Công văn 1257/BHXH-PC

Công văn 1257/BHXH-PC năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1257/BHXH-PC 2019 cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/BHXH-PC
V/v thc hin cải cách hot động kim tra chuyên ngành, điều kin kinh doanh và thủ tục hành chính theo yêu cầu của Th tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trc thuộc Bảo him hi Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hi các tnh, thành phtrực thuộc Trung uơng.

Thời gian vừa qua, các đơn vị trực thuộc Bo him hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cgắng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhm cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các TTHC về bo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tht nghiệp (BHTN) hướng ti sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của ngành BHXH.

Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, ct giảm, đơn gin hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và nâng cao cht lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một ca, mt của liên thông một cách thực cht, đạt được mục tiêu đra của Chính phủ tại Nghị quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chyếu ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và đnh hưng đến năm 2021, ngày 15/3/2019, Th tướng Chính ph có Công văn số 320/TTg - KSTT yêu cầu các b, ngành, địa phương tập trung thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ ng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH tnh, thành phtập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thực hiện quán triệt và tổ chức trin khai các nhiệm vụ đưc giao vcải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn gin hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, mt ca liên thông theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phCh th s 30/CT-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH là một trong những giải pháp quan trọng, cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC... của các bộ, ngành góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.

2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch BHXH Việt Nam đã ban hành, cụ thể:

- Kế hoạch số 4773/KH-BHXH ngày 16/11/2018 của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Quyết định số 110/QĐ-BHXH ngày 18/01/2019 ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Kế hoạch số 466/KH-BHXH ngày 18/2/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Kế hoạch số 900/KH-BHXH ngày 25/3/2019 của BHXH Việt Nam về kiểm soát TTHC năm 2019.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu... Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

4. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (gửi về BHXH Việt Nam, qua Vụ Pháp chế, trước 15/5/2019).

5. Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

- Phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Trên cơ sở ứng dụng CNTT đạt được trong những năm qua, thực hiện xây dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ lên mức độ 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

6. Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ - Thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT rà soát các TTHC thực hiện liên thông năm 2019, xác định các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện (nếu có) để kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

7. Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành BHXH theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

8. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 320/TTg - KSTT và các nội dung cụ thể tại Công văn này; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và BHXH tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một ca liên thông; thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tưng Chính phủ (nếu có), định kỳ hàng quý lng ghép báo cáo tình hình, kết quthực hiện trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng Chính phủ để tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Vit Nam yêu cu Thủ tướng các đơn vị, Giám đốc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiệu các nội dung trên. BHXH Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hin nhiệm vụ được giao. Trường hợp có khó khăn, vưng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vkịp thời phn ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Các Ph
ó Tng Giám đốc;
- L
ưu VT, PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1257/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1257/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1257/BHXH-PC

Lược đồ Công văn 1257/BHXH-PC 2019 cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1257/BHXH-PC 2019 cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1257/BHXH-PC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1257/BHXH-PC 2019 cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1257/BHXH-PC 2019 cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thủ tục hành chính

           • 19/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực