thực hiện.

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng là 05 năm.

2. Bố trí phụ trách kế toán:

2.1. Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh:

Việc bố trí phụ trách kế toán do người đại diện pháp luật của đơn vị đó quyết định, hồ sơ bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ. Quyết định gửi về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để theo dõi trong quá trình thực hiện.

2.2. Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; đơn vị lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Văn bản đề nghị bố trí phụ trách kế toán để phòng Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định bổ nhiệm; Văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính để theo dõi trong quá trình thực hiện.

IV. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

1. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng:

1.1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc; đơn vị dự toán cấp III thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoặc các đơn vị dự toán có chức danh tương đương như các đoàn thể, trường học .... thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

1.2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán:

Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc; đơn vị dự toán cấp III thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoặc các đơn vị dự toán có chức danh tương đương như các đoàn thể, trường học .... thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

V. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Thủ tục miễn nhiệm thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, thủ tục bố trí phụ trách kế toán.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ vào nội dung văn bản này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

2. Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các Văn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

3. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định trước đây, nay đề nghị thủ trưởng các đơn vị điều chỉnh lại phụ cấp công việc kế toán theo quy định của văn bản này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TPBMT;
- Các Hội đặc thù;
- Lưu: VT, CBCC.

GIÁM ĐỐC
Miên Klơng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1256/SNV-CBCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1256/SNV-CBCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1256/SNV-CBCC

Lược đồ Công văn 1256/SNV-CBCC 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1256/SNV-CBCC 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV Đắk Lắk
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1256/SNV-CBCC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýMiên Klơng
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1256/SNV-CBCC 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1256/SNV-CBCC 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV Đắk Lắk

            • 23/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực